FPG Nieuws

Europese Commissie: meer voor minder bij GLB

De kogel is door de kerk, maatschappelijke diensten vormen de kern van het nieuwe GLB, daarvoor is echter minder geld beschikbaar. Ook moet er volgens de Commissie "meer evenwicht komen in de directe betalingen." De Commissie stelt daarbij in haar begroting voor om gebruik te maken van capping op het individuele bedrijf of degressieve betalingen die afhangen van de bedrijfsgrootte. Niveaus van hectarepremies tussen lidstaten en tussen bedrijven met verschillende omvang worden hiermee langzaam gestroomlijnd. FPG staat hier kritisch tegenover. De komende dagen worden mogelijk meer details bekend over de begrotingsvoorstellen en de financiële gevolgen. Eind mei 2018 komt de Commissie met indicatoren om GLB doelstellingen te meten, FPG is hier actief bij betrokken.

Lees meer...

Oproep FPG: solliciteer naar bestuursfunctie Landbouw bij het waterschap!

De sollicitatieprocedures voor de geborgde zetel Landbouw bij de waterschappen zijn nu geopend. Vrouwen en mannen die affiniteit hebben met land- en tuinbouw kunnen via die functie direct invloed uitoefenen op het beleid van het waterschap.

Lees meer...

Leden FPG overvallen door voorgenomen wijziging aanwijzingsbesluit Natura 2000

Volkomen onverwacht heeft de minister van LNV het voornemen gepubliceerd om voor honderd Natura 2000-gebieden het aanwijzingsbesluit te wijzigen. Met de wijziging worden instandhoudingsdoelen toegevoegd en krijgen meer habitattypen een verhoogde beschermde status. Onderbouwing hiervan en inzicht in de mogelijke consequenties ontbreken. In een brief vraagt de FPG aan minister Schouten het besluit te heroverwegen.

Lees meer...

Rijksadviseur Landschap complimenteert landgoedeigenaren voor rentmeesterschap

Meer dan 100 landgoedeigenaren bezochten afgelopen zaterdag de FPG-Landgoeddag op Kasteel Huis Bergh. Berno Strootman, Rijksadviseur voor de 'Fysieke Leefomgeving, ging ’s ochtends in op de vijf belangrijkste transities in het Nederlandse landschap. Hij was daarnaast vol lof over de betekenis van particuliere landgoederen voor dit landschap.

Lees meer...

FPG reactie op rapport “grondgebondenheid als basis”

De titel van het rapport van de commissie Grondgebondenheid van LTO/NZO voorspelt veel goeds: grondgebondenheid als basis voor een toekomstbestendige melkveehouderij. De uitwerking van de commissie stelt op het eerste gezicht echter enigszins teleur.

Lees meer...

Nieuwe pachtvormen hard nodig

Verpachters hebben behoefte aan nieuwe vormen van langdurige pacht. Reguliere pacht voldoet niet meer met zijn beperkte rendement en rigide regelgeving. Vandaag verscheen deze opiniebijdrage van Paul Kindt, portefeuillehouder Grond- en Pachtbeleid bij de FPG, in Boerderij.

Lees meer...

Hoge opkomst FPG-bijeenkomst pacht

Op donderdag 29 maart organiseerde FPG een ledenbijeenkomst over pacht. Het onderwerp leeft bij particuliere grondeigenaren. In het bijzonder waren 'hot topics': duurzaam bodembeheer, de effecten van de verhoogde vermogensbelasting, het proefproces over pacht en fosfaatrechten en ten slotte de behoefte aan alternatieven voor reguliere pacht.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen natuur compleet

Hoe kunnen eigenaren en beheerders geld verdienen met natuur? Of besparen op de kosten? Dat was het onderwerp van het mede door de FPG uitgegeven boek 'Ondernemen met Natuur' van Hans Kamerbeek. Thema voor thema is de schat aan informatie uit dit boek gedigitaliseerd om deze zo voor iedereen vindbaar en toegankelijk te maken. Nu is dat proces voltooid en biedt het digitale Dossier Verdienmodellen een uniek en geactualiseerd totaaloverzicht.

Lees meer...

Comité GRAS komt met eerste definitie grondgebonden

Een eerste definitie van grondgebondenheid is dinsdag 20 maart door het Comité GRAS van Netwerk Grondig aangeboden aan de Tweede Kamer en het ministerie van LNV. De FPG steunt het streven van Netwerk Grondig om te komen tot een aangescherpte definitie van grondgebondenheid en ziet dit als belangrijke sleutel voor een duurzame melkveehouderij. 

Lees meer...

Minister Van Engelshoven presenteert cultuur- en erfgoedbeleid

Vandaag presenteerde Ingrid van Engelshoven (minister OCW) een eerste uitwerking van haar cultuur- en erfgoedbeleid. De brief is, net als het regeerakkoord, vol lof over de betekenis van (groen) erfgoed voor Nederland. Ook is voorzien in extra budget en dat is goed nieuws. Het kabinet overweegt echter nog steeds de huidige monumentenaftrek te vervangen door een subsidieregeling. FPG is daarvan geen voorstander. 

Lees meer...

