Over Utrechts Particulier Grondbezit

Duiventil van Kasteel Sterkenburg, Driebergen-Rijsenburg
Duiventil van Kasteel Sterkenburg, Driebergen-Rijsenburg

Utrecht is een provincie waar de particuliere landgoederen een belangrijke rol spelen. Het ledenbestand van het Utrechts Particulier Grondbezit (UPG) omvat dan ook vele landgoedeigenaren. Dat wil overigens niet zeggen dat de belangen van de landbouw niet worden behartigd. Op veel landgoederen speelt de landbouw immers een belangrijke economische en landschappelijke rol. Bovendien laten veel agrariƫrs hun eigendomsbelangen door het UPG en de Federatie behartigen. Het UPG spant zich dan ook in voor duurzaamheid, kwaliteit en multifunctionaliteit van het grondbezit.

Het UPG vertegenwoordigt ca. 170 leden, die in de provincie gezamenlijk 13.000 ha landelijk gebied in eigendom hebben. Het bezit van de leden omvat zowel (verpachte) landbouwgronden (6700 ha) als bos en natuurterreinen (6300 ha). De meeste leden hebben hun bezittingen in de landgoederenzones op de Utrechtse Heuvelrug (de Stichtse Lustwarande), in de Gelderse Vallei en in het Langbroekerweteringgebied. Daarnaast echter ligt verspreid in de andere delen van de provincie ook particulier grondbezit; de buitenplaatsen aan de Vecht en landgoed Linschoten in het westen van Utrecht zijn daar sprekende voorbeelden van.

Belangen van particuliere grondeigenaren

Het UPG houdt zich bezig met en/of maakt zich sterk voor de belangen van de particuliere grondeigenaren. Hiervoor participeert hij o.a . namens de leden in de diverse gebiedsprocessen die binnen de provincie gevormd zijn.

Via de nieuwe manier van werken is door de provincie vanaf 2007 de regie en de uitvoering veel sterker in de gebieden neergelegd, daar dient het te gaan gebeuren. Het is dus van belang om daar aan tafel te zitten en inbreng te leveren. In de volgende gebieden zijn we betrokken:

  • De Kromme Rijnstreek
  • Gelderse Vallei/Utrecht-oost
  • Heel de Heuvelrug
  • Utrechtse Vecht en weide
  • Nationaal park Utrechtse Heuvelrug.

Naast de inbreng in deze gebiedsprocessen zet het UPG zich ook in voor thematische onderwerpen die voor de landgoederen en grondeigenaren van belang zijn. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als:

  • Streekplan, Structuurvisies en bestemmingsplannen
  • Bos- en Natuurbeheer in de provincie
  • Faunabeheer
  • Water.

Organisatie UPG

Het UPG sluit met zijn missie aan bij de Federatie Particulier Grondbezit:

Missie

De Federatie Particulier Grondbezit zet zich als belangenbehartiger in voor het maatschappelijk waardevolle particuliere grondbezit en wil de duurzame economische ontwikkeling daarvan bevorderen.

Toelichting

Particuliere grondbeheerders zorgen voor voedselproductie, instandhouding van ons mooie, cultuurhistorische landschap en/of voor recreatiemogelijkheden in het landelijk gebied. Daar heeft iedereen baat bij. Grondeigenaren hebben daar wel een gezonde financiƫle basis voor nodig. Er moeten daarom voor hen als ondernemers ontwikkelings- en financieringsmogelijkheden zijn om hun grondbezit, ook op de lange termijn, rendabel te maken. Alleen zo kunnen zij, op eigen kracht, invulling geven aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van het buitengebied.
Om dat te bereiken, behartigt de FPG de gezamenlijke belangen van grondeigenaren op alle politieke en bestuurlijke niveaus. Bovendien bevordert de FPG de deskundigheid van particuliere grondeigenaren en - beheerders door middel van adviezen, workshops en publicaties.

Lidmaatschap

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit zijn automatisch ook lid van de provinciale vereniging van de provincie waar hun grondbezit in ligt.

Meer informatie over het lidmaatschap