FPG Nieuws

Nieuw: ontdek de Nederlandse Landgoederen

Iedereen is uitgenodigd om kennis te maken met hun uitzonderlijke schoonheid en bijzondere verhalen. Een netwerk van prachtige plekken door heel het land waar natuur, cultuur en historie met elkaar verweven zijn. Update 8-1: tussen Kerst en Oud & Nieuw besteedde RTV Oost aandacht aan de Nederlandse Landgoederen. Luister nu het interview met FPG-bestuurslid Adrienne Vriesendorp terug.

Lees meer...

Thema 14 Dossier Verdienmodellen: 'Wat er nog meer kan'

Na dertien thema's vol met verdienmodellen zijn er nog altijd economische dragers voor natuur mogelijk die niet goed bij één van de voorgaande categorieën pasten. Die krijgen de aandacht onder thema 14, dat nu online staat.

Lees meer...

Begrotingsdebatten Tweede Kamer afgerond

Het kabinet heeft de begrotingsdebatten soepel doorstaan. In de begrotingsbehandeling van het nieuwe ministerie LNV ging het vooral over de definitie van duurzame landbouw en samenhang tussen landbouw en natuur. Minister Schouten ontving  brede steun vanwege haar open houding naar zowel coalitie als oppositie. Verder kwamen in de verschillende debatten zaken aan de orde als veenweide, groene boa’s en btw-vrijstelling.

Lees meer...

Duurzame energie symposium – de rol en het belang van de particuliere grondbeheerder

Duurzame energie houdt de gemoederen bezig, bleek uit de hoge opkomst tijdens het duurzame energie symposium van de FPG in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). Met veel enthousiasme van deelnemers en sprekers werd er gediscussieerd over de duurzame energietransitie, grondgebruik en effecten op het landschap. Met afsluitend een duidelijke oproep: laten we de belangen voor grondbeheerders in beeld proberen te krijgen.

Lees meer...

Procedure voor geborgde zetels waterschapsverkiezingen van start

Op 20 maart 2019 vinden de waterschapsverkiezingen plaats. De procedure voor de geborgde zetels is van start. Grondbezitters kunnen zich verkiesbaar stellen.

Lees meer...

Tjeenk Willink daagt FPG uit: handel proactief en vorm allianties

Bijna 100 leden bezochten 2 december de Ledenvergadering van de FPG op Kasteel Keppel. Daar gaf Herman Tjeenk Willink zijn visie op kabinetsformaties in Nederland en de rol van maatschappelijke partijen als de FPG in onze democratie. FPG-directeur Berend Pastoor ging in op het nieuwe regeerakkoord en de actuele belangenbehartiging. Voorzitter Roel Robbertsen lichtte onder andere het traject ‘FPG-Next’ toe.

Lees meer...

Dossier groene BOA’s zit nog steeds vast

De begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer heeft niet geleid tot meer geld voor toezicht in het buitengebied. Met name Maarten Groothuis (D66) vroeg aandacht om expliciete toezeggingen. Die kwamen niet, wel bood het debat perspectief op een vervolg van de discussie. Het lijkt daarmee een onderwerp van lange adem.

Lees meer...

Debat over grondgebonden melkveehouderij is los

De uitkomst van de voorjaars-ALV over grondgebonden melkveehouderij heeft gediend als input voor een conceptnotitie die door FPG is gepresenteerd bij de Commissie Grondgebondenheid van LTO/NZO. FPG levert die inbreng ook tijdens een symposium van Netwerk Grondig over het onderwerp op 29 november. Graag diept FPG haar stellingname verder uit met geïnteresseerde leden.

Lees meer...

Lesmateriaal Van Luchtkasteel tot Dassenburcht vernieuwd

Vanaf januari 2018 bevat het lesmateriaal Van Luchtkasteel tot Dassenburcht naast natuureducatie ook erfgoededucatie.

Lees meer...