Thema 16 Dossier Verdienmodellen: 'Tips voor overheden'

Wat kunnen overheden doen zonder subsidies? De voorbeelden in dit thema laten zien hoe programma’s zonder of met heel weinig subsidie veel in beweging brengen. Aangevuld met projecten die de subsidiebehoefte verlagen. Het gaat om 49 tips van burgers en betrokkenen. 

Lees meer...

Uitkomst AO Natuur: handhaving en toezicht blijft op agenda

Minister Schouten van LNV is ”binnen haar mogelijkheden” bereid mee te werken aan een plan over handhaving en toezicht in natuur. Dat bleek gisteren tijdens het Algemeen Overleg Natuur. Daarbij gaf ze echter wel aan dat de primaire verantwoordelijkheid hiervoor bij de minister van Justitie & Veiligheid ligt. Deze uitkomst van het debat levert de FPG een dubbel gevoel op: positiviteit over de welwillende houding van de minister, maar bezorgdheid over het continue gebrek aan voortgang.

Lees meer...

UPG tekent samenwerkingsovereenkomst Kleine Landschapselementen

Kleine landschapselementen zoals poelen, knotwilgen en lanen maken het landschap aantrekkelijk en afwisselend. Ze kunnen natuurgebieden verbinden en vormen belangrijke leefgebieden voor planten en dieren. In de provincie Utrecht hebben verschillende partijen, waaronder het UPG, nu het Platform Kleine Landschapselementen opgericht om het behoud van bestaande elementen en de aanleg van nieuwe elementen te stimuleren. Het platform start met een proefgebied in de gemeenten De Bilt, Soest, Leusden en Stichtse Vecht.

Op 7 maart 2018 ondertekenden de gemeenten Soest, Leusden, Stichtse Vecht, agrarisch collectief Utrecht Oost en agrarisch collectief Rijn Vecht en Venen, Utrechts Particulier Grondgebied, Landschap Erfgoed Utrecht en provincie Utrecht de samenwerkingsovereenkomst kleine landschapselementen; zij werken samen ter bevordering van een ecologisch waardevol, aantrekkelijk en afwisselend landschap.

Lees meer...

Leidingen houden gemoederen bezig

De Eerste Kamer heeft vorige week de wijziging van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) aanvaard. De WIBON werd aangepast vanwege verplichte Europese regelgeving die de aanleg van breedband wil vereenvoudigen. De wet leidde tot terechte vragen in de Kamer over de inperking van het eigendomsrecht die daarmee gepaard gaat. 

Lees meer...

Terecht uitstel advies waterschapsheffingen

De FPG is blij dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen haar definitieve advies over de waterschapsheffingen uitstelt. Het concepteindrapport van de Commissie van eind december 2017 kreeg terecht veel weerstand, vanuit zowel de natuur- als de landbouwsector. Daar wil de CAB nu eerst mee aan de slag. 

Lees meer...

EU-begroting en GLB-hervorming houden elkaar in houdgreep

De meningen over de volgende meerjarenbegroting van de Europese Unie liepen flink uiteen tijdens de Europese top van regeringsleiders 23 februari. Het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), dat in 2021 ingaat, is sterk afhankelijk van deze begroting. Bevestigd werd wel dat bij die GLB-hervorming de Europese Commissie meer aan evolutie dan aan revolutie denkt. Toch bereiden FPG en ELO zich voor op mogelijk venijn in de details. 

Lees meer...

Prijsvraag Brood en Spelen van start

Vandaag is de ontwerpprijsvraag Brood en Spelen uitgeschreven. Met de prijsvraag daagt het College van Rijksadviseurs grondeigenaren en boeren in Gelderland, Brabant en Overijssel uit: ontwikkel samen met ontwerpers en anderen vernieuwende maar realistische ideeën voor het landelijk gebied.

Lees meer...

Percentages normwaarden verpachte grond blijven gelijk

Voor belastingjaar 2017 blijft in box 3 de waardering van verpachte grond met een ‘niet-eindige pacht’ (lees: reguliere pacht) op 50% van de normwaarde van onverpachte grond. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie van de Belastingdienst vandaag met de waardering van verpachte gronden voor box 3. In onderzoek dat rondging in Den Haag werd een flinke verhoging van dat percentage gesuggereerd. 

Lees meer...

Tweede Kamer buigt zich weer over Groene BOA's

Ook de Tweede Kamer maakt zich zorgen over erkenning en ondersteuning van toezichthouders in het buitengebied. Gister heeft Rik Grashoff (Groen Links) in dat kader een reactie van de minister gevraagd op het bericht van Natuurmonumenten over een boswachter die in natuurgebied Zeepeduinen is aangevallen.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen thema 15: besparen

Na veertien thema’s inspiratie over geld verdienen met en voor de natuur, nu aandacht voor de vele mogelijkheden om kosten te besparen. Want geld dat je niet uitgeeft, hoef je ook niet te verdienen. Succesvoorbeelden te over: denk aan de inzet van vrijwilligers of leerlingen van onderwijsinstellingen. Ook uitstel van beheer, of het minimaliseren van menselijke ingrepen, drukt de uitgaven. Met bewust beleid kan dat zonder verlies van natuurkwaliteit. En ten slotte biedt meer samenwerking volop kansen. 

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!