FPG Nieuws

Kosten opruimendrugsafval binnenkort weer vergoed?

Vanuit de Tweede Kamer  zijn vragen gesteld over de kosten voor opruiming van drugsafval. Samen met een aantal andere partijen, waaronder VNG heeft FPG hier aandacht voor gevraagd. 

Lees meer...

Fosfaatrecht van pachter of verpachter?

Op 24 oktober kruisten voor het eerst advocaten van een verpachter en een pachter de degens tijdens een zitting van de Pachtkamer van het Gerechtshof Arnhem over de vraag van wie het fosfaatrecht is.

Lees meer...

Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten steeds dichterbij

De wetswijziging die voorziet in afschaffing van de fiscale aftrek voor Rijksmonumenten is afgelopen week door de Tweede Kamer aangenomen. Dit ondanks de vele vraagtekens en onduidelijkheden bij de vervangende subsidieregeling. Binnenkort wordt de wetswijziging aan de Eerste Kamer voorgelegd.

Lees meer...

(Ver)pachters bieden minister Schouten duurzaam alternatief voor langdurige pacht aan

Pachters en verpachters willen een duurzame pachtwet die gunstig is voor bodem, boer en biodiversiteit. Zij hebben daarom aan landbouwminister Carola Schouten alternatieve voorstellen gedaan voor langdurige pacht.

Lees meer...

Rijksvastgoedbedrijf gaat gronden vaker in erfpacht uitgeven

De Staat heeft het beleid voor haar agrarische gronden herzien. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) zal nu vaker gebruik maken van erfpacht.

Lees meer...

Rechter stelt Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in gelijk

Het Gerecht van de Europese Unie vindt dat mogelijk sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011.

Lees meer...

Nationale Omgevingsvisie: veel wensen, groter ruimtebeslag

Klimaatadaptatie en energietransitie, de woningopgaaf en de transitie van de landbouw leggen extra beslag op schaarse ruimte. Slim combineren van opgaven is nu meer dan ooit nodig, aldus het kabinetsperspectief op de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Lees meer...

Klimaat: kabinet schuift hete aardappel vooruit

Het zal nog geruime tijd duren voordat klimaatbeleid concreet vorm krijgt. Het kabinet schuift de besluitvorming vooruit, zo blijkt uit haar vrijdag gepubliceerde klimaatbrief.

Lees meer...

Rechten fosfaatbank voor grondgebonden melkveehouders

Deze week heeft Minister de ontwerpregeling gepubliceerd waarin wordt vastgelegd hoe het uitgeven van fosfaatrechten uit de fosfaatbank in zijn werk gaat. Deze fosfaatrechten worden ingezet voor het stimuleren van (jonge) grondgebonden melkveehouders. Als grondgebonden wordt in de regeling geziende landbouwer op wiens bedrijf de productieruimte positief is 

Lees meer...

Regeling particuliere eigenaren rijksmonumenten inmiddels aangepast

In opvolging op het Kamerdebat heeft minister Van Engelshoven (OCW) haar voorstel voor de subsidieregeling voor particuliere eigenaren van rijksmonumenten inmiddels aangepast aan de uitkomst van het Kamerdebat.

Lees meer...

Rijksbegroting met weinig verrassingen

De miljoenennota 2019 kent weinig verassingen. Het betreft op het eerste gezicht vooral maatregelen die al zijn aangekondigd in het regeerakkoord.

Lees meer...

Aanhoudend verzet tegen herziening waterschapsbelastingen

Het verzet tegen de voorgestelde wijziging van het waterschapsbelastingstelsel voor natuurterreinen en landbouwgrond krijgt steeds meer bijval.

Lees meer...

Impuls door Platform voor Renaissance van het Platteland

Met een stevig op de deur gespijkerd manifest kreeg op 13 september de renaissance van het platteland een nieuwe impuls. Dat gebeurde tijdens de conferentie “Dynamische steden – vitale regio’s”, om nieuwe verbindingen tussen stad en land te stimuleren.

Lees meer...

Kamer dwingt minister tot aanpassing subsidieregeling monumentenonderhoud

De voorgestelde subsidieregeling voor particuliere eigenaren van Rijksmonumenten moet zo worden aangepast dat eigenaren niet de dupe worden van de systeemwijziging. Dat is de uitkomst van het Kamerdebat gisteravond.
Update

Lees meer...

Dinsdag Kamerdebat over fiscale aftrek Rijksmonumenten

Aanstaande dinsdag vergadert de Tweede Kamer over de subsidieregeling die volgens het kabinet de huidige fiscale aftrek voor Rijksmonumenten moet vervangen. Zoals beschreven in ons bericht 'Concept subsidieregeling Rijksmonumenten gepubliceerd' ging het voorstel voor de subsidieregeling op 17 augustus naar de Kamer. FPG zit er bovenop richting minister en Kamer.

Lees meer...

Kortdurende pacht voor verduurzamen bodemgebruik

Vorige week vrijdag verscheen in Boerderij weer een opiniebijdrage van FPG over pacht. De boodschap ervan: kortdurende pacht en duurzaam bodemgebruik gaan goed samen. Bovendien is kortdurende pacht om andere redenen erg nuttig. Naast de mogelijkheden die korte pacht biedt om te sturen op bodemgebruik, zijn ook nieuwe langdurige pachtvormen gewenst, zo wordt uitgelegd.

Lees meer...

Concept subsidieregeling Rijksmonumenten gepubliceerd

Zoals verwacht heeft het ministerie van OCW op 17 augustus de Kamervragen beantwoord over de voorgenomen afschaffing van de fiscale aftrek onderhoud rijksmonumenten.

Lees meer...

Brandpreventie bij droogte

De lange periode van droogte waar ons land nu al enige tijd door geteisterd wordt, roept logischerwijs de nodige vragen op met betrekking tot brandpreventie. Op korte termijn zijn er voor bezoekers en terreineigenaren een aantal maatregelen mogelijk ter preventie, maar vooral om schade bij een eventuele brand te beperken.

Lees meer...

Kabinet: 'Vermogensrendementsheffing soms hoger dan pachtopbrengst'

In antwoord op Kamervragen bevestigt Staatssecretaris Snel dat er pachtprijsgebieden zijn waar de netto pachtopbrengst lager is dan de vermogensrendementsheffing.

Lees meer...

Vooraankondiging: aanvragen vergoeding opleidingskosten groene BOA's

Net als voorgaande jaren kunnen particuliere werkgevers in de periode van 15 augustus tot 10 oktober een vergoeding aanvragen voor de opleidingskosten voor BOA's.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!