alleen voor FPG-ledenDit hoofdstuk is voor u niet geheel zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd.
Inloggen kunt u in de linker kolom bij Mijn FPG.
Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode of kunt u anderszins niet inloggen? Neem contact op!

FPG Dossier Pacht

Cover brochure De Kracht van Pacht
Cover FPG brochure 'De Kracht van Pacht'

Pacht, in al zijn verschijningsvormen, is in Nederland een belangrijke en veelgebruikte overeenkomst tussen grondeigenaren en –gebruikers. Wettelijk is er sprake van pacht als de ene partij (de verpachter) een onroerende zaak (gebouw en/of grond) aan een andere partij (de pachter) in gebruik geeft voor de landbouw en waarvoor de pachter een tegenprestatie moet voldoen. Dit is ook het geval als u een overeenkomst onder een andere benaming bent aangegaan. Het Burgerlijk Wetboek kent naast de reguliere pacht een aantal bijzondere pachtvormen, waarvoor in sommige gevallen afwijkende regels gelden. Bij verpachting speelt de Grondkamer een rol.

Pacht staat bij langjarige contracten voor duurzaamheid en kan bovendien in een aantal gevallen flexibel worden ingezet, wat het tot een aantrekkelijk beleggings-/ financieringsinstrument maakt. Grondeigenaren die hun grond verpachten, geven boerenbedrijven de noodzakelijke grondgebruiksrechten en dragen daarmee bij aan de economie in de grondgebonden landbouw.

Lees meer in Achtergronden...

Recente berichten FPG over pacht

Onlangs verschenen berichten van FPG over pacht vindt u hier:

Nieuws FPG Dossier Pacht

Belastingaangifte: geef lagere normwaarden op

Wij adviseren verpachters in box 3 om niet zomaar de door de Belastingdienst aangegeven normwaarden over te nemen. Die zijn in individuele gevallen exorbitant hoog, niet redelijk en niet billijk. Inmiddels heeft staatssecretaris Snel hierop schriftelijk gereageerd. 

()

Lees meer...

Voorzitter FPG bij BNR over failliet van regulier pachtbeleid

Het radioprogramma BNR bracht vandaag het nieuwsitem “Grondbezitters boos over hogere pachttaks”. Voorzitter Roel Robbertsen lichtte het item live in de uitzending toe en vond daarbij steun van de Bond van Landpachters. Het nieuwsitem kun u naluisteren en lezen via de website van BNR: hier.

()

Lees meer...

FPG fel over verhoging normwaarden verpacht bezit in box 3

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van verpachte grond met reguliere pacht verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond.

()

Lees meer...

Huidige reguliere pacht failliet

Teveel dwingend recht en te weinig rendement leidden tot het failliet van de huidige reguliere pacht.

()

Lees meer...

Ongenoegen over Pachtnormen 2018

Afgelopen week heeft minister Schouten de jaarlijkse pachtnormen bekend gemaakt. Die pachtnormen 2018 zijn in alle pachtprijs-gebieden lager dan de pachtnormen 2017, uitgezonderd de IJsselmeerpolders. In bepaalde gevallen is daarbij zelfs sprake van een veranderpercentage van -34%. Ook in 2017 daalden de normen ook al in bijna alle pachtprijs-gebieden.

()

Lees meer...

Hoge opkomst FPG-bijeenkomst pacht

Op donderdag 29 maart organiseerde FPG een ledenbijeenkomst over pacht. Het onderwerp leeft bij particuliere grondeigenaren. In het bijzonder waren 'hot topics': duurzaam bodembeheer, de effecten van de verhoogde vermogensbelasting, het proefproces over pacht en fosfaatrechten en ten slotte de behoefte aan alternatieven voor reguliere pacht.

()

Lees meer...

Nieuwe pachtvormen hard nodig

Verpachters hebben behoefte aan nieuwe vormen van langdurige pacht. Reguliere pacht voldoet niet meer met zijn beperkte rendement en rigide regelgeving. Vandaag verscheen deze opiniebijdrage van Paul Kindt, portefeuillehouder Grond- en Pachtbeleid bij de FPG, in Boerderij.

()

Lees meer...

Verhoging percentage normwaarden verpachte grond gekeerd

Voor belastingjaar 2017 blijft in box 3 de waardering van verpachte grond met een ‘niet-eindige pacht’ (lees: reguliere pacht) op 50% van de normwaarde van onverpachte grond. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de Belastingdienst vandaag met de waardering van verpachte gronden voor box 3. In onderzoek dat rondging in Den Haag werd een flinke verhoging van dat percentage gesuggereerd.

