FPG Nieuws

Appèl op grondeigenaren bij evaluatie Natuurnetwerk Nederland

De ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland ligt op schema volgens zowel de evaluatie van het Natuurpact als een voortgangsrapportage van het IPO. Beiden werden eind januari gepresenteerd. Het Planbureau voor de Leefomgeving ziet een belangrijke rol voor de agrarische sector en particuliere grondeigenaren bij het realiseren van de laatste delen van het Natuurnetwerk Nederland. 

Lees meer...

Stoppersregeling vergt goede afspraken pachter en verpachter (update)

De FPG adviseert verpachters om goede afspraken te maken met pachters over de stoppersregeling voor de melkveesector. Door vooraf het gesprek aan te gaan kunnen vervelende situaties of zelfs juridische conflicten achteraf worden voorkomen. Er is namelijk nog veel onduidelijk over de waarde en eigendomsverdeling van fosfaatrechten bij verkoop ervan.  

Lees meer...

Overijsselse melkveehouder wil boerenverstand terugbrengen naar Tweede Kamer

Maurits von Martels uit Dalfsen is praktiserende broer, landeigenaar én actieve faunabeheerder. En hij staat op op de kieslijst voor de Tweede Kamer voor het CDA. Hij vindt dat er "meer boerenverstand in de Tweede Kamer moet komen."

Lees meer...

Waardering verpachte landbouwgronden box 3 bekend

De uitgangspunten en normen voor 2016 voor de waardering van verpachte gronden in box 3 staan vanaf nu online. Met behulp van 2 tabellen kunt u op een praktische manier de waarde van verpachte grond berekenen.

Lees meer...

Algemeen overleg NSW wordt schriftelijk overleg

Het algemeen overleg over de Natuurschoonwet, dat gepland stond voor woensdag 15 februari, wordt vooralsnog omgezet (PDF) in een schriftelijk overleg. 

Lees meer...

Novifarm kandidaat voor Agrarisch Ondernemer van het Jaar

Het akkerbouwbedrijf Novifarm uit Numansdorp (Zuid-Holland) is één van de tien kandidaten om te worden verkozen tot Agrarisch Ondernemer van het Jaar. Dick de Bruijne, actief lid van de FPG, is één van de betrokkenen bij het bedrijf.

Lees meer...

Tweede Kamer bevestigt: verplicht oordeel rechter hoort bij onteigeningsprocedure

De Kamer reageert positief op de toezegging van minister Schultz om onteigeningsbesluiten altijd door de bestuursrechter te laten beoordelen. Hiermee komt zij tegemoet aan één van de kritiekpunten van de FPG op haar eerdere voorstellen. Schultz gaf ook aan dat het voor haar “essentieel is dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op zijn minst gelijkwaardig blijven.”

Lees meer...

FPG zoekt leden met kennis over moerasbeheer

De FPG zoekt leden die expertise hebben op het gebied van moerasbeheer voor vrijdag 17 februari. Dan vindt een workshop plaats over dat beheerpakket. De workshop maakt onderdeel uit van de evaluatie van het Subsidiestelsel Natuur & Landschap. 

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: eerste vijf thema’s online!

De ‘digitale database’ met verdienmodellen, besparingen en tips op het gebied van natuurbeheer groeit gestaag. Inmiddels staan er al meer dan 120 inspirerende voorbeelden online.

Lees meer...

Schultz: bij elke onteigening verplicht rechter betrokken

Minister Schultz van Haegen neemt toch een verplichte rechterlijke betrokkenheid op in de Aanvullingswet grondeigendom, behorende bij de Omgevingswet. Daardoor is het “geheel uitgesloten” dat een eigenaar wordt onteigend zonder dat de bestuursrechter zich daarover heeft uitgesproken.

Lees meer...

Nationaal Verkiezingsdebat over toekomst landelijk gebied

De FPG organiseert samen met LTO Nederland, Natuurmonumenten, LandschappenNL en VNO-NCW/MKB-Nederland een verkiezingsdebat op dinsdag 7 maart 2017. Het debat staat in het teken van de toekomst van het landelijk gebied. Naast het debat besteedt de FPG ook op andere wijze aandacht aan de verkiezingen, met onder andere een analyse van de verkiezingsprogramma’s en ondersteuning van actieve leden.

