FPG Nieuws

Vacature belangenbehartiger/projectmedewerker

De FPG zoekt een belangenbehartiger/projectmedewerker voor Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur).

Lees meer...

Akkoord over hoofdlijnen Programma Natuur

Na veel overleg hebben Rijk en Provincies overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het Programma Natuur. De vandaag verschenen Kamerbrief hierover geeft meer zicht op de bestedingsrichting van de forse budgettaire impuls voor natuur.

Lees meer...

Zonnepanelen op rijksmonumenten en NSW: iets meer handvatten

Afgelopen week maakte de RCE bekend dat het haar adviesbeleid voor zonnepanelen op rijksmonumenten versoepelt.

Lees meer...

AO Natuur: Natuurnetwerk Nederland loopt achter

De gezamenlijke provincies hebben aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de doelstellingen voor het Natuurnetwerk Nederland niet gaan halen. Deze boodschap domineerde het Algemeen Overleg Natuur op 22 juni.

Lees meer...

PBL: Onteigening is niet de goede oplossing

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft nuance aangebracht in het onteigeningsdebat. PBL legt in haar nieuwe rapport meer accent op volledige schadeloosstelling in plaats van onteigening. Volgens PBL moeten provincies vaker volledige schadeloosstelling aan grondeigenaar aanbieden om realisatie van natuurdoelstellingen te bespoedigen.

Lees meer...

Kamerdebat over Bomenplan blijft steken in ambitie

Vorige week besprak de Tweede Kamer het Nationaal Bomenplan van GroenLinks en SP. In de Kamer bleken de ambities voor nieuw bos opnieuw groot. Opvallend hierbij is dat beide ambities opnieuw vrij willekeurig zijn en de praktische en financiële realiteit van de plannen onbesproken blijven.

Lees meer...

Wijziging vermogensrendementsheffing uitgesteld

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de plannen voor een nieuwe vermogensrendementsheffing vanaf 2022 terzijde gelegd. FPG is blij met het besluit maar vraagt om meer actie dan alleen het niet door laten gaan van verdere belastingverzwaring.

Lees meer...

Pacht: it takes two to tango

Zonder verpachters geen pacht. Dat is de reactie van de FPG op de LTO-pachtvisie. 

Lees meer...

Dividendvrijstelling NSW-landgoederen definitief

Het is nu zeker, NSW-vennootschappen hoeven geen dividendbelasting meer in te houden wanneer zij dividend uitkeren.

Lees meer...

Vacature FPG-beleidsadviseur

De FPG zoekt een beleidsadviseur/secretaris (HBO/WO) die onze leden succesvol vertegenwoordigt richting politiek en maatschappij.

Lees meer...

Nog meer pachtnormen lager dan de vermogensrendementsheffing

Berekeningen van FPG wijzen uit dat inmiddels voor 56% van de door de fiscus gehanteerde landbouwgebieden, de pachtopbrengst lager is dan de vermogensbelasting.

Lees meer...

Geborgde zetels waterschappen handhaven! (Update 29-06)

FPG is kritisch over het advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen. Grondeigenaren, zoals natuurterreineigenaren en agrariërs zijn hard nodig om alle uitdagingen bij het waterbeheer te kunnen realiseren. Hun stem moet daarom geborgd zijn in het waterschapsbestuur.

Lees meer...

Adviescollege Remkes : geen oog voor fouten in het verleden, grondgebonden landbouw de dupe

Het vandaag gepresenteerde rapport van het adviescollege stikstof zal de komende maanden de gemoederen nog flink bezighouden. Het college, onder leiding van Johan Remkes, zet vol in op natuurbeleid, waarvoor de grondgebonden landbouw moet inschikken. Volgens FPG spant de commissie daarmee het paard achter de wagen. 

Lees meer...

Kritisch op wetsvoorstel stikstofreductie

FPG is kritisch op het vorige week gelanceerde wetsvoorstel 'stikstofreductie en natuurverbetering'. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet Natuurbescherming een streefwaarde om de depositie van stikstof op gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen.

Lees meer...

Wederom lagere pachtnormen in 2020 herbevestigt het failliet van pachtstelsel

In 2020 vallen de door de overheid vastgestelde maximale pachtnormen voor het vierde jaar op rij lager uit. Verpachters leveren hierdoor nog weer verder in. Ook is er net als voorgaande jaren sprake van grote schommelingen.

Lees meer...

Noodpakket voor banen en economie (update 28-5-horeca, recreatie, monumenten)

Het kabinet heeft op 28 mei het al eerder verlengde noodpakket banen en economie verder uitgebreid. De maatregelen lopen nu een maand langer door tot 1 oktober 2020. Daarnaast is de regeling voor MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie en evenementen vernieuwd. 

Lees meer...

Steeds meer corona-protocollen beschikbaar [Update 27-5: nu ook natuurterreinen]

Op verschillende fronten wordt gewerkt aan corona-protocollen die werk en ondernemen in coronatijd mogelijk moeten maken. Aan een aantal daarvan levert FPG een bijdrage.

Lees meer...

Voorwaarden hergebruik leidingen onderzocht

FPG wil graag samen met haar leden en met Gasunie onderzoeken of en zo ja onder welke voorwaarden hergebruik van bestaande gasleidingen mogelijk is. Gasunie staat open voor een verkennend gesprek daarover met FPG.

Lees meer...

Hoge ambitie Europese Commissie bij Farm to Fork-strategie

Terwijl de onderhandelingen voor het nieuwe GLB volstrekt vastzitten door de gevolgen van de coronacrisis, presenteerde de Europese Commissie de zogenaamde ‘Farm to Fork’-strategie. Deze strategie is gericht op een eerlijk, gezond en milieuvriendelijke voedselsysteem.

Lees meer...

Het Rijk beseft toenemende gronddruk en wil meer regie over ruimtelijk beleid [Update 25-05]

Op 23 april presenteerde Minister Ollongren haar Kamerbrief over nationaal omgevingsbeleid, hierin verlegd het Rijk duidelijk haar koers en wil meer regie over de fysieke inrichting van Nederland. Dit sluit aan bij de analyse van FPG. Door toenemende gronddruk is het combineren van opgaven en functies onmisbaar. Dit vraag om meer regie van het rijk, maar wel met respect voor eigendom.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!