FPG Nieuws

Financiën ook onwrikbaar na oproep BLHB

Het ministerie van Financiën houdt vast aan aanpassingen van fiscale regels voor pachtersvoordeel. Ook zit er geen beweging in het standpunt van Financiën over de normwaarde bij de vermogensrendementsheffing. De steun die het FPG-standpunt daarbij nu krijgt van de Bond van Landpachters doet Staatssecretaris Snel niet van standpunt veranderen.

Lees meer...

Concept Rangschikkingsbesluit NSW gelanceerd: verruimingen en aanscherpingen

Vandaag heeft het kabinet het nieuwe concept-Rangschikkingsbesluit van de Natuurschoonwet gepubliceerd en de internetconsultatie geopend. Het conceptbesluit (hier) bevat zowel verruimingen als aanscherpingen van de huidige regeling.

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ongeschonden door Kamer

Op donderdag 4 juli stemde de Tweede Kamer over de moties die werden ingediend over de aanvullingswet Natuur. Weinig van de ingediende moties haalden het einde. De huidige Wet natuurbescherming wordt daarmee vrij ongeschonden overgezet naar de Omgevingswet. 

Lees meer...

Grapperhaus vergoedt kosten drugsdumping volledig bij particuliere terreineigenaren

Het kabinet trekt structureel €1 miljoen per jaar uit voor de kosten van het opruimen van drugsdumpingen bij particuliere grondeigenaren.

Lees meer...

Klimaatvoorstellen: extra budget zorgt voor beweging

(update 05-07-2019: Kamerdebat Veenweide)

Vrijdag 28 juni 2019 presenteerde het kabinet haar nieuwe klimaatvoorstellen. Belangrijkste verandering ten opzichte van eerdere voorstellen is de verhoging van het budget voor landbouw, bosbouw en landgebruik. In de periode 2020-2030 komt hiervoor €870 mln. extra van het Rijk beschikbaar. 

Lees meer...

Waar liggen de uitdagingen? 'Landgoederen en Sociale Media'

Praktische en inspirerende ledenbijeenkomst 'Landgoederen en Sociale Media' op Schoonheeten.

Lees meer...

Voorzichtig LNV in Realisatieplan visie Schouten

Met de presentatie van het realisatieplan ‘Op weg met perspectief’ krijgt de omslag naar kringlooplandbouw een forse impuls, aldus minister Schouten. Met het realisatieplan wil de minister duidelijk maken dat de beweging naar kringlooplandbouw in gang is gezet en onomkeerbaar is.

Lees meer...

Plan voor versneld vernatten: verzuipen in veenweide?

Op 24 juni, precies 4 jaar na het winnen van haar Klimaatzaak bij de rechtbank, presenteert Stichting Urgenda een pakket van 40 klimaatmaatregelen aan het kabinet.

Lees meer...

Debat Nationale Omgevingsvisie: ruimtelijke concurrentie groot

In mei vonden verschillende Kamerdebatten plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die momenteel in ontwikkeling is. Eerder deelde Ollongren de regeringskaders daarvoor met de Kamer. De ontwerp-NOVI wordt deze zomer verwacht.

Lees meer...

In gesprek over klimaatmaatregelen bossen en landgoederen

SOIL4U/Vilsteren gaat in samenwerking met FPG onderzoeken welke klimaatmaatregelen particuliere bos- en landgoedeigenaren zouden willen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan het vasthouden van water, bodemverbetering, verbeteren van de biodiversiteit en de aanplant van extra bomen. Eigenaren die actief willen meedenken over het klimaatrobuust maken van onze bossen en landgoederen zijn van harte uitgenodigd voor de eerste expertmeeting op vrijdag 5 juli in Vilsteren.

Lees meer...

Opinie: 'Uitspraak Pachthof is logisch'

Afgelopen zaterdag plaatste Nieuwe Oogst een opiniebijdrage van FPG over het eigendom van fosfaatrechten en de uitspraak daarover van het Pachthof. We besloten tot die opiniebijdrage vanwege verbazende artikelen daarover in Nieuwe Oogst.

Lees meer...

Areaal pacht neemt af

Naast het afnemend areaal landbouwgrond, neemt ook het aandeel pacht ervan af. Dit blijkt uit nadere analyse van de onlangs gepubliceerde CBS-cijfers over grondgebruik. Niet alleen absoluut, ook relatief daalt het pachtareaal. In 2018 liep het verpachte areaal terug met bijna 8500 hectare. Relatief ging het van 28,69% naar 28,56% van het totale areaal landbouwgrond. Deze teruggang in het pachtareaal zou de Nederlandse overheid zorgen moeten baren.

Lees meer...

FPG pleit voor vrijstelling dividendbelasting NSW-vennootschappen

De dividendbelasting leidt tot onnodige administratieve rompslomp voor particuliere landgoedeigenaren. Fiscaal transparante NSW-vennootschappen dragen dividendbelasting af. Vervolgens  moeten de aandeelhouders van deze vennootschappen die bij hun belastingaangifte weer terugvragen. De FPG pleit voor een dividendvrijstelling. 

Lees meer...

ALV FPG; Stralende dag op Junne

Landgoed Junne in Overijssel lag er stralend bij tijdens de Algemene ledenvergadering van de FPG op 1 juni. Rentmeester Ryan Nijzink van a.s.r., sinds 2018 eigenaar, vertelde over de fascinerende historie, de veelheid aan cultuurhistorische kenmerken en over de ambitie hoe het landgoed duurzaam bestaansrecht te geven.

Lees meer...

Ongenoegen over Pachtnormen 2019

En weer wordt voor een aantal gebieden de pachtnorm verlaagd. Ook is wederom sprake van grote fluctuaties in deze door de overheid vastgestelde maximale pachtprijs.

Lees meer...

Raad van State haalt streep door PAS

De Raad van State heeft op 29 mei 2019 bepaald dat de PAS niet als basis voor toestemmingen voor uitbreiding van de ammoniak mag dienen. Ook de provinciale vrijstelling voor beweiden en bemesten is in strijd met de Europese Habitatrichtlijn.

Lees meer...

Bossenstrategie ook als economische drager

Op 20 mei 2019 stuurde de minister van LNV de Kamer een brief over de ontwikkeling van een bossenstrategie.

Lees meer...

Scheurverbod blijvend grasland gehandhaafd

De Europese Commissie blokkeert het opheffen van het scheurverbod van blijvend grasland in Natura 2000-gebieden. De Commissie stelt dat de gevraagde flexibilisering niet verenigbaar is met de doelen van de Habitatrichtlijn, te meer omdat in Nederland sprake is van een afname van weidevogels.

Lees meer...

Vacature: Beleidsmedewerker en eventmanager buitengebied, Utrecht/Gelderland

Voor Gelderland en Utrecht (GPG en UPG) zijn wij op zoek naar een beleidsmedewerker en eventmanager buitengebied!

Lees meer...

Aanvullingswet Natuur ter behandeling in de Tweede Kamer

De consultatie voor de aanvullingswet Natuur is afgerond, nu is de Tweede Kamer aan zet.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!