alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Crisismaatregelen beheersen Landbouwraad, vergroening naar achtergrond

Nederland krijgt 23 miljoen euro uit een nieuw Europees steunpakket voor de veehouderij, zo maakte Eurocommissaris Phil Hogan maandag bekend aan de EU-ministers van landbouw. De nationale discussie over de invulling daarvan is inmiddels gestart. Later dit jaar legt Hogan concrete voorstellen over de vergroeningseisen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor aan de Landbouwraad.

Steun inzetten tegen fosfaatproblematiek
Van het nieuwe EU-steunpakket is 150 miljoen bedoeld voor vrijwillige productievermindering. De overige 350 miljoen wordt verdeeld via ‘nationale enveloppes’. Wat de Federatie betreft worden in Nederland beide bijdragen gecombineerd en ingezet om de fosfaatproductie te beperken. Ook LTO heeft laten weten er zo over te denken.  

Juist afgelopen week heeft de Raad van State haar vertrouwelijke advies over de fosfaatrechten aan het kabinet verzonden. Eind augustus zal het wetsvoorstel naar de Kamer worden gestuurd. Het Kamerdebat volgt dan na het zomerreces, tezamen met het debat over de Wet grondgebonden groei melkveehouderij. Van Dam wil zowel de Wet grondgebonden groei als het fosfaatrechtenstelsel per 1 januari 2017 van kracht laten worden.

Vereenvoudiging vergroening GLB
Vanwege de crisismaatregelen was er tijdens de Landbouwraad minder aandacht voor de geplande discussie over vergroeningsmaatregelen. Hogan heeft de ministers wel kort bijgepraat over zijn intenties om de regels rond de vergroening te vereenvoudigen.

Dan gaat het bijvoorbeeld om het schrappen van rigide regels over de precieze afmetingen van sloten, heggen en akkerranden. Maar ook denkt Hogan aan het schrappen van de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen en het toestaan van zadenmengsels voor stikstof fixerende gewassen. Later dit jaar zal hij definitieve voorstellen ter goedkeuring aan de lidstaten voorleggen, zodat ook die in 2017 in kunnen gaan.

Voor bedrijven met landbouw als nevenactiviteit zijn de regels in het kader van het GLB dit jaar aangescherpt. Deze bepalingen over ‘active farmers’ lijken vooralsnog niet te worden gewijzigd. Dat leidt bij diverse landgoederen, die juist laten zien landbouw goed te kunnen combineren met natuur en biodiversiteit, tot problemen. Signalen over problemen met deze aanscherping rond ‘active farmers’ zijn zeer welkom bij de FPG, zodat we betrokken leden met elkaar in contact kunnen brengen.

Review vergroening
Ten slotte presenteerde de  Eurocommissaris een evaluatie van de effectiviteit van de vergroeningsmaatregelen. De belangrijkste conclusie is dat de maatregelen in potentie veel bij kunnen dragen aan de bescherming van het milieu en het klimaat. Staatssecretaris Van Dam heeft aangegeven dat de evaluatie voor hem aanleiding is te streven naar een hoog ambitieniveau bij de invulling van de vergroening.

Over een specifiek onderdeel, landschapselementen, zegt Van Dam dat deze in Europa nog maar weinig worden ingezet als ecologisch aandachtsgebied. In Nederland kunnen agrariërs deze landschapselementen pas vanaf 2016 aanmelden als ecologisch aandachtsgebied. De FPG had zich hier eerder hard voor gemaakt. Van Dam verwacht dat hiervan gebruik wordt gemaakt.

Lees ook: 'Voor helft Europeanen mag GLB meer kosten' (13 juli 2016)