alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Natuurdebat: nog geen extra geld BOA's, stimuleren natuurinclusieve landbouw

Er is voorlopig nog geen extra budgettaire ruimte gevonden voor groene BOA’s. Dat werd duidelijk tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg Natuur* in de Tweede Kamer op 14 april.

De Kamer uitte wel haar zorgen over de trend dat de problematiek steeds groter wordt en de handhaving steeds minder. Die trend moet worden doorbroken, zo hielden Kamerleden van SP, Groen Links en VVD de staatssecretaris van Economische Zaken voor. Rudmer Heerema (VVD) riep staatssecretaris Van Dam op om in aanloop naar de begroting van 2017 heel serieus naar te kijken naar budgettaire ruimte voor BOA's. Van Dam verlegde de bal echter naar Heerema’s partijgenoten op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Een motie die de regering verzoekt in 2017 een miljoen euro extra uit te trekken voor groene BOA's werd aangehouden. 

Natuurinclusieve landbouw
Leenders (PvdA) diende een motie in om de regering aan te zetten tot gesprek met vertegenwoordigers van agrarische- en natuurorganisaties over natuurinclusieve landbouw. Hij wil de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve landbouw versnellen door goede voorbeelden in beeld te brengen. De motie is aangenomen. Vergelijkbaar vroeg hij daarnaast naar succesvolle voorbeelden van de combinatie van Natura 2000-opgaven met andere maatschappelijke opgaven. FPG leden die goede voorbeelden kennen kunnen deze, ter versterking van onze lobby, aandragen bij het FPG secretariaat. 

Engbertsdijksvenen
CDA en SGP verzochten om in ieder geval in de eerste beheerplanperiode geen bufferzone bij Natura 2000-gebied de Engbertsdijksvenen aan te leggen, en voor daarna de mogelijkheden van een omwisselbesluit** te onderzoeken. Uit een onafhankelijk onderzoek bleek in februari dat nut en noodzaak van de voorgeschreven oostelijke bufferzone niet duidelijk zijn. De staatssecretaris benadrukte dat vooral de provincie aan zet is.

Marianne Thieme diende ten slotte een motie in om commerciële activiteiten in natuur – verpretparking noemt ze dat – tegen te gaan. Deze motie werd verworpen. Via deze link kunt u de moties teruglezen en de uitslagen van de stemmingen bekijken. 


*Tijdens een Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) dienen Kamerleden moties in, en worden soms al toezeggingen gedaan door betrokken ministers.
**Een omwisselbesluit houdt in dat boeren alternatieve beheermethoden kunnen gebruiken. Deze komen dan in de plaats van de maatregelen die al door de provincie zijn vastgesteld in het beheerplan voor het natuurgebied.