FPG Nieuws

FPG praat mee over erfpacht

De FPG gaat, als organisatie van verpachters, deelnemen aan het overleg met diverse partijen over erfpacht.

Lees meer...

FPG en VVD: minder regels, meer vertrouwen

Op 24 februari 2014 organiseerde de FPG een werkbezoek voor de VVD in Noord-Brabant rond agrarisch natuurbeheer.

Lees meer...

Position Paper Particuliere BOA's

Op 28 januari 2014 heeft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een position paper ontvangen over particuliere BOA’s, onderschreven door 9 partijen, waaronder de FPG.

Lees meer...

FPG neemt initiatief over

Het Landgoedbedrijf, een initiatief van vier landgoedeigenaren uit de achterban van de FPG, sluit vandaag met een Kennisconferentie hun Green Deal met het Ministerie van EZ af.

Lees meer...

Herten

Afschot als instrument grofwildbeheer

Afschot als instrument grofwildbeheer is noodzakelijk voor verantwoord en meer integraal beheer van het hele buitengebied. Iedere eigenaar/beheerder moet naar de mening van de Federatie Particulier Grondbezit binnen de wettelijk mogelijkheden zijn grofwildbeheer - waar mogelijk afgestemd - binnen zijn eigen terrein kunnen voeren.

Lees meer...

Lof én zorg bij implementatie GLB

De FPG kan zich op hoofdlijnen goed vinden in de implementatiekeuzes van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de periode 2014-2020 die staatssecretaris Dijksma heeft voorgesteld.

Lees meer...

Aanpak schade en overlast ganzen nu per provincie of regio

Het ganzenakkoord is landelijk van tafel. Het vertrouwen bij de deelnemers aan het ganzenakkoord heeft een flinke deuk opgelopen.

Lees meer...

Grondeigenaren, bied leidingbeheerders niet meer dan wettelijk vereist!

Grondeigenaren die te maken krijgen met leidingbeheerders die onder- of bovengrondse leidingen willen aanleggen in hun terrein, kunnen het best zelf initiatief nemen voor een contract met gunstige voorwaarden.

Lees meer...

Pachtprijsbeheersing remt benodigde groei pachtaanbod

Agrarische bedrijven kunnen steeds moeilijker aan krediet komen. De banken kijken scherper naar de rentabiliteit van de bedrijven en stellen strengere voorwaarden.

Lees meer...

Afschaffing belastingvrijstelling

De Federatie Particulier Grondbezit (FPG) heeft begrepen dat de huidige belastingvrijstelling op te ontvangen subsidies uit het subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer (SNL) op de tocht staat.

Lees meer...

Problemen bij aanvragen SNL-subsidie

In een gezamenlijke brief hebben Staatsbosbeheer, De Unie van Bosgroepen, De12Landschappen, FPG en Natuurmonumenten, aandacht gevraagd voor de problemen worden ondervonden bij de SNL-aanvragen 2014.

Lees meer...

FPG Jaarverslag 2012

De Federatie heeft ook in 2012 veel gedaan en bereikt. U kunt dat nalezen in het jaarverslag.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!