FPG Nieuws

Conferentie Renaissance van het Platteland op 13 september

Een vitaal platteland is van groot belang voor een leefbaar Nederland. Samen met BPG, HAS, ZLTO, asr en Leisurelands organiseert FPG daarover een conferentie op 13 september.

Lees meer...

Wat is er mis met het pachtbeleid?

De onvrede geuit door FPG na het verschijnen van de nieuwe pachtnormen per 1 juli kreeg afgelopen week een vervolg in verschillende publicaties. Zo besteedde nieuwssite BoerenBusiness uitgebreid aandacht aan de kritiek van FPG en pakte Boerderij het onderwerp op via een opinieartikel van de FPG.

Lees meer...

Interessante winnaars prijsvraag Brood en Spelen

De winnaars van de prijsvraag Brood en Spelen zijn bekend. Met de prijsvraag daagde het College van Rijksadviseurs grondeigenaren en ontwerpers uit om met vernieuwende en realistische ideeën voor het landelijk gebied te komen. 

Lees meer...

Positie boer in voedselketen versterken

Minister Schouten wil oneerlijke handelspraktijken tegengaan. De positie van de boer in de voedselketen moet daarvoor worden versterkt. Met haar Kamerbrief van vrijdag 29 juni 2018 geeft ze hieraan haar invulling.  

Lees meer...

Nieuwe voorstellen waterschapsbelastingen onbevredigend

De nieuwe voorstellen voor het belastingstelsel bij de waterschappen zijn volgens FPG onbevredigend. Gelukkig is de eerder voorgestelde verontreinigingsheffing op alle landbouwgrond van de baan.

Lees meer...

Initiatief a.s.r. voor dynamisch bodemlabel

A.s.r. heeft samen met Rabobank en drinkwaterbedrijf Vitens het initiatief genomen voor een dynamisch bodemlabel.

Lees meer...

Voortgang in dossier Handhaving en Toezicht

Na eerder in Utrecht, Brabant en Flevoland komt er ook in de provincie Gelderland extra budget beschikbaar voor de SNL-Openstellingsbijdrage en/of voor handhaving & toezicht in het buitengebied. Daarnaast zijn de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland voornemens budget voor toezicht beschikbaar te stellen via SNL .

Lees meer...

'Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten per 2019'

Het kabinet stelt voor de fiscale aftrek voor onderhoud aan rijksmonumentenpanden per 1 januari 2019 om te zetten in een OCW-subsidieregeling. Het voorstel hing al geruime tijd in de lucht. FPG heeft samen met VPHB en Bewoond Bewaard dit proberen te keren. Dat is nog niet gelukt, wel is het voorstel op onderdelen aangepast. De Tweede Kamer is nu aan zet.

Lees meer...

Toenemend ongenoegen over pachtbeleid

De FPG heeft bij minister Schouten de noodklok geluid over het pachtbeleid. Directe aanleiding hiervoor is het ongenoegen over de wederom verlaagde pachtnormen

Lees meer...

Landschapselementen betrekken bij GLB

De Tweede Kamer ziet graag dat landschapselementen in aanmerking komen voor de GLB-hectarevergoeding. Minister Schouten zei in debat met de Kamer toe om de mogelijkheden daarvoor te inventariseren. Ze wees daarbij wel op praktische problemen.

Lees meer...

Nieuwe GLB-voorstellen gepresenteerd tijdens de ALV

Een dag nadat de Europese Commissie haar gedetailleerde voorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid presenteerde, vormde dit ook de hoofdmoot van de ALV FPG op 2 juni 2018.

Lees meer...

Ongenoegen over Pachtnormen 2018

Afgelopen week heeft minister Schouten de jaarlijkse pachtnormen bekend gemaakt. Die pachtnormen 2018 zijn in alle pachtprijs-gebieden lager dan de pachtnormen 2017, uitgezonderd de IJsselmeerpolders. In bepaalde gevallen is daarbij zelfs sprake van een veranderpercentage van -34%. Ook in 2017 daalden de normen ook al in bijna alle pachtprijs-gebieden.

