alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Wet natuurbescherming strookt niet met Natuurvisie

De Federatie Particulier Grondbezit is teleurgesteld in de uitkomsten van de nieuwe Wet natuurbescherming. Het wetsvoorstel van staatssecretaris Dijksma staat in vele opzichten ver af van de Rijknatuurvisie, die het kabinet in april van dit jaar heeft gepresenteerd. De Rijksnatuurvisie gaat uit van vertrouwen in particuliere beheerders, het geven van ruimte aan duurzaam ondernemerschap en minder regels. De nieuwe wet Natuurbescherming steekt juist in op extra controles en regelgeving.

Onnodig gecompliceerd

De FPG vertegenwoordigt particuliere eigenaren van landgoederen, bos- en natuurterreinen en landbouwgronden. Zij vinden deze ontwikkeling onverantwoord. Er wordt immers meer dan ooit van hen verwacht dat zij nieuwe economische dragers vinden voor de instandhouding van bossen, natuur en cultuurlandschap. Strengere wetgeving maakt dat juist moeilijker en onnodig gecompliceerd. De bezuinigingen van de afgelopen jaren maken particulieren bovendien meer  afhankelijk van zelfstandige inkomstenbronnen dan vroeger.  

Eigendomsrecht aangetast

De FPG vindt ook dat het wetsvoorstel op disproportionele wijze het eigendomsrecht aantast, zonder dat dit voldoende wordt gemotiveerd. Zo krijgt Gedeputeerde Staten de bevoegdheid om toegangsbeperkingen of zelfs toegangsverboden in te stellen op het grondgebied van particulieren. De overheid krijgt daarnaast de mogelijkheid actief in te grijpen in het beheer en het jachtrecht wordt ingeperkt.

Ten slotte is de Federatie ook niet enthousiast over het ontwikkelen van een nieuwe categorie natuurgebieden. Naast de al bestaande Natura 2000-gebieden en het Natuur Netwerk Nederland, waar speciale regels voor gelden, wil Dijksma ook ‘Bijzondere Provinciale Natuurgebieden’ introduceren. Nog meer onduidelijkheid, overlap en strijdigheid met bestaande wet- en regelgeving zal het gevolg zijn.

Duurzaam beheer

De FPG benadrukt dat de strengere regels behalve onverstandig ook onnodig zijn. Particuliere gronden zijn vaak al generaties lang in het bezit van de familie. Eigenaren hebben duurzaam beheer per definitie hoog in het vaandel. Zij weten immers dat hun handelen de basis is waarop de generatie na hen beheer en behoud moet kunnen voortzetten.

Voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel door de Tweede  Kamer vindt er op 25 september een rondetafelgesprek plaats met vele betrokken partijen. De Federatie heeft op 4 september haar reactie per brief ingediend en blijft graag in gesprek met alle betrokkenen bij het wetgevingstraject.