UPG Nieuws

Bezoek nieuwe gedeputeerde Mirjam Maasdam

Op woensdag 29 maart jl. maakte mevrouw Mirjam Maasdam, sinds 15 maart jl. de nieuwe gedeputeerde als opvolger van Bart Krol, kennis met het werkgebied van het UPG en de andere terreinbeherende organisaties.

Lees meer...

Inspraak Natuurbeheerplan 2018

Het Ontwerp Natuurbeheerplan provincie Utrecht 2018 ligt vanaf 17 februari 2017 weer gedurende zes weken (d.w.z. tot 31 maart 2017) ter inzage.

Lees meer...

Netwerkbijeenkomst 'Handhaving en toezicht in het buitengebied'

Op 15 februari organiseerde het UPG een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & Toezicht in het buitengebied in Utrecht. Hoe een en ander is georganiseerd en waar aan gewerkt wordt, werd tijdens deze avond met de leden besproken.

Lees meer...

Inspiratiemiddag voor de dag van het Kasteel in Utrecht

Ter voorbereiding op de 'Dag van het Kasteel' organiseert de Nederlandse Kastelen Stichting (NKS) op 3 maart een inspiratiemiddag in het Utrechts Archief. Landgoedeigenaren die geïnteresseerd zijn, worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen.

Lees meer...

Vooraankondiging netwerkbijeenkomst Handhaving & Toezicht

Op woensdagavond 15 februari organiseert de UPG samen met de provincie Utrecht een netwerkbijeenkomst voor de leden over handhaving & toezicht in het buitengebied.

Lees meer...

Activiteiten Collectief Utrecht-oost

 

Het Collectief Utrecht-oost organiseert diverse activiteiten.

Lees meer...

Voorgenomen verkoop Park Vliegbasis Soesterberg

Gedeputeerde Staten van de Provincie hebben besloten de verkooponderhandelingen over Park Soesterberg met Het Utrechts Landschap te hervatten. Dit besluit is begin oktober per brief medegedeeld aan diverse belanghebbenden, waaronder het UPG.

Lees meer...

Nationaal Park Nieuwe stijl

Het Nationale Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH) is een nieuwe fase ingegaan. Onder andere wordt gekeken naar aansluitingsmogelijkheden van het Gooi en het Kromme Rijngebied.

Eind november worden 'ronde tafelgesprekken' georganiseerd. Onze leden in dit gebied hebben hiervoor inmiddels een uitnodiging ontvangen. 

 

Lees meer...

Staatssecretaris Van Dam bezoekt Nationaal Park Heuvelrug

Donderdag 27 oktober 2016 heeft Staatssecretaris Martijn van Dam een bezoek gebracht aan Nationaal Park Heuvelrug.

Lees meer...

Een groot nationaal park voor de hele Heuvelrug?
Oproep om te stemmen

De Heuvelrug is het grootste bos van de Randstad met prachtige buitenplaatsen. Een bron van natuur en cultuur, waar je fantastisch kan recreëren. Dat is het goud dat we met elkaar in handen hebben!

Het zuidelijk deel van de Heuvelrug heeft  reeds de status Nationaal Park en de rest van de Heuvelrug wil daar bij aansluiten.

Lees meer...

Goed gesprek met Statenleden

Maandagochtend 12 september werden Statenleden door het UPG op landgoed Eyckenstein ontvangen. In breed perspectief werd nog eens verteld en uitgelegd wat er allemaal komt kijken bij het beheren en in stand houden van  een landgoed.

Lees meer...

Verkoop perceel aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg te Cothen

De Provincie Utrecht is voornemens een perceel gelegen aan de Graaf van Lynden van Sandenburgweg in Cothen te verkopen.

Lees meer...

Startbijeenkomst Nationaal Park Utrechts Heuvelrug

De Provincie Utrecht onderzoekt op dit moment met de Provincie Noord-Holland of vergroting van het Nationaal Park mogelijk is, waarbij ook de potenties van de Noordelijke Heuvelrug en het Gooi bezien worden alsmede de kwel- en plassenzone rond de Heuvelrug.

Lees meer...

