FPG Nieuws

Jaarlijks 5,5 miljoen euro voor groene BOA

Minister van Justitie & Veiligheid Ferd Grapperhaus informeerde de Tweede Kamer woensdag 13 oktober over een structurele investering van 5,5 miljoen euro per jaar voor meer groene BOA’s.

Lees meer...

Plan AgriNL voor regie op grondmarkt gaat niet werken zonder grondeigenaren

Het Actieplan AgriNL waarin een herinrichting van landelijke gebieden wordt voorgesteld voor de stikstofproblematiek, woningnood, landbouw en natuur houdt geen rekening met de positie van de eigenaren van de betrokken gronden.

Lees meer...

Symposium 25 jaar BPG en afscheid Jan Hak

BPG Vereniging landelijk Brabant heeft met ca. 130 leden leden en genodigden op zaterdag 9 oktober 2021 haar 25-jarig bestaan gevierd met het symposium ‘Eenheid in verscheidenheid‘.

Lees meer...

Natuurbeleid: particulieren aan zet

FPG pleit voor het meer en uitdrukkelijk betrekken van particuliere eigenaren bij de uitwerking van het natuurbeleid.

Lees meer...

SIM evaluatie: extra financiële armslag nodig

Politieke actie is nodig om het Nederlandse monumentaal erfgoed richting de toekomst te beschermen en in stand te houden. Dat blijkt uit de evaluatie van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM).

Lees meer...

Juridische onzekerheid over natuurvergunningen veehouderij blijft

Veehouders die hun stallen vergroten om meer dieren te kunnen houden door een emissiearm huisvestingssysteem toe te passen kunnen er niet vanuit gaan dat zij geen nieuwe vergunning Wet natuurbeheer nodig hebben, ook al neemt de ammoniakemissie niet toe. Dit blijkt uit de vandaag gepubliceerde uitspraak van Rechtbank Midden Nederland.

Lees meer...

Weer ‘echt’ contact op de landgoeddag in Voorst

Op de mistige ochtend van 18 september 2021 verzamelden zich op het landgoed Beekzicht negentig leden van de FPG voor de halfjaarlijkse landgoeddag.

Lees meer...

De Landeigenaar: “Transitie landelijk gebied vergt grote schets”

Het landelijk gebied, en in het bijzonder de landbouw, is niet gediend met ‘patchwork’, waarbij elk probleem apart wordt aangepakt.

Lees meer...

Prinsjesdag: Nederland loopt achter de feiten aan

Vandaag presenteerde het Kabinet een beleidsarme begroting aan de Tweede Kamer.

Lees meer...

Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn zet druk op verdiencapaciteit

FPG ziet met het gepresenteerde zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn de druk op grondwaarde en verdiencapaciteit voor haar leden exorbitant toenemen.

Lees meer...

FPG: Intrekking vergunning is een paardenmiddel

Via de media is vandaag uitgelekt dat de nationale landsadvocaat het ministerie van LNV geadviseerd heeft vergunningen in te trekken van piekbelasters. Dit zou het stikstofdossier moeten vlot trekken.

Lees meer...

FPG: Onteigeningsdiscussie gaat voorbij aan zelfrealisatie

Dreigen met onteigenen draagt niet bij aan het oplossen van het stikstofprobleem en gaat voorbij aan de mogelijkheden die zelfrealisatie biedt.

Lees meer...

Quote-special over vijf landgoederen

In de Quote stond onlangs een uitgebreid artikel over vijf landgoederen: “Heren met hectaren”.

Lees meer...

Onderhandelingsresultaat cao Bos en Natuur 19 juli 2021

Na meerdere rondes is op 19 juli 2021 een onderhandelingsresultaat bereikt over de nieuwe CAO Bos en Natuur.

Lees meer...

EU bossenstrategie in klimaatpakket mist verdienmodel

De Europese Commissie heeft vrijdag 16 juli haar EU bossenstrategie 2030 gepresenteerd als onderdeel van het grotere klimaatpakket (Fit for 55) dat Eurocommissaris Frans Timmermans woensdag 14 juli uitbracht. Ondanks de forse ambities en de positieve rol die wordt toegedicht aan boseigenaren, plaatst FPG samen met haar Europese koepel ELO grote vraagtekens bij de praktische uitvoerbaarheid van en het benodigde draagvlak voor deze strategie.

 

Lees meer...

Maak landelijk gebied beter toegankelijk

NLBuiten, een coalitie van 17 organisaties, waaronder FPG, roepen het nieuwe Kabinet op om de landelijke gebieden beter toegankelijk te maken. In het afgelopen coronajaar is gebleken hoe belangrijk het is om erop uit te gaan. De druk op stedelijk groen was dan ook groot en soms moesten delen van beschermde natuurgebieden worden afgesloten. 

Lees meer...

Verkenning actief grondbeleid overheid, FPG wil openheid en transparantie

Op 9 juli stuurde het Kabinet een verkenning van een actief grondbeleid door de overheid naar de Tweede Kamer. Het demissionaire Kabinet had het voornemen kenbaar gemaakt om een actievere rol te gaan spelen en richting te geven als het gaat om de uitvoering van de NOVI-opgaven.

Lees meer...

FPG: handhaaf geborgde zetels in waterschappen!

Op de laatste dag voor het zomerreces dienden GroenLinks en D66 en initiatiefnota in bij de Tweede  Kamer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen

Lees meer...

Kabels en leidingen op grote diepte: geen grenzen aan eigendomsrecht

Op 21 april 2021 heeft de rechtbank Oost-Brabant een - op het eerste oog - opzienbarende uitspraak gedaan over het aanleggen van een kabel op grote diepte. De kabelaar Enexis zou niet in strijd hebben gehandeld met het opstalrecht volgens de rechtbank. FPG denkt echter, na nadere bestudering, dat de soep niet zo heet gegeten wordt.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!