Lees meer...

Bodemstrategie Kabinet: impuls voor duurzaam bodembeheer

“Goede landbouwbodems vormen de basis voor vele maatschappelijke opgaven”. 
Dat mooie uitgangspunt vormt de basis van de vandaag gepresenteerde bodemstrategie van het kabinet. FPG is het hartgrondig eens met dat uitgangspunt.

Lees meer...

Kamercommissie OCW krijgt onderzoeksrapport historisch erfgoed aangeboden

De maatschappelijke baten van historische buitenplaatsen overtreffen ruimschoots de kosten van de instandhouding ervan. Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van dr. Elisabeth Ruijgrok van Witteveen + Bos Raadgevende ingenieurs.  Maatschappelijk gezien loont investeren in de instandhoudingskosten van buitenplaatsen.

Lees meer...

Handhaving & toezicht in warme belangstelling media

De aandacht voor de groene BOA’s en de problematiek rond handhaving in het buitengebied heeft inmiddels de warme belangstelling van de media. Ook steeds meer politici beginnen zich te roeren op dit onderwerp.

Lees meer...

Europese Commissie: meer voor minder bij GLB

De kogel is door de kerk, maatschappelijke diensten vormen de kern van het nieuwe GLB, daarvoor is echter minder geld beschikbaar. Ook moet er volgens de Commissie "meer evenwicht komen in de directe betalingen." De Commissie stelt daarbij in haar begroting voor om gebruik te maken van capping op het individuele bedrijf of degressieve betalingen die afhangen van de bedrijfsgrootte. Niveaus van hectarepremies tussen lidstaten en tussen bedrijven met verschillende omvang worden hiermee langzaam gestroomlijnd. FPG staat hier kritisch tegenover. De komende dagen worden mogelijk meer details bekend over de begrotingsvoorstellen en de financiële gevolgen. Eind mei 2018 komt de Commissie met indicatoren om GLB doelstellingen te meten, FPG is hier actief bij betrokken.

Lees meer...

Oproep FPG: solliciteer naar bestuursfunctie Landbouw bij het waterschap!

De sollicitatieprocedures voor de geborgde zetel Landbouw bij de waterschappen zijn nu geopend. Vrouwen en mannen die affiniteit hebben met land- en tuinbouw kunnen via die functie direct invloed uitoefenen op het beleid van het waterschap.

Lees meer...

Leden FPG overvallen door voorgenomen wijziging aanwijzingsbesluit Natura 2000

Volkomen onverwacht heeft de minister van LNV het voornemen gepubliceerd om voor honderd Natura 2000-gebieden het aanwijzingsbesluit te wijzigen. Met de wijziging worden instandhoudingsdoelen toegevoegd en krijgen meer habitattypen een verhoogde beschermde status. Onderbouwing hiervan en inzicht in de mogelijke consequenties ontbreken. In een brief vraagt de FPG aan minister Schouten het besluit te heroverwegen.

Lees meer...

Rijksadviseur Landschap complimenteert landgoedeigenaren voor rentmeesterschap

Meer dan 100 landgoedeigenaren bezochten afgelopen zaterdag de FPG-Landgoeddag op Kasteel Huis Bergh. Berno Strootman, Rijksadviseur voor de 'Fysieke Leefomgeving, ging ’s ochtends in op de vijf belangrijkste transities in het Nederlandse landschap. Hij was daarnaast vol lof over de betekenis van particuliere landgoederen voor dit landschap.

Lees meer...

FPG reactie op rapport “grondgebondenheid als basis”

De titel van het rapport van de commissie Grondgebondenheid van LTO/NZO voorspelt veel goeds: grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij. De uitwerking van de commissie stelt op het eerste gezicht echter enigszins teleur.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!