Voorintekening subsidie agrarisch natuurbeheer 2017

Het Collectief Utrecht Oost is momenteel bezig met de Voorintekening voor de Subsidieperiode 2017 voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.

Lees meer...

Inspiratie voor kinderen op landgoed Eykenstein

Vandaag bezoekt de Biltse wethouder Mieras het project Buitenplaatsen op Landgoed Eyckenstein. Een project voor basisschoolkinderen waarbij erfgoed met een kunstzinnige invalshoek wordt bekeken.

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer de toekomst!

Op 31 maart 2016 organiseerde het UPG in de Jachtkamer van landgoed Hindersteyn een ledenbijeenkomst over dit onderwerp.

 

Lees meer...

Ondernemend bos- en natuurbeheer

Op 31 maart organiseert het UPG een themabijeenkomst 'Ondernemend bos- en natuurbeheer'.

Lees meer...

Janine Caalders nieuwe voorzitter Nationaal park Utrechtse Heuvelrug

Zij volgt Dick Wijte op, die na 12 jaar zijn voorzitterstermijn afsluit.

U leest hier meer over in dit persbericht.

Afronding contracten agrarisch natuurbeheer

Het Collectief Utrecht Oost trekt een eindsprint om de contracten af te ronden. Het is de bedoeling dat alle contracten met deelnemers voor de kerstdagen getekend zijn. 

Lees meer...

Voortgang Peilbesluit Langbroekerwetering

Sinds oktober werkt het waterschap met de inventarisatie van wensen en knelpunten op gebied van gewenste waterpeilen in het gebied en hoe het watersysteem functioneert.  

Lees meer...

Discussieer mee over de Omgevingsvisie Kromme Rijnstreek

Wat zijn de belangrijkste ambities voor de inrichting van de Kromme Rijnstreek?

Lees meer...

Beleidsharmonisatie waterschap V&V verder uitgewerkt

Op woensdagavond 11 november heeft er voor de UPG- en GPG-leden binnen het waterschap Vallei & Veluwe een informatieavond plaats gevonden. 

Lees meer...

Nieuw bestuurslid UPG

Op maandag 30 november 2015 heeft de reguliere najaarsvergadering van het UPG plaats gevonden. Het bestuur kijkt terug op een goed verlopen vergadering  met weer een mooie opkomst en inbreng van de leden. 

Lees meer...

Ambities voor de Heuvelrug bij elkaar gebracht in het gebiedsprogramma voor de Heuvelrug

De afgelopen maanden is hard gewerkt om de ambities voor de Heuvelrug in beeld te brengen. De leden zijn daarvoor o.a. opgeroepen  projectideeën aan te leveren. 

Lees meer...

Symposium 'De Buitenplaats verdient het'

Symposium 'De buitenplaats verdient het' op 5 november a.s..

Lees meer...

Informatiebijeenkomst Waterschap Vallei & Veluwe

Op woensdagavond  11 november organiseren het Utrechts en Gelders Particulier Grondbezit samen met het waterschap Vallei en Veluwe een informatiebijeenkomst. 

Lees meer...

Ledenvergadering UPG

De najaarsvergadering voor UPG-leden is op maandagavond 30 november a.s.

Lees meer...

Stichting Valwild Utrecht zoekt donateurs

Allemaal hebbenwe weleens doodgereden dieren op de weg of in de berm zien liggen.

Lees meer...

Nieuwe projecten voor de gebiedsprogramma's

Ook voor de periode 2016 – 2019 heeft de provincie Utrecht aangegeven te willen werken met gebiedsprogramma’s.

Lees meer...

UPG met ALV te gast op Landgoed Linschoten

Op woensdag 10 juni was het UPG te gast op landgoed Linschoten, het grootste landgoed gelegen in het Groene Hart.

Lees meer...

Hoe crowdfunding werkt om een idee uit te voeren

De workshop  'Crowdfunding voor buitenplaatsen’ op 12 maart in kasteel Amerongen was een succes.

Lees meer...

UPG blij met nieuw convenant voor beter toezicht door BOA

Alle terreineigenaren die een BOA in dienst hebben, ontvangen binnenkort van de provincie het convenant ‘Optreden op elkaars grondgebied voor groene BOA’s in Utrecht’.