Lees meer...

Groot congres over Europese Landbouw in maart

Het jaarlijkse spraakmakende landbouwcongres ‘Forum for the Future of Agriculture’ van onze European Landowners’ Organization (ELO) vindt dit jaar plaats op 28 maart, zoals altijd in Brussel. Leden van de FPG zijn daarbij van harte welkom. Dit jaar zal het zeker gaan over het GLB na 2020. 

Lees meer...

Realisatie nieuwe landgoederen moeilijker door wijziging belastingregel

Het leveren van een perceel onbebouwde grond dat wel bestemd is om te worden bebouwd, geldt vanaf dit jaar ook als levering van een bouwterrein. En dat betekent dat er btw over is verschuldigd. De FPG heeft, in het kader van de behandeling van het Belastingplan 2017, bij de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor de gevolgen van deze uitbreiding van het begrip 'bouwterrein'. 

Lees meer...

FPG: veel aandacht voor fiscale voorwaarden in 2017

Een analyse van de verkiezingsprogramma’s  in 2017 laat zien dat politieke partijen fiscale regelingen als belangrijk instrument zien voor de overheid om invloed uit te oefenen. Daarom zal de FPG ook in 2017 veel aandacht besteden aan evenwichtige fiscale wet- en regelgeving, die particulieren ondersteunt (en niet tegenwerkt) bij de instandhouding en ontwikkeling van hun bezit en bedrijf.

Lees meer...

In 2017 extra ruimte voor groene monumenten

Ook grote groene monumenten kunnen een beroep doen op het uit 2016 doorgeschoven budget voor grote rode monumenten. Minister Bussemaker past daarvoor de Sim-regeling aan, zo berichtte ze afgelopen week de Kamer. Bussemaker verwacht dat hiermee een aantal particuliere historische tuinen en parken kunnen worden gesubsidieerd die eerder buiten de boot vielen.  

Lees meer...

Discussie over bankenbuffers raakt grondfinanciering

De onderhandelingen over een vergaande aanscherping van de regels voor wereldwijde bankenbuffers zijn vastgelopen. De belangrijkste reden hiervoor is onenigheid tussen de Verenigde Staten en Europa: de huidige voorstellen raken vooral banken in (Noord)-Europa. De Rabobank laat de FPG weten, mede naar aanleiding van onze ledenbijeenkomst eind december,  dat de plannen ook zeer nadelig uit kunnen pakken voor agrarische ondernemers. In een Position Paper waarschuwt de bank dat zij “onnodig op kosten worden gejaagd”.  

Lees meer...

Opinie: voorstellen bankenbuffers bedreigen kredietverlening

Kamerleden Erik Ronnes (VVD) en Jaco Geurts (CDA) betogen dat de aankomende richtlijn voor kapitaaleisen tot problemen kan leiden bij het financieren van landbouwbedrijven. 

Lees meer...

FPG en VPHB: herziene WOZ-Taxatiewijzer stap vooruit

FPG en VPHB vinden de herziene WOZ- taxatiewijzer voor NSW-landgoederen een grote verbetering ten opzichte van de eerdere versie. De organisaties waarderen het dat de VNG  signalen uit de praktijk en gerechtelijke uitspraken heeft verwerkt.

Lees meer...

Rabobank: waarde grondprijs, gebouwen en fosfaatrechten communicerende vaten

Maandag waren ongeveer vijftig leden van de FPG en de NVR te gast op het hoofdkantoor van de Rabobank voor een themabijeenkomst over de grondmarkt. Een onderwerp dat vanwege de fosfaatrechten extra actueel is. Een korte terugblik. 

Lees meer...

Gezocht: nieuwe redactieleden De Landeigenaar

De redactie van De Landeigenaar wil uitbreiden en zoekt auteurs/redacteurs die op vrijwillige basis een bijdrage willen leveren aan dit mooie blad, dat een lange traditie kent. In dit bericht vindt u meer informatie over wat er precies van redactieleden wordt gevraagd en wat daar tegenover staat. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!