alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Enthousiaste reacties op Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw

Op vrijdag 26 september organiseerde de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) de Kennis- en Netwerkmiddag Landbouw. Deze vond plaats op het akkerbouwbedrijf van Leo de Jonge en zijn vrouw Willemien Verbeek in Zeewolde. Het thema was: ‘het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB); wat betekent Europa concreet op de werkvloer?’

Secretaris-directeur van de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), Ron van Woudenberg, heette de ongeveer vijftig aanwezigen welkom. Hij bedankte de gastheer en gastvrouw voor de grote gastvrijheid. Het is immers niet niks om zoveel mensen in de eigen woonkamer te ontvangen! 

Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Herman Snijders, beleidscoördinator GLB op het ministerie van Economische Zaken, gaf een kort overzicht van de geschiedenis van het GLB en de huidige stand van zaken. Inmiddels zijn alle hoofdlijnen van het beleid bekend; men is nu op nationaal niveau bezig met de uitvoeringsregelgeving.

De belangrijkste elementen van het nieuwe GLB zijn:

  • een herverdeling van de financiële middelen over de lidstaten;
  • toe naar een gelijke hectarebetaling (binnen de lidstaten);
  • meer doelgerichte betalingen, voor bijvoorbeeld vergroening en jonge boeren.

Op dit moment bestaan er grote verschillen in de hectaretoeslagen die worden ontvangen. In 2019 moet er sprake zijn van gelijke hectarebetalingen. Dat zal een basisbetaling zijn van 260 euro per hectare, plus 115 euro vergroeningspremie per hectare. Belangrijk zal zijn welke overgangsregeling er komt richting deze nieuwe situatie.

De vergroeningseisen zijn volgens Snijders ingrijpend versoepeld door de Tweede Kamer, vergeleken met het voorstel van staatssecretaris Dijksma. Daardoor kunnen veel akkerbouwers nu aan deze eisen voldoen door vanggewassen in te zetten.

Vanggewassen leggen eventuele overtollige nutrienten/meststoffen in de bodem vast, zodat deze niet uitspoelen naar het grondwater. Hoewel de maatregel praktisch inzetbaar is voor de akkerbouw vroegen enkele deelnemers zich wel af wat de meerwaarde van deze maatregel is voor de biodiversiteit.

De praktijk

Na deze duidelijke uitleg van het beleid kwam Menno Kamminga aan het woord, adviseur bedrijfsmanagement en –strategie in de melkveehouderij (PPP Agro Advies). Hij kon, met behulp van een aantal voorbeeldsituaties, meer duidelijkheid geven over hoe de komende vier jaar er in de praktijk uit gaan zien.

Voor Jan-Hendrik Damman, de derde spreker, pakt het GLB voorlopig goed uit. Damman heeft een gemengd bedrijf (melkveehouderij en akkerbouw) in Nagele. In zijn bijdrage vertelde hij dat zijn hectaretoeslag hoger uit zal gaan vallen dan nu. De vergroeningseisen vormen op zijn bedrijf geen belemmering.

Damman maakt zich wel zorgen over de gevolgen van de betalingsrechten op lange termijn. In zijn optiek dragen Europese middelen ongewild bij aan de instandhouding van niet-rendabele bedrijven, waardoor schaalvergroting van de renderende bedrijven wordt belemmerd. Dit draagt volgens Damman bij aan een stijging van de kostprijs op langere termijn.

De laatste spreker was onze gastheer, Leo de Jonge. Hij vertelde eerst iets over zijn eigen akkerbouwbedrijf, waar onder meer aardappelen, uien, suikerbieten en tulpen worden geteeld. Het valt hem mee hoe het GLB uiteindelijk uitpakt. Hij is vooral blij dat er geen landbouwgrond braak hoeft te worden gelegd, zoals in eerdere voorstellen van de Europese Unie.

In een korte discussie aan het einde van de bijeenkomst vroegen de aanwezigen nog naar de mid-term review van het GLB, die gepland staat voor 2016. De heer Snijders zei daarover dat hij geen grote aanpassingen verwachtte. Hij wees echter wel op de mogelijke invloed van de evaluatie van het Europese Meerjarig Financieel Kader (ook in 2016). Landbouw omvat immers een aanzienlijk deel van het EU-budget. 

Enthousiaste reacties

De reacties van de aanwezigen waren positief. Naast interessante bijdragen is er uitgebreid de gelegenheid geweest om, onder het genot van een hapje en een drankje, met elkaar bij te praten en ervaringen uit te wisselen. Ten slotte heeft De Jonge een korte rondleiding gegeven over zijn bedrijf.

De Commissie Landbouw van de FPG gaat dan ook nadenken over volgende agrarische (netwerk)bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken. Verder volgt de FPG de ontwikkelingen rond het GLB uiteraard op de voet, mede in samenwerking met de European Landowners Organization (ELO).

Meer informatie

Download hier de PowerPoint-sheets van:

Zie ook:

De woonkamer was goed gevuld, maar gelukkig heeft iedereen een zitplaats kunnen bemachtigen.
Een blik op het akkerland van Leo de Jonge als aan het einde van de middag de zon nog even doorbreekt.
Een blik op het akkerland van Leo de Jonge als aan het einde van de middag de zon nog even doorbreekt.