FPG Nieuws

Stand van zaken stikstofproblematiek; nog grote onzekerheid

De kamerbrief van 1 november over de stikstofproblematiek geeft weer verder inzicht in de spoedmaatregelen die het kabinet laat onderzoeken. De uitkomst ervan is echter nog hoogst ongewis. 

Lees meer...

Financieele Dagblad: ontzie grondeigenaar bij aanpassing Box 3

FPG verzet zich hevig tegen de onredelijke hoogte van de vermogensrendementsheffing voor verpachte grond en voor opstallen op landgoederen. Ook Het Financieele Dagblad besteedde daaraan afgelopen week de nodige aandacht.

Lees meer...

Veel aandacht voor positie boer bij Begrotingsbehandeling LNV

Bij de begrotingsbehandeling van LNV in de 2e Kamer stond stikstof weer centraal. Het ging echter ook over de positie van de boer, op de markt en in zijn omgeving. Er wordt daarbij veel gevraagd van het buitengebied. Particuliere eigenaren willen en kunnen daarbij van grote betekenis zijn.

Lees meer...

Nationale Omgevingsvisie: neem gronddruk serieus

Tijdens de ALV van FPG op 30 november staat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) van het Kabinet centraal, de strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving. FPG heeft hiervoor Erik Jan van Kempen, directeur-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken gestrikt. Bart Krol, bestuursvoorzitter NRP, gaat daarna in op de betekenis van NOVI op regionaal niveau. De Nationale Omgevingsvisie ligt momenteel voor ter inspraak. Het kabinet zal de steun van Particuliere grondeigenaren hard nodig hebben voor het realiseren van alle voornemens.

Lees meer...

FPG: Kabinetsbrief biedt nog geen oplossingen stikstofcrisis

De kabinetsbrief over de stikstofcrisis biedt nog geen direct zicht op oplossingen voor de stikstofcrisis die Nederland in de greep houdt.

Lees meer...

Klimaatmanifest Particuliere Landgoederen gelanceerd

Op 3 oktober is het Manifest Klimaatrobuuste Landgoederen en particuliere bossen gelanceerd in Vilsteren. Op initiatief van FPG en Soil4U geven Particuliere Landgoederen daarmee aan wat zij willen en kunnen bijdragen aan de huidige klimaatopgaven. U kunt nog meedoen!

Lees meer...

Duurzaam bodembeheer is aan de beurt

‘Bodem is de basis’, zelfs op de koffiekopjes prijkte deze tekst tijdens de eerste door minister Schouten georganiseerde Nationale Bodemtop op 11 september 2019. De zaal bulkte van de ambitie.

Lees meer...

Particuliere grondeigenaren hard nodig bij aanbevelingen stikstofrapport

De set van aanbevelingen voor de korte termijn van het Adviescollege Stikstofproblematiek respecteert de natuur, maar lost niet op de vergunningverlening nog steeds stil ligt.

Lees meer...

Pachthof bevestigt in eindarrest: aanspraak verpachter op fosfaatrechten

In het eindarrest van 24 september 2019 oordeelt het Pachthof dat de pachter bij het einde van de pacht verplicht was zijn fosfaatrechten aan de verpachter over te dragen.

Lees meer...

Landgoederen geportretteerd in de krant

Om een beeld te krijgen van hoe het is om te leven met de verantwoordelijkheid voor eeuwenoud erfgoed ging de Telegraaf, veelal vergezeld door FPG voorzitter Roel Robbertsen, deze zomer langs bij vijf landgoederen.

Lees meer...

Miljoenennota; averechts fiscaal beleid

“Behoud en versterking van alles wat is bereikt, als onze verplichting aan de generaties na ons”. Veel van wat FPG-leden drijft, gaat om precies dát. Particuliere bezitters van landbouwgrond, natuurterreinen, landgoederen en cultureel erfgoed voelen zich daarom aangetrokken door de Troonrede, waarin Koning Willem-Alexander deze pakkende zin uitsprak.

Lees meer...

Stikstofproblematiek; een rampscenario dreigt

Afgelopen vrijdag, 13 september, heeft het kabinet nader inzicht gegeven in haar plan van aanpak bij de stikstof-problematiek die Nederland in zijn greep houdt. Ook werd bekend dat het daarvoor ingestelde adviescollege 25 september met de eerste voorstellen komt.

Lees meer...

Junior/medior medewerker Overijssel

De FPG wil haar werkorganisatie versterken en zoekt daarvoor een nieuwe medewerker. In deze veelzijdige functie ondersteun en adviseer je het Overijssels Particulier Grondbezit (OPG).

JUNIOR / MEDIOR BELANGENBEHARTIGER - OVERIJSSEL (36 uur)

Lees meer...

Algemeen Overleg Natuur overschaduwd door PAS

Op 12 september debatteerde de Tweede Kamer met minister Schouten over haar natuurbeleid, in het halfjaarlijkse Algemeen Overleg Natuur.

Lees meer...

Voorstel aanpassing box-3-benadeelt grondbezit

De voorstellen van de staatssecretaris van Financiën voor aanpassing van box 3 pakken zeer nadelig uit voor particulier grondbezit. Doorrekening van de voorstellen uit de Kamerbrief van 6 september geven een onthutsend beeld.

Lees meer...

Ondanks trage voortgang pachtbeleid blijft FPG in gesprek

Tijdens de FPG ledenbijeenkomst Pacht op 10 september werden leden bijgepraat over de trage stand van zaken bij de plannen voor een nieuw pachtbeleid. Ook werd uitgebreid ingegaan op onze lobby tegen de steeds hogere vermogensrendementsheffing. Advocaat Els Harbers lichtte de gevolgen toe van de uitspraak van het Pachthof over de waardeverdeling van fosfaatrechten.

Lees meer...

FPG-reactie concept Rangschikkingsbesluit NSW: verder vereenvoudigen

Het concept-Rangschikkingsbesluit NSW kan volgens FPG verder worden vereenvoudigd. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe economische dragers. FPG heeft daarvoor een aantal voorstellen opgenomen in haar reactie op de consultatie van de ministeries van LNV en van Financiën. 

Lees meer...

FPG weer aan tafel met TenneT

In de praktijk is er groeiende onvrede bij eigenaren over de afspraken die TenneT met grondeigenaren – al of niet onder druk van het opleggen van een gedoogplicht - maakt. Reden voor de Federatie om met deze grote leidingbeheerder opnieuw in overleg te gaan.

Lees meer...

Leden leren van leden

Op 22 augustus hebben ruim 25 UPG- OPG- en GPG-leden genoten van een exclusieve rondleiding op landgoed Het Lankheet. Dit voorjaar was Eric Brinckmann deelnemer aan de cursus Duurzaam Bodembeheer voor verpachters en in vervolg hierop nodigde hij medecursisten uit daar te komen kijken.

Lees meer...

Aanvullingswet Grondeigendom ter behandeling in Tweede Kamer

De behandeling van de Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet in de Tweede Kamer is voorzien voor de eerste week van september. FPG roept het Parlement op geen afname in rechtsbescherming van de eigenaar toe te staan, en vast te houden aan eerder aangenomen moties daarover. Dit vraagt dat het wetsvoorstel verder wordt aangepast, zo dat volle toetsing door de bestuursrechter mogelijk blijft bij onteigening.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!