DPG Nieuws

Nieuw procedurevoorstel verkoop gronden Assen

De over te dragen gronden (gemeente Assen).

De gemeente Assen wil alsnog een aanbestedingsprocedure starten voor de overdracht van het onderhoud en eigendom van ca. 400 hectare gemeentelijke bos- en natuurterreinen. Het Drents Particulier Grondbezit (DPG) is blij dat de gemeente Assen hiermee erkent dat de eerder gevolgde procedure niet de juiste was en nu met een nieuw, zorgvuldiger voorstel komt. Wel roept de keuze om alle gronden als één pakket te verkopen nog altijd veel vragen op.

De gebieden liggen immers erg verspreid door de gemeente en vormen geen logisch of natuurlijk geheel. De keuze voor de overdracht aan één partner beperkt de kansen voor particuliere eigenaren, boeren of samenwerkende burgers om daadwerkelijk een rol te kunnen spelen. Een soortgelijke situatie speelt op dit moment ook in Zeeuws-Vlaanderen en leidt daar tot veel commotie en zelfs een klacht bij de Europese Commissie wegens ongeoorloofde staatssteun.

Verkoop in onderdelen kansrijk
Het DPG moedigt de gemeente Assen aan stimulansen in te bouwen voor de samenwerking met kleinere organisaties of particuliere eigenaren. Met name de verkoop in onderdelen, of in kleinere pakketten, zou het aantal gegadigden vergroten. Hoe hoger het aantal gegadigden, hoe meer innovatie, diversiteit en betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Én hoe hoger het rendement voor de gemeente Assen.

Daarnaast valt op dat de nieuwe partner de gronden niet mag verhuren, uitlenen, verpachten of anderszins in zakelijk gebruik mag geven aan anderen. Het DPG heeft zo haar bedenkingen bij deze beperking, die evenmin lijkt bij te dragen aan een optimaal resultaat. De raad bespreekt de kwestie op donderdagavond 5 oktober. Update 6 oktober: het onderwerp 'partnerschap bos- en natuurterreinen' is gisteravond vervallen en komt op een later moment aan de orde. 

Niet-openbare aanbesteding
Opmerkelijk is ten slotte dat Assen een zogenaamde ‘niet-openbare aanbesteding’ voorstelt. Deze vindt plaats in twee rondes, waarbij eerst een selectieleidraad op Tenderned wordt gezet (het aanbestedingsplatform van de Nederlandse overheid). Belangstellende partijen kunnen hier aangeven dat ze mee willen doen. Op basis van de selectiecriteria wordt een beperkt aantal belangstellenden geselecteerd. Zij mogen vervolgens een offerte uitbrengen in een tweede ronde (de eigenlijke inschrijving). 

Meer informatie