alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

GLB-betalingen onvoldoende oplossing voor agrarische sector

Een stimulerend Europees landbouwbeleid en innovatieve agrariërs bieden kansen voor de landbouwsector in Nederland. Maar zonder flankerend Nederlands ruimtelijk ordeningsbeleid dat de benodigde ruimte biedt, dreigen initiatieven voor vergroening en verduurzaming van agrarische bedrijven voortijdig te sneuvelen. Dat stelt de FPG vandaag in een brief aan de Tweede Kamer en staatssecretaris Sharon Dijksma in reactie op haar invulling van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

 

De Federatie is van mening dat zowel de vergroening als het plattelandsbeleid de agrarische sector dient te faciliteren bij haar inspanningen voor agrarisch natuurbeheer, bodemvruchtbaarheid, biodiversiteit en waterbeheer. De hiervoor beschikbare middelen dienen zo te worden ingezet dat het primair terecht komt op het boerenerf. Op deze wijze kunnen agrarische ondernemers inspelen op innovatie, agrarisch natuurbeheer en versterking van de concurrentiekracht van hun bedrijven. Daarvoor zijn gunstige randvoorwaarden, een goed ondernemersklimaat en een Europees eerlijk speelveld nodig.

 

Landschapselementen moeten meetellen

De FPG ondersteunt verder het voornemen van de staatssecretaris om vanaf 2015 groepen van boeren de mogelijkheid te geven om, indien zij dit willen, collectieve invulling te geven aan de zogenaamde ecologische aandachtsgebieden (ook wel: ‘Ecological Focus Areas’, EFA’s). Het wegens ‘administratieve problemen’ slechts onder voorwaarden mogen meetellen van (cultuur-historische) landschapselementen, acht de FPG echter zorgelijk. Het aandeel van deze elementen zal daardoor zeer gering zijn, terwijl hun meerwaarde voor natuur en landschap bijzonder groot is.

 

Complexe problematiek jonge boeren

Ook de extra hectaresteun, bedoeld voor de versterking van de positie van jonge boeren, is in de ogen van de Federatie weliswaar een stap in de goede richting, maar niet afdoende om de complexe problematiek het hoofd te bieden waar deze groep mee worstelt: laag rendement, hoge marktvolatiliteit, fiscale druk, grondprijsontwikkeling, juridische rechtsvormen, bedrijfsopvolging, enz. De opvolgingsproblemen lijken door de schaalvergroting, mede als gevolg van de mestwetgeving, zelfs alleen maar groter te worden. De FPG wijst in haar brief op het middel pacht dat kan bijdragen aan het verlichten van deze problematiek. Een opvolger hoeft immers geen grond te kopen en krijgt grondgebruiksrechten voor een pachtprijs. Voorwaarde is wel dat, in het kader van de evaluatie van het pachtrecht, langjarige geliberaliseerde pacht (langer dan 6 jaar) zonder pachtprijsbeheersing mogelijk wordt. De Federatie vraagt met klem aandacht voor een integrale benadering van deze problematiek.