()

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2017

Jaarlijks worden de maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen vastgesteld. De nieuwe pachtnormen vindt u hier. De pachtnormen 2017 dalen in alle pachtprijsgebieden ten opzichte van de pachtnormen 2016. Op 1 juli 2017 worden de nieuwe pachtnormen van kracht.

()

Staatssecretaris beantwoordt Kamervragen SP over pacht

In zijn beantwoording geeft Van Dam aan dat het pachtstelsel partijen in staat moet stellen afspraken te maken die aansluiten bij hun specifieke wensen en omstandigheden, zodat het afsluiten van langlopende contracten weer aantrekkelijk wordt.

()

Lees meer...

BLHB vraagt opnieuw om overheidsingrijpen geliberaliseerde pacht

Intussen wacht de FPG de uitnodiging van de bemiddelaar af, om op basis van de uitgangspunten van het zogeheten ‘Spelderholt-overleg’ tot een nog breder akkoord te komen. 

()

Lees meer...

Van Dam: Spelderholt-2 richtinggevend

De FPG vindt het positief dat staatssecretaris Martijn van Dam het slotakkoord van Spelderholt (mede door FPG ondertekend) bestempelt als “een goede basis en richtinggevend.” Daarnaast nodigt hij alle betrokken partijen bij het pachtdossier opnieuw uit om onder leiding van een bemiddelaar in overleg te gaan.

()

Lees meer...

Nieuwe pachtnormen 2016

De maximale pachtprijzen voor akkerbouw- en grasland, tuinland, agrarische gebouwen en agrarische woningen 2016 zijn vastgesteld en worden op 1 juli 2016 van kracht. Staatssecretaris Van Dam van EZ berichtte daarover gisteren aan de Tweede Kamer.

()

Lees meer...

Toekomstbestendig pachtstelsel binnen handbereik

De FPG, LTO, ASR, Natuurmonumenten en LandschappenNL hebben een akkoord bereikt over een vernieuwd toekomstbestendig pachtstelsel. Dat is vandaag bekend gemaakt.

()

Lees meer...

Van Dam: ingrijpen in prijsvorming geliberaliseerde pacht niet nodig

In reactie op Kamervragen van de SP stelt hij dat er weliswaar sprake is van uitschieters naar boven en beneden, maar dat de gemiddelde prijs een genuanceerder beeld geeft. Uit een overzicht van de ontwikkeling van de pachtprijzen blijkt dat de prijzen van de geliberaliseerde pacht niet harder zijn gestegen dan de prijzen van reguliere pachtovereenkomsten.

()

Lees meer...

Van Dam ziet niets in pachtkorting

Staatssecretaris Martijn van Dam ziet niets in het introduceren van een pachtkorting om duurzaam bodembeheer te stimuleren. Dat blijkt uit zijn antwoord op Kamervragen van D66.

()

Lees meer...

Geen volledige overeenstemming over nieuw pachtstelsel

Pachters- en verpachtersorganisaties zaten dicht bij een volledig akkoord over een vernieuwd pachtrecht, maar hebben dit uiteindelijk niet bereikt. 

()

Lees meer...

Pachtnormen 2015 bekend

Staatssecretaris Dijksma heeft de Tweede Kamer deze week geïnformeerd over de nieuwe pachtnormen (maximale pachtprijzen), die op 1 juli 2015 van kracht worden. 

()

Nog twee knelpunten staan toekomstbestendig pachtsysteem in de weg

Dat is de boodschap van de FPG tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer over het pachtsysteem op woensdag 11 maart.

()

Lees meer...

Notitie betalingsrechten en pacht

Per 2015 is een nieuw stelsel voor inkomenssteun aan de agrariër ingevoerd. Deze verandering geeft vraagstukken voor de praktijk, zoals: waar dienen agrarische ondernemers op te letten als zij grond aan elkaar verpachten? En hoe zijn onnodige geschillen te voorkomen? Download hier een notitie over dit onderwerp van mr. ing. S.A. Bruinsma, beëdigd rentmeester NVR bij rentmeesterskantoor Van Eysinga & Oostra c.s.

()

Waardering van verpachte gronden box 3 bekend voor 2014

De uitgangspunten en normen 2014 voor de waardering van verpachte gronden (grasland en bouwland) in box 3 zijn gepubliceerd (PDF) door de belastingdienst. Met behulp van 2 tabellen kunt u de waarde van deze gronden berekenen.

