FPG Nieuws

Verkiezingen 2021 - SGP: “Particuliere eigenaren kunnen voor de balans zorgen”

In de aanloop naar de verkiezingen op 17 maart publiceert FPG individuele interviews met 5 Kamerleden en Minister Schouten. Het eerste interview is met SGP Kamerlid Roelof Bisschop. Hij is de nummer 3 op de SGP-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. 

Lees meer...

Geslaagd webinar Natuurschoonwetvoorlichting

De FPG kijkt tevreden terug op een zeer succesvolle eerste online Natuurschoonwetvoorlichting. De voorlichting op woensdag 27 januari 2021 had de vorm van een live webinar

Lees meer...

Impressie Community of Practice Klimaatrobuuste Landgoederen

De Federatie Particulier Grondbezit en Soil4U kijken terug op een geslaagde start van het nieuwe jaar met de gezamenlijke online bijeenkomst: Community of Practice – Klimaatrobuuste Landgoederen op 12 januari 2021.

Lees meer...

FPG Highlights 2020

In de Highlights 2020 kunt u de resultaten van ons werk lezen.

Lees meer...

Woonhuissubsidie aanvragen voor 2021

Bent u eigenaar van een rijksmonument met woonfunctie, dan kunt u tussen 1 maart en 30 april weer gebruik maken van de woonhuissubsidie.

Lees meer...

Pachtbeleid controversieel verklaard

Op 27 januari heeft de Tweede Kamer het pachtbeleid “controversieel” verklaard. De eerder aangekondigde en langverwachte brief van Minister Schouten over het pachtbeleid zal daardoor niet meer verschijnen.

Lees meer...

Stijging normwaarden verhoogt fiscale druk verpachters, FPG onderzoekt juridische stappen

De belastingdienst heeft de normwaarden verpacht bezit in box 3 voor het belastingjaar 2020 gepresenteerd. In 47 van 65 landbouwgebieden zijn deze normwaarden verhoogd. De belastingdruk voor particuliere wordt hierdoor opnieuw verhoogd.

Lees meer...

Stikstofwet aangenomen: grondeigenaren betrekken bij aanwijzing stikstofgevoelige natuur

Op 17 december is de nieuwe stikstofwet door de Tweede Kamer aangenomen. Met de wet worden – strengere – streefwaarden wettelijk vastgelegd voor stikstofemissiereductie.

Lees meer...

De Landeigenaar: “Word actief, dan zijn er kansen”

Er ligt een forse uitdaging om Nederland klimaatbestendig te maken, stelt deltacommissaris Peter Glas. Hij roept grondeigenaren op om daarop in te spelen: “Word actief, dan zijn er kansen.”

Lees meer...

Uitvoeringsprogramma Natuur, verhoging SNL-vergoeding definitief

De beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) wordt verhoogd van 75% naar 84%. Dit staat in het Uitvoeringsprogramma Natuur, die op dinsdag 8 december is gepresenteerd. 

Lees meer...

Historische online ALV van FPG – 28 november

Op 28 november 2020 vond een historische algemene ledenvergadering plaats. Het was namelijk de eerste keer in de geschiedenis van FPG dat deze bijeenkomst online plaats vond.

Lees meer...

Subsidieregeling 'versneld natuurherstel' gepubliceerd

Op 30 november is de subsidieregeling voor versneld natuurherstel gepubliceerd. Hiermee wordt een eerste bedrag van €125 begin 2021 opengesteld voor korte termijn natuurherstel.

Lees meer...

Ontwikkelingen pachtbeleid Schouten

Minister Schouten wil graag voor het einde van het jaar de kamer informeren over hervorming van het pachtbeleid. FPG is daarbij ook geconsulteerd en heeft gesprekken gevoerd op basis van onze uitgangspunten.

Lees meer...

Evaluatie Subsidieregeling instandhouding monumenten (SIM) van start gegaan.

De evaluatie van de SIM is in volle gang. Daarbij wordt onder andere gekeken naar structurele oplossingen voor de  blijvende overvraag op de SIM-regeling. De Federatie Particuliere Monumenteneigenaren (FPMe) is daarbij namens FPG en VPHB nauw betrokken.

Lees meer...

Regeling Natuurherstel en Programma Natuur komen tot leven  

Nog voor het einde van het jaar worden de regeling natuurherstel 2020-2021 en het uitvoeringsprogramma voor Programma Natuur gepresenteerd. Hiermee komt er na meer dan een jaar bijna aaneengesloten overleg concreet beweging in het stikstofdossier. FPG heeft zich het afgelopen jaar zeer actief geroerd in de gesprekken hierover.

Lees meer...

Actualisatie Rode lijst-soorten

Het haas en konijn zijn voor het eerst op de geactualiseerde Rode lijst op de geplaatst. De minister heeft bij de publicatie aangegeven dat de jacht op deze soorten open blijft.

Lees meer...

Beleidsregel openstellingsbesluit NSW 1928 gepubliceerd

Het Openstellingsbesluit NSW 1928 is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees meer...

Meer erkenning voor particuliere boseigenaar in bossenstrategie

Rijk en provincies onderkennen de belangrijke rol van particuliere boseigenaren. Dit blijkt uit de op woensdag 18 november gepubliceerde uitwerking van de Bossenstrategie. Hierin wordt ook €210 miljoen euro gereserveerd voor bosuitbreiding buiten het NNN. Dit biedt mooie kansen voor particuliere terreineigenaren.

Lees meer...

Tweede Kamer verbaasd over RLI rapport Veenweide

In de Tweede Kamer is met verbazing gereageerd op het Veenweide-rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur. In het rapport stelt de RLi dat maatregelen om bodemdaling in veenweidegebieden tegen te gaan getroffen kunnen worden zonder de grondeigenaar te compenseren.

Lees meer...

(Update 13-11) Aandacht voor oneerlijke vermogensrendementsheffing bij debat Belastingplan 2021

Op maandag 26 oktober start de Tweede Kamer de mondelinge behandeling van het Belastingplan 2021. Belangrijk onderdeel daarbij is de aanpassing van de vermogensrendementsheffing. Met de voorgestelde aanpassing  in het Belastingplan 2021 is de oneerlijke fiscale situatie van verpachters en eigenaren van NSW-landgoederen geenszins verbeterd.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!