alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

Nieuws FPG Dossier Pacht

Nog twee knelpunten staan toekomstbestendig pachtsysteem in de weg

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) ondersteunt het voornemen van staatssecretaris Dijksma om een nieuw pachtsysteem uit te werken op basis van het deze zomer gesloten Akkoord van Spelderholt, maar eerst moet er overeenstemming komen over het overgangsregime en de prijstoetsing bij de flexibele pacht.

Dat is woensdag 11 maart de boodschap van de FPG tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over het pachtstelsel. De kern van een nieuw pachtsysteem moet volgens de Federatie zijn dat pachters en verpachters zoveel mogelijk in staat worden gesteld om onderlinge afspraken te maken. Dat is ook in lijn met de evaluatie van de pachtregelgeving die prof. mr. Bruil in maart 2014 heeft gepresenteerd.

Een aantal maanden na deze evaluatie, in augustus 2014, sloten vertegenwoordigers van pachters en verpachters een deelakkoord over een nieuw pachtsysteem, het zogeheten Akkoord van Spelderholt. De FPG geeft aan de hoofdlijnen van dit deelakkoord te steunen. Over twee essentiële punten bestaat echter nog altijd geen overeenstemming, aldus de FPG.

Het eerste punt betreft de overgangsregeling voor bestaande reguliere pachtovereenkomsten. De FPG stelt voor een overgangstermijn te hanteren van zes jaar. De organisatie zou het ongewenst vinden als twee verschillende prijssystemen gedurende lange tijd naast elkaar blijven bestaan. Het risico bestaat bovendien dat bij een te lange overgangstermijn verpachters van bestaande reguliere pachtovereenkomsten onevenredig benadeeld worden, omdat in het voorgestelde nieuwe systeem marktconforme prijzen voor reguliere pacht mogelijk zijn.

Het tweede punt gaat over prijstoetsing bij de flexibele pacht. In het huidige voorstel kan de grondkamer bij toetsing de pachtprijs voor flexibele pachtovereenkomsten dwingend aanpassen, met kortingen van wel 10 tot 30% ten opzichte van de (nieuwe) reguliere pachtprijs. Deze vorm van prijstoetsing  zou leiden tot te lage en niet-marktconforme pachtprijzen en is bovendien zeer uitzonderlijk binnen de Nederlandse markteconomie. Dit voorstel kan daarom niet op steun rekenen bij de achterban van de FPG. Pachters en verpachters zouden bij alle nieuwe pachtovereenkomsten, ook bij de flexibele pacht, onderling tot een marktconforme prijs moeten komen.

De FPG zal als één van vijf betrokken organisaties aan het woord komen en vertegenwoordigt de verpachters. Dat zijn bijvoorbeeld particuliere grondeigenaren, landgoederen, kerken, institutionele beleggers en stichtingen. Zij dragen bij aan voedselproductie, instandhouding van cultuurhistorisch landschap en erfgoed, natuurbeheer en recreatiemogelijkheden. De FPG benadrukt dat daar wel een gezonde financiële basis voor nodig is, waarbij pacht een belangrijke en robuuste inkomstenbron kan zijn. 


Meer informatie?
Lees dan onze volledige inbreng voor de hoorzitting zoals verstuurd aan de vaste Kamercommissie.