alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier GLB

Samenvatting vergroeningseisen GLB

Op donderdag 5 juni heeft staatssecretaris Dijksma een aantal belangrijke keuzes gepresenteerd ten aanzien van de invulling van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De FPG heeft daar inmiddels een eerste reactie op gegeven.

Een van de meest in het oog springende onderdelen daarvan is het vergroeningsbeleid. Maar welke keuzes zijn er nou precies gemaakt en wat voor betekenis hebben die? Een korte samenvatting.

De vergroening van het GLB bestaat uit drie maatregelen: het behoud van blijvend grasland, de gewasdiversificatie op bouwland en de verplichting 5% van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied (‘Ecological Focus Area’, EFA). In deze EFA’s is de teelt van eiwitrijke gewassen, vlas en hennep met een vanggewas1 en wilgenhakhout toegestaan. Deze EFA verplichting geldt voor ca. 12.500 bedrijven. Dat betekent dat er in Nederland ongeveer 33.500 hectare aan ecologische aandachtsgebieden zal komen.

De EFA’s mogen op drie manieren worden ingevuld. In een ‘equivalentiepakket’ moet de totale verplichte 5% EFA worden ingevuld met een beheerde akkerrand, waarbij aangrenzende sloten, vanggewassen, eiwitgewassen en bepaalde landschapselementen mogen meetellen. De beheerde akkerrand moet minimaal 30% van de EFA zijn en voor minimaal 5 jaar blijven.

Agrariërs kunnen ook kiezen voor de teelt van eiwitrijke gewassen als luzerne, rode klaver, escparcette, rolklaver, lupine en veldbonen. Ook mag vlas of hennep worden geteeld onder voorwaarde dat er ook een vanggewas wordt geteeld.

De staatssecretaris heeft, ondanks eerdere toezeggingen, besloten om houtwallen, heggen, vrijstaande bomen en bomenrijen niet in aanmerking te laten komen voor invulling van de EFA vanwege de hoge controle- en registratiekosten die hier aan verbonden zijn. Landschapselementen2 die nu al onder het Agrarisch Batuurbeheer vallen, kunnen wel als EFA worden aangemerkt, maar dan vervalt de beheersvergoeding ter voorkoming van dubbele betaling.

-

Noot 1: vanggewassen zijn gewassen die na de teelt van het hoofdgewas worden ingezaaid om uitspoeling van nutriënten naar het grondwater tegen te gaan. 

Noot 2: landschapselementen, voor zover op of aangrenzend aan bouwland, mogen worden meegeteld wanneer daarvoor een agrarisch natuurbeheer contract (ABN-contract) voor onderhoud en beheer is afgesloten.

De FPG heeft inmiddels een eerste reactie gegeven op de nationale invulling van het GLB.

Lees ook de Kamerbrief van de staatssecretaris.