Lees meer...

Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht-oost opgericht

Op 12 februari 2015 is de akte van oprichting ondertekend van de Coöperatie Agrarisch Natuurbeheer Utrecht Oost. 

Lees meer...

Nieuwe aanpak onderhoud sloten binnen natuurterreinen HDSR

Het Hoogheemraadschap wil het onderhoud van interne sloten in natuurgebieden in het Kromme Rijngebied anders aanpakken.

Lees meer...

Inspraak en Informatiebijeenkomsten Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 januari 2015 is de PAS door het ministerie van EZ ter visie gelegd. Om u daarover te informeren worden er informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Lees meer...

Inspraak Waterbeheerprogramma’s

De waterschappen zijn druk doende met het opstellen van de waterbeheerprogramma’s. Hierin wordt in grote lijnen duidelijk gemaakt wat de plannen voor de komende 5 jaar zullen zijn. 

Lees meer...

Ontwerp Natuurbeheerplan 2016

Vanaf 14 januari ligt het ontwerp Natuurbeheerplan 2016 zes weken ter inzage. Dat het plan nu al ter inzage wordt gelegd, heeft alles te maken met de veranderingen die binnen het agrarisch natuurbeheer plaats vinden en worden doorgevoerd. 

Lees meer...

Crowdfunding

Op 12 maart 2015  organiseert  het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB), waar het Utrechts Particulier Grondbezit ook onderdeel van uitmaakt, een workshop Crowdfunding voor eigenaren van buitenplaatsen en landgoederen.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering

Wederom een geslaagde Algemene Ledenvergadering van het UPG.

 

Lees meer...

Maatschappelijke diensten is de markt voor de landgoedeigenaar

”Wat kunnen we zelf en waar hebben we anderen zoals de provincie en de politiek voor nodig?"

Lees meer...

Symposium: Buitenplaatsen, perpetuum mobile

Na het succesvolle symposium in 2013 brengt het Platform Utrechtse Buitenplaatsen (PUB) ook in 2104 de buitenplaatsen weer volop onder de aandacht.

Lees meer...

Bezoek een landgoed!

Onder deze noemer organiseert Het Utrechts Particulier Grondbezit een tweetal bezoeken voor de politieke partijen in Utrecht. 

Lees meer...

Voorzitter UPG neemt deel aan debat Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug

Natuur en economie: “De kassa staat buiten het bos”.  Meta Daniëls, voorzitter van het UPG, sprak zich afgelopen vrijdag 5 september uit voor een krachtiger samenwerking tussen alle partijen die een rol en verantwoordelijkheid hebben in het Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug (NPUH). 

Lees meer...

Nacht van de Buitenplaats

Op 13 september is er tussen 19.00 - 23.00 uur van alles te beleven tijdens de tweede editie van de Nacht van de Buitenplaats. 

UPG dient zienswijze in

Het UPG heeft haar zienswijze op het concept-natuurbeheerplan 2015 van de provincie ingediend.

Lees meer...

Geslaagde ledenvergadering op Ridderhofstad Hindersteyn

Zo’n 40 leden van het UPG woonden op 11 juni de 25e ledenvergadering van hun vereniging bij in Langbroek. Eigenaar Erik Geytenbeek ontving de leden op de  prachtige Ridderhofstad Hindersteyn waar hij met veel enthousiasme over zijn landgoed in bedrijf vertelde, en de leden rondleidde door  tuin en moestuin. 

Lees meer...

Natuurbeheerplan 2015

Vanaf 22 mei ligt het Natuurbeheerplan 6 weken ter inzage.

Lees meer...

Waterschapsverkiezingen 2015

Waterschapsbestuurders gezocht voor geborgde zetels natuur en landschap

Lees meer...

Afscheid mr. W.J.P. (Jim) van Notten

Tijdens de algemene ledenvergadering van het Utrechts Particulier Grondbezit op 9 december 2013 is afscheid genomen van de heer Van Notten als bestuurslid.

Lees meer...

Provinciaal Natuurbeleid 2.0

Op 27 februari 2013 heeft het UPG een ledenbijeenkomst georganiseerd over het provinciaal natuurbeleid 2.0.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!