FPG Nieuws

Miljoenennota; averechts fiscaal beleid

“Behoud en versterking van alles wat is bereikt, als onze verplichting aan de generaties na ons”. Veel van wat FPG-leden drijft, gaat om precies dát. Particuliere bezitters van landbouwgrond, natuurterreinen, landgoederen en cultureel erfgoed voelen zich daarom aangetrokken door de Troonrede, waarin Koning Willem-Alexander deze pakkende zin uitsprak.

Lees meer...

Stikstofproblematiek; een rampscenario dreigt

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet nader inzicht gegeven in haar plan van aanpak bij de stikstof-problematiek die Nederland in zijn greep houdt. Ook werd bekend dat het daarvoor ingestelde adviescollege eind september met de eerste voorstellen komt.

Lees meer...

Medior/junior medewerker Overijssel

De Federatie Particulier Grondbezit wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daarvoor een nieuwe medewerker. De medewerker ondersteunt en adviseert het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG).

JUNIOR / MEDIOR BELANGENBEHARTIGER - OVERIJSSEL (36 uur
(een dienstverband voor minder dan 36 uur is bespreekbaar)

Lees meer...

Algemeen Overleg Natuur overschaduwd door PAS

Op 12 september debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten over haar natuurbeleid, in het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Natuur.

Lees meer...

Voorstel aanpassing box-3-benadeelt grondbezit

De voorstellen van de staatssecretaris van Financiën voor aanpassing van box 3 pakken zeer nadelig uit voor particulier grondbezit. Doorrekening van de voorstellen uit de Kamerbrief van 6 september geven een onthutsend beeld.

Lees meer...

FPG blijft in gesprek

Tijdens de FPG ledenbijeenkomst Pacht op 10 september werden leden bijgepraat over de trage stand van zaken bij de plannen voor een nieuw pachtbeleid. Advocaat Els Harbers lichtte de gevolgen toe van de uitspraak van het Pachthof over de waardeverdeling van fosfaatrechten.

Lees meer...

FPG-reactie concept Rangschikkingsbesluit NSW: verder vereenvoudigen

Het concept-Rangschikkingsbesluit NSW kan volgens FPG verder worden vereenvoudigd. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe economische dragers. FPG heeft daarvoor een aantal voorstellen opgenomen in haar reactie op de consultatie van de ministeries van LNV en van Financiën. 

Lees meer...

FPG weer aan tafel met TenneT

In de praktijk is er groeiende onvrede bij eigenaren over de afspraken die TenneT met grondeigenaren – al of niet onder druk van het opleggen van een gedoogplicht - maakt. Reden voor de Federatie om met deze grote leidingbeheerder opnieuw in overleg te gaan.

Lees meer...

Leden leren van leden

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken.

Lees meer...

Aanvullingswet Grondeigendom ter behandeling in Tweede Kamer

De behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet in de Tweede Kamer is voorzien voor de eerste week van september. FPG roept het Parlement op geen afname in rechtsbescherming van de eigenaar toe te staan, en vast te houden aan eerder aangenomen moties daarover. Dit vraagt dat het wetsvoorstel verder wordt aangepast, zo dat volle toetsing door de bestuursrechter mogelijk blijft bij onteigening.

Lees meer...

Financiën ook onwrikbaar na oproep BLHB

Het ministerie van Financiën houdt vast aan aanpassingen van fiscale regels voor pachtersvoordeel. Ook zit er geen beweging in het standpunt van Financiën over de normwaarde bij de vermogensrendementsheffing. De steun die het FPG-standpunt daarbij nu krijgt van de Bond van Landpachters doet Staatssecretaris Snel niet van standpunt veranderen.

Lees meer...

Concept Rangschikkingsbesluit NSW gelanceerd: verruimingen en aanscherpingen

Vandaag heeft het kabinet het nieuwe concept-Rangschikkingsbesluit van de Natuurschoonwet gepubliceerd en de internetconsultatie geopend. Het conceptbesluit (hier) bevat zowel verruimingen als aanscherpingen van de huidige regeling.

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ongeschonden door Kamer

Op donderdag 4 juli stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend over de aanvullingswet Natuur. Weinig van de ingediende moties haalden het einde. De huidige Wet natuurbescherming wordt daarmee vrij ongeschonden overgezet naar de Omgevingswet. 

Lees meer...

Grapperhaus vergoedt kosten drugsdumping volledig bij particuliere terreineigenaren

Het kabinet trekt structureel €1 miljoen per jaar uit voor de kosten van het opruimen van drugsdumpingen bij particuliere grondeigenaren.

Lees meer...

Klimaatvoorstellen: extra budget zorgt voor beweging

(update 05-07-2019: Kamerdebat Veenweide)

Vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet haar nieuwe klimaatvoorstellen. Belangrijkste verandering ten opzichte van eerdere voorstellen is de verhoging van het budget voor landbouw, bosbouw en landgebruik. In de periode 2020-2030 komt hiervoor €870 mln. extra van het Rijk beschikbaar. 

Lees meer...

Waar liggen de uitdagingen? 'Landgoederen en Sociale Media'

Praktische en inspirerende ledenbijeenkomst 'Landgoederen en Sociale Media' op Schoonheeten.

Lees meer...

Voorzichtig LNV in Realisatieplan visie Schouten

Met de presentatie van het realisatieplan ‘Op weg met perspectief’ krijgt de omslag naar kringlooplandbouw een forse impuls, aldus minister Schouten. Met het realisatieplan wil de minister duidelijk maken dat de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Lees meer...

Plan voor versneld vernatten: verzuipen in veenweide?

Op 24 juni, precies 4 jaar na het winnen van haar Klimaatzaak bij de rechtbank, presenteert Stichting Urgenda een pakket van 40 klimaatmaatregelen aan het kabinet.

Lees meer...

Debat Nationale Omgevingsvisie: ruimtelijke concurrentie groot

In mei vonden verschillende Kamerdebatten plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die momenteel in ontwikkeling is. Eerder deelde Ollongren de regeringskaders daarvoor met de Kamer. De ontwerp-NOVI wordt deze zomer verwacht.

Lees meer...

In gesprek over klimaatmaatregelen bossen en landgoederen

SOIL4U/Vilsteren gaat in samenwerking met FPG onderzoeken welke klimaatmaatregelen particuliere bos- en landgoedeigenaren zouden willen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en de aanplant van extra bomen. Eigenaren die actief willen meedenken over het klimaatrobuust maken van onze bossen en landgoederen zijn van harte uitgenodigd voor de eerste expertmeeting op vrijdag 5 juli in Vilsteren.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!