Ook bosbouwers btw-plichtig

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Deze afschaffing treft naast agrariërs ook boseigenaren/bosbouwondernemers.

Lees meer...

Fosfaatrechten bij verpacht land

Update 28 november 2017: Nog altijd is onduidelijk aan wie de waarde van de fosfaatrechten toekomt, de pachter of de verpachter. Er is een proefproces in voorbereiding. Voor verpachters die hun rechten willen voorbehouden heeft de FPG een modelbrief beschikbaar.

Lees meer...

Gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties gaat een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. De Federatie Particulier Grondbezit is één van hen.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: thema 13 'Huizen en ander rood' online

Woningen en kantoren leveren bij erfpacht en verhuur geld op voor natuurbeheer. Paradoxaal genoeg vertegenwoordigt niet-bouwen ook waarde. Met groengaranties kan de grondeigenaar profiteren van omwonenden die bijdragen aan het in stand houden van het aangrenzende bos. Natuur en landschap verhogen op hun beurt ook de waarde van gebouwen. Thema 13 van ons digitale Dossier Verdienmodellen gaat in op de kansen voor natuur van 'huizen en ander rood.

Lees meer...

FPG over biodiversiteit: stel boeren in staat juiste maatregelen te nemen

Dinsdag 21 november spreken wetenschappers, natuurorganisaties en vertegenwoordigers uit de agrarische sector over een ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’. Biodiversiteitswinst is volgens de FPG niet alleen te halen in natuurgebieden, maar ook in de agrarische sector. Dat begint bij de bodem. 

Lees meer...

Nieuw startpunt voor gronddossier Assen

Het college van B&W van Assen moet op zoek naar een nieuwe manier om haar 400 hectare bos en natuur te beheren. Dat lijkt het logische gevolg van een op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen motie van de gemeenteraad.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: thema 12 'Publiekstrekkers' online

Voorzieningen zoals een theehuis, een restaurant, camping en bed & breakfast kunnen natuurbezoek voor recreanten aantrekkelijk maken en hen er toe verleiden geld uit te geven. Maar terreineigenaren profiteren doorgaans nauwelijks van horeca en grote evenementen, tenzij ze deze zelf exploiteren, of er huur of erfpacht van ontvangen. In dit nieuwe thema van ons digitale Dossier Verdienmodellen volop voorbeelden van innovatieve constructies waarbij bezoek bijdraagt aan de natuur.

Lees meer...

EU: Slechts beperkt ruimte voor nationale regels grondverwerving

De EU biedt weinig ruimte voor nationale beperkingen bij de (ver)koop van landbouwgrond. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van een interpretatieve nota van de Europese Commissie over de verwerving van landbouwgrond en het recht van de Europese Unie. Het document richt zich met name op buitenlandse investeringen in grond in Oost-Europese lidstaten, maar kan ook worden betrokken bij actuele Nederlandse discussies.

Lees meer...

Doorrekening PBL: extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen

Het rapport laat zien dat er nog veel beslissingen genomen moeten worden het komende jaar over aanvullende klimaatmaatregelen. Het kabinet heeft al aangegeven hier in 2018 het gesprek over aan te willen gaan met betrokken partijen. Ook in Europa is er volop beweging in de discussie over klimaatmaatregelen in de 'LULUCF-sector'.

Lees meer...

Ook VNG tegen onteigening door private partijen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het niet eens met het voorstel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onteigening door private partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars mogelijk te maken. Dat schrijft de organisatie in een brief aan het kabinet. 

Lees meer...

PBL-rapport: impact klimaatbeleid op land- en bosbouw niet onderschatten

In het regeerakkoord gaat het nieuwe kabinet voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. De precieze betekenis hiervan wordt pas duidelijk in de uitwerking. In een vorige week gepubliceerd rapport inventariseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alvast mogelijke maatregelen. Daaruit blijkt opnieuw dat de impact van het klimaatbeleid op het landelijk gebied niet valt te onderschatten.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!