alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

EU-begroting en GLB-hervorming houden elkaar in houdgreep

Aankondiging FFA 2018
Aankondiging FFA 2018

De meningen over de volgende meerjarenbegroting van de Europese Unie liepen flink uiteen tijdens de Europese top van regeringsleiders 23 februari. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2021 ingaat, is sterk afhankelijk van deze begroting. Bevestigd werd wel dat bij die GLB-hervorming de Europese Commissie meer aan evolutie dan aan revolutie denkt. Toch kan er venijn zitten in de details. Daar bereidt de European Landowners’ Organisation (ELO), waarbij de FPG is aangesloten, zich dan ook op voor.

Begroting eerst
Door de Brexit kampt de EU straks met een tekort van 12 tot 13 miljard euro per jaar. Daarnaast moet geld gevonden worden voor nieuwe taken op het terrein van migratie, defensie en veiligheid. De Europese Commissie wil dit opvangen met hogere nationale bijdragen en door bezuinigingen. De GLB-uitgaven liggen daarbij onder het vergrootglas, ook bij onze eigen premier Rutte. Hij stelde in Brussel “dat er veel geld valt te verdienen binnen de begroting door het beperken van landbouwsubsidies en steun aan achtergebleven regio’s”.  

Evolutie, geen revolutie
In het licht van de begrotingsdiscussie gaf de Commissie op de top een toelichting op haar inzet voor het GLB. De Commissie gaf aan geen 'drastische ingrepen' te wensen en lijkt daarbij te koersen op een korting van 15% op het GLB-budget. Tegelijk streeft de Commissie naar integratie van klimaat- en milieubeleid in het GLB, met vrijheid voor lidstaten bij de implementatie. Besparingsmogelijkheden zien ze door het niet toepassen van indexatie en door een andere verdeling van de GLB-toeslagen.

Devil in the detail
Details over een andere verdeling van de GLB-toeslagen zijn nog niet bekend. Wel wordt er gesproken over bijvoorbeeld ‘convergentie’, ‘capping’ en ‘degressiviteit’. Met convergentie wordt bedoeld het gelijktrekken van de hectarepremies tussen lidstaten: daar zitten nu grote verschillen tussen. Capping (absoluut) en degressiviteit (percentage) gaat over het maximeren van betalingen aan grote bedrijven. Ook onderzoekt de Commissie opnieuw een mogelijke aanscherping van de voorwaarden om door te gaan voor ‘actieve landbouwer’, aan wie inkomenssteun uit het GLB is voorbehouden. Deze finesses kunnen dus grote effecten hebben op individuele agrarische ondernemers en grondeigenaren.

In De Landeigenaar van maart 2018 verschijnt een uitgebreid artikel van Robert van der Graeff (ELO) over de eerste contouren van het nieuwe GLB zoals geschetst door de Commissie.

Inbreng Nederland interessant
De inzet van de Commissie om milieu- en klimaatdoelen te verweven in het GLB sluit aan bij de Nederlandse wens om vergoedingen uit het GLB meer te koppelen aan maatschappelijke diensten. Minister Schouten heeft volgens Brusselse media ook aangegeven open te staan voor plafonnering van de betalingen aan de allergrootste bedrijven. Tegelijkertijd gaf ze aan geen voorstander te zijn van redistributie, want voor de levering van publieke diensten is de omvang van bedrijven volgens Schouten niet relevant.

Met die laatste opmerking slaat de Nederlandse minister wat FPG en ELO betreft de spijker op zijn kop. Als het GLB daadwerkelijk verschuift van inkomensondersteuning naar betaling voor maatschappelijke diensten, mag het niet uitmaken wie die levert. Dan geldt het principe dat voor de geleverde diensten van het land wordt betaalt (beloning van land management): ongeacht bedrijfsomvang óf de definitie van active farmer.

Land management
In aanloop naar de discussies vorige week hebben we als FPG in ELO-verband uitgebreid gesproken over de GLB-voorstellen. Insteek is proactief in te spelen op de wensen van de Europese Commissie. ELO deed dat door vorig jaar de term “land management” te lanceren. Nu werken we aan een verdere invulling daarvan, in relatie tot het GLB. Daarbij wordt gedacht aan hectarebetalingen voor aan grond gekoppelde diensten zoals bodembeheer, landschap, biodiversiteit en klimaat. Binnen ELO is daarover gedeeld dat in regio’s met hogere grondprijzen de opportuniteitskosten hiervan hoger zijn en dus een hogere vergoeding rechtvaardigen.

Forum for the Future of Agriculture 27 maart
Tijdens het grote jaarlijkse congres ‘Forum for the Future of Agriculture’ van de ELO op 27 maart in Brussel komt dit onderwerp zeker ook aan de orde. Graag stimuleren wij deelname van FPG leden. Gratis aanmelden kan vanaf nu op http://www.forumforagriculture.com/. Bekijk hier een impressie van vorig jaar, toen het congres meer dan 2000 deelnemers telde.