alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier Natuur-EHS/NNN

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het idee is om alle belangrijke natuurgebieden in Nederland zoals de Biesbosch, de Veluwe, de Wieden/ Weerribben en de Waddenzee met elkaar te verbinden zodat één groot natuurnetwerk ontstaat. Dit om de sterke achteruitgang van de biodiversiteit tegen te gaan. De nieuw aan te leggen natuurgebieden zijn (voormalige) landbouwgronden die (gesubsidieerd) worden omgezet naar natuur.

Er is bij de recente herijking van de EHS niet vastgelegd wanneer het project klaar moet zijn, wel zal een tussenevaluatie plaatsvinden in 2016. Ook wordt de realisatie van de EHS nadrukkelijk een verantwoordelijkheid van de provincies. Bij de laatste hervorming van de EHS is deze omgedoopt tot Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Ons Nationaal Natuur Netwerk maakt deel uit van een groter (Europees) ecologisch netwerk. De terreinen die in dit netwerk zijn opgenomen, zijn de Natura2000-gebieden.

Meer over de achtergronden van de EHS...

Standpunt/visie FPG

De FPG is blij dat de ontwikkeling van de EHS in een realistischer financieel kader geplaatst is. Echter, de FPG vindt het wel van belang dat alle natuurbeheerders in Nederland, zowel binnen als buiten de Ecologische Hoofdstructuur, hiervoor een fatsoenlijke vergoeding blijven krijgen.

Nieuws FPG Dossier Natuur EHS/NNN

Subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 open

Met de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 kunt u een vergoeding krijgen voor het beheren en openstellen van natuurterreinen. Bent u een gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein? Dan kunt u vanaf vandaag (15 november) tot en met 31 december 2016 de subsidie aanvragen.

()

Lees meer...

Openstellingsbijdrage blijft voorlopig € 33

De gezamenlijke provincies hebben de knoop doorgehakt: de hoogte van de openstellingsbijdrage blijft in 2017 nog  €33,- per hectare per jaar. De FPG streeft naar een realistische vergoeding in verhouding met de kosten en vindt dit bedrag te laag. Nu al wordt gewerkt aan een oplossing voor 2018. 

()

Lees meer...

Subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 open

Met de subsidie Natuurbeheer SVNL 2016 kunt u een vergoeding krijgen voor het beheren en openstellen van natuurterreinen. Bent u een gecertificeerde eigenaar of erfpachter van een natuurterrein? Dan kunt u vanaf vandaag (15 november) tot en met 31 december 2016 de subsidie aanvragen.

()

Lees meer...

Provincies: meer tijd nodig voor besluit over openstellingsbijdrage 2017

De gezamenlijke provincies nemen nog geen beslissing over de hoogte van de openstellingsbijdrage in 2017 binnen het Subsidiestelsel Natuur & Landschap (SNL). Wel is duidelijk dat de systematiek van het SNL-stelsel, dat werkt met standaardkostprijzen en –vergoedingen per beheerpakket, ongewijzigd blijft. Ook over een aantal andere wijzigingen zijn knopen doorgehakt.

()

Lees meer...

Natuurdebat: nog geen extra geld BOA's, stimuleren natuurinclusieve landbouw

Deze week vond het 'Voortgezet Algemeen Overleg Natuur' plaats in de Tweede Kamer. Diverse moties werden ingediend, onder meer over groene BOA's en natuurinclusieve landbouw. 

()

Lees meer...

Wat is natuurbeheer de provincies waard?

De FPG maakt zich zorgen over het beschikbare budget van provincies voor het natuurbeheer. Beheerders ontvangen nu nog een vergoeding van 75% van de standaardkostprijs, maar het is de vraag of dat houdbaar is vanwege stijgende beheerkosten.

()

Lees meer...

Consultatie Wet Natuurbescherming gestart

Het ministerie van Economische Zaken is een internetconsultatie gestart over de nieuwe Wet Natuurbescherming en de bijbehorende ministeriële regeling. Belanghebbenden kunnen via internet reageren.

()

Lees meer...

FPG vraagt Eerste Kamer goed te kijken naar wet Natuurbescherming

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft een brief verstuurd aan de leden van de Eerste Kamer, waarin wordt benadrukt dat de voorgestelde wet Natuurbescherming een uitgebreide behandeling verdient. 

()

Lees meer...

Vogel- en Habitatrichtlijnen onvoldoende effectief en efficiënt

Eigenaren en beheerders van natuurgebieden worden geconfronteerd met veel onnodige regelgeving en belemmeringen in de praktijk, terwijl er juist behoefte is aan ruimte om een goede balans te zoeken tussen ecologie en economie. Dat heeft de FPG laten weten aan de Europese Commissie, in het kader van de zogenaamde 'Fitness Check'.

()

Lees meer...

Wet natuurbescherming strookt niet met Natuurvisie

De  nieuwe Wet natuurbescherming wijkt in vele opzichten af van de Rijksnatuurvisie, de FPG betreurt dat.

()

Lees meer...

Overzicht reacties op Natuurvisie gepubliceerd

De reactie van de FPG is duidelijk terug te vinden in de 'Kenschets reacties consultatie Rijksnatuurvisie'. 

()

Lees meer...

Natuurvisie steun in de rug van particulieren

De FPG is blij dat de nieuwe Natuurvisie inzet op natuur middenin de samenleving.

()

Lees meer...

Grotere rol particulier bij natuurbeheer

De FPG is verheugd dat volgens Natuurmonumenten particulieren een grotere rol kunnen spelen bij beheer en eigendom van de natuur.

()

Lees meer...

Bezuinigingen deels teruggedraaid

In het regeerakkoord is vastgelegd dat eerdere bezuinigingen deels worden teruggedraaid. In 2014 zal er 100 miljoen beschikbaar zijn voor natuur, evenals in 2015. In de jaren 2016 en 2017 zal het budget opgehoogd worden naar 300 miljoen per jaar.

()

Provincies herijken de EHS

Veel provincies zijn bezig met het ‘herijken’ van hun EHS of hebben dat recentelijk afgerond. Hiermee hebben ze in de meeste gevallen de EHS verkleind ten opzichte van eerdere plannen. Dit kan gevolgen hebben voor het opnieuw kunnen aanvragen van SNL-subsidie. Houd hiervoor goed de informatie van uw provincie in de gaten!

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Discussieer mee

Met andere leden van de FPG kunt u in discussie gaan over de Ecologische Hoofdstructuur / het Nationaal Natuur Netwerk. Stel uw vragen of geef uw mening.