()

Verhelderende sheets over pachtdiscussie beschikbaar

Tijdens de ALV van het Limburgs Particulier Grondbezit heeft LPG-bestuurder mr. Frédérique Verheij-Péters een uitgebreide toelichting gegeven op de discussie die gaande is over het pachtstelsel. U kunt nu haar zeer verhelderende sheets downloaden.

()

Pachtbijeenkomst voor leden 15 dec. '14

Tijdens een ledenbijeenkomst over het deelakkoord en de reactie van de FPG daarop op 15 december, werden twee presentaties gehouden. U kunt bijbehorende sheets hier inzien:

- Presentatie mr. L. Valk (Powerpoint)

- Presentatie ing. F.J. Somsen (Powerpoint)

()

FPG wijst flexibele pacht met prijstoetsing af

Pachters en verpachters moeten zoveel mogelijk de ruimte krijgen om onderling afspraken te maken over de duur en prijs van pachtovereenkomsten. 

()

Lees meer...

FPG stuurt zienswijze evaluatie pachtregelgeving op

De FPG heeft vandaag in een uitgebreide brief aan de staatssecretaris haar visie gegeven op de evaluatie van de pachtregelgeving.

()

Lees meer...

Verslag ledenbijeenkomst pachtevaluatie

De hoofdpunten die zijn ingebracht en besproken tijdens de ledenbijeenkomst over de pachtevaluatie van 21 mei 2014 in Woudenberg kunt u downloaden wanneer u als lid bent ingelogd op deze website. 

()

Minimumtermijn geliberaliseerde pacht niet de weg naar duurzaam grondgebruik

Bestuurslid Erik Somsen geeft in de Nieuwe Oogst zijn visie op duurzaam grondgebruik en het pachtstelsel. 

()

Lees meer...

Leden reageren op pachtevaluatie

Tijdens een FPG-bijeenkomst in Woudenberg op 21 mei '14 spraken de leden-verpachters hun steun uit aan de concept- reactie van de Federatie over het rapport Evaluatie pachtregelgeving van  prof. mr. D.W. Bruil.

()

Concept-advies pachtevaluatie

De 'Evaluatie Pachtwetgeving', uitgevoerd door prof.mr. D.W. Bruil,  is gereed. Het complete rapport kunt u hier downloaden.

De commissie Grond- en pachtzaken van de FPG heeft een concept-advies op het rapport opgesteld dat u hier kunt downloaden.

Leden van de Federatie Particulier Grondbezit worden opgeroepen op dit rapport en/of het concept-advies te reageren. Dat kan via de website of per mail (fpg[AT]grondbezit.nl).
Op 21 mei om 19.00 uur is er speciale ledenbijeenkomst over dit onderwerp. 

 

()

Nieuwe pachtnormen 2014 gepubliceerd

Op 1 juli 2014 worden de nieuwe pachtnormen van kracht. 

()

Lees meer...

Evaluatie pachtregelgeving gepubliceerd

Hier vindt u een eerste reactie van de FPG. U kunt ook online reageren op het rapport.

()

Lees meer...

Pachtprijsbeheersing remt benodigde groei pachtaanbod

Agrarische bedrijven kunnen steeds moeilijker aan krediet komen. De banken kijken scherper naar de rentabiliteit van de bedrijven en stellen strengere voorwaarden. De minister van Financiën gaf recent aan dat het nog wel even zal duren voordat de kredietverlening weer op gang komt. Pacht kan een mogelijke oplossing bieden.

Lees het FPG persbericht...

()

Pachtnormen staan steeds verder af van de markt

De nieuwe pachtnormen 2013 laten grote schommelingen zien ten opzichte van 2012.

Lees het FPG persbericht...

()

Start evaluatie pacht en pachtnormen

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft de FPG via een brief geïnformeerd over de voortgang van de evaluatie en tevens over de nieuwe pachtnormen die op 1 juli 2013 van kracht worden.

Lees de brief van de staatssecretaris...

()

Aandeel zwarte pacht neemt toe

Op de website Boerenbusiness verscheen een artikel over de toename van pachten zonder overeenkomst en duidelijke afspraken.

Lees het artikel op Boerenbusiness... 

()

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!

Visie/standpunt FPG

De Federatie Particulier Grondbezit die verpachtersbelangen bundelt –verpachtende particulieren, landgoedeigenaren, kerken, beleggers en terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties–, kiest voor het toekomstbestendig maken van de pacht voor de agrarische ondernemer met het toekomstbedrijf en voor jonge ondernemers die het bedrijf van de vorige generatie willen overnemen. 

Meer informatie vindt u onder Publicaties.