alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

FPG gematigd positief over invulling GLB

Staatssecretaris Dijksma kiest voor een combinatie van verduurzaming en ontwikkeling van de agrarische sector. Dat blijkt uit haar voorstellen voor de nationale invulling van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dijksma heeft deze op donderdag 5 juni naar de Tweede Kamer verstuurd. De FPG vindt het goed dat het kabinet zoekt naar een balans tussen economie en ecologie, maar heeft op een aantal concrete punten wel voorstellen ter verbetering.

De staatssecretaris positioneert in haar brief de landbouw als belangrijke sector die bij kan dragen aan oplossingen voor vraagstukken op het gebied van voedselzekerheid, biodiversiteit, energie, water, klimaat en dierenwelzijn. De boer van morgen zal veel meer als ondernemer optreden, waarbij beloningen uit de markt worden gecombineerd met vergoedingen voor geleverde maatschappelijke diensten. Dat een deel van de directe betalingen uit het GLB wordt verbonden aan maatschappelijke doelstellingen past in die lijn, en de FPG kan zich daar goed in vinden.

De FPG ondersteunt verder het voornemen van de staatssecretaris om vanaf 2015 groepen van boeren de mogelijkheid te geven om, indien zij dit willen, collectieve invulling te geven aan de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden (ook wel: ‘Ecological Focus Areas’, EFA’s).

Het uitsluiten van bestaande cultuur-historische landschapselementen (als er geen agrarisch natuurbeheer-contract voor is afgesloten), acht de FPG echter zorgelijk. Een belangrijk deel van deze waardevolle landschapselementen komt daar namelijk simpelweg niet voor in aanmerking.

De Federatie stelt tevens voor op een andere manier vorm te geven aan de graasdierpremie voor vleesvee en schapen op natuurgronden. De Federatie juicht het beschikbaar stellen van zo’n vergoeding toe, maar vindt dat de kosten hiervoor niet uit pijler 1 (‘markt- en inkomensondersteuning’)maar uit pijler 2 (‘plattelandsontwikkeling’) dienen te worden vergoed. De begrazing staat immers primair ten dienste van de natuurdoelen.

Ten slotte constateert de FPG dat Dijksma vanggewassen niet volledig heeft opgenomen als mogelijkheid om de EFA’s in te vullen. Dit mag alleen indien voorafgaand vezelgewassen (vlas of hennep) zijn geteeld. Hiermee beperkt de staatssecretaris onnodig de mogelijkheden die Europa biedt. De FPG is blij dat wilgenhakhout wél wordt opgenomen als mogelijke invulling. Het uitgangspunt moet zijn dat landbouwgronden niet braak komen te liggen.