FPG Nieuws

Aankoopregeling veehouderij gepresenteerd; positie verpachter onderbelicht

Op dinsdag 3 november is de regeling voor de opkoop van veehouderijen met een hoge stikstofuitstoot rondom Natura 2000 gepresenteerd. FPG hamert hierbij nadrukkelijk op respect voor eigendom. 

Lees meer...

Kansen voor bosuitbreiding bij particuliere eigenaren, randvoorwaarden cruciaal

Twee derde van de particuliere terreineigenaren staat welwillend tegenover enige vorm van bosuitbreiding op eigen terrein, maar alleen wanneer de randvoorwaarden op orde zijn. Dit blijkt uit de inventarisatie voor bosuitbreiding bij particuliere terreineigenaren, uitgevoerd door FPG en Bosgroep Midden.

Lees meer...

GLB: richting meer eigen invulling lidstaten

Zowel het Europees Parlement als de Raad van EU landbouwministers bepaalden deze week hun definitieve positie over het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Lees meer...

Verduurzaming via pachtcontracten nodig en mogelijk

Wageningen University & Research en Stichting Milieukeur hebben onderzocht hoe bodems van pachtgronden duurzamer kunnen worden beheerd.

Lees meer...

Stikstofwet minister Schouten voorziet in wettelijke verankering stikstofdoelen

Het kabinet kiest voor wettelijke verankering van stikstofdoelen maar gaat ook met de EU in gesprek over haalbaarheid. Dit blijkt uit het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering dat het Kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer stuurde.

Lees meer...

De Landeigenaar: "Stikstofbeleid is platgeslagen in modellen"

Nederland heeft het stikstofbeleid platgeslagen in boekhoudkundige rekenmodellen, stelt Martin Scholten van de commissie Remkes. “Je dwaalt daarmee af van waar het werkelijk om gaat.” Dat  de markt een hogere prijs wil betalen voor producten uit kringlooplandbouw noemt hij daarnaast een utopie.

Lees meer...

Verkenning subsidiemaatregelen voor klimaatgericht bos- en natuurbeheer

Federatie Particulier Grondbezit en de Bosgroepen hebben samen een verkenning uitgevoerd of klimaatgerichte maatregelen ingepast kunnen worden in natuursubsidies.

Lees meer...

Minister wil meer ruimte voor verpachter voor voorwaarde aan duurzaam grondgebruik

Minister Schouten wil in de herziening van het pachtstelsel meer mogelijkheden bieden aan verpachters om eisen te stellen aan het grondgebruik. De minister wil nog voor het einde van 2020 haar herziening van het pachtstelsel presenteren.

Lees meer...

Aanpassing overgangsrecht Natuurschoonwet 1928.

Zoals verwacht omvat het Belastingplan 2021 dat op Prinsjesdag werd gepresenteerd ook een aanpassing van het overgangsrecht bij de Natuurschoonwet. Dit hangt samen met het nieuwe NSW Rangschikkingsbesluit dat juist vorige week is gepubliceerd.

Lees meer...

Prinsjesdag: slecht nieuws vermogensrendementsheffing, geen verrassingen LNV

De op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen zorgen niet voor broodnodige verbetering van de zeer negatieve effecten van de vermogensrendementsheffing voor verpachters en landgoedeigenaren in box 3. In de LNV-begroting is de impact van de stikstofmaatregelen duidelijk zichtbaar maar zijn er verder geen verrassingen te ontwaren.

Lees meer...

NSW Rangschikkingsbesluit gepubliceerd

Het rangschikkingsbesluit NSW, één van de sluitstukken van de NSW-evaluatie die in 2013 startte, is afgelopen vrijdag 11 september 2020 gepubliceerd (hier). Hiermee is een einde gekomen aan een grondige evaluatie van de Natuurschoonwet. De FPG is blij met de brede waardering voor landgoederen die bij deze evaluatie naar voren kwam.

Lees meer...

NOVI neemt gronddruk serieus

Op 11 september is de definitieve “ ontwerp nationale omgevingsvisie” - de NOVI- gepresenteerd. In deze laatste versie ligt de nadruk nog meer op de toenemende ruimtedruk in Nederland. Het Rijk is voornemens om daarop meer regie te nemen. Op onderdelen sluit de NOVI aan bij hetgeen FPG bepleit.

Lees meer...

IJzersterk advies van het College van Rijksadviseurs over bossenstrategie

Het advies van het College van Rijksadviseurs (CRa) over de bossenstrategie is een must-read. FPG is zeer ingenomen met het genuanceerde en uitgebreide advies en dat het college de vinger op zere plekken durft te leggen. 

Lees meer...

Consultatie over geborgde zetel waterschappen

In navolging van het advies van de commissie Boelhouwer waarin de afschaffing van de geborgde zetels in de waterschapsbesturen wordt bepleit, is nu een consultatieronde van start gegaan. FPG reageerde, in lijn maar haar eerdere reactie, kritisch op deze voorstellen. Terreineigenaren kunnen zelf ook aan de consultatie deelnemen.

Lees meer...

Prima keuze Schouten voor grondgebonden mestbeleid

Alle melkvee- en de rundvleesbedrijven moeten volledig grondgebonden worden. Intensieve veehouderijbedrijven moeten kiezen tussen het afvoeren en verwerken van alle mest of via regionale samenwerkingsverbanden voldoende grond onder hun bedrijf regelen.

Lees meer...

Ambitie en middelen ook in Rli-rapport Veenweide in disbalans

Vandaag verscheen het zoveelste advies over veenweide. Ditmaal presenteerde het Rli een rapport hierover, met de titel 'Stop bodemdaling in veenweidegebieden: het groene hart als voorbeeld'.

Lees meer...

Rechter stelt Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters in gelijk

Het Gerecht van de Europese Unie vindt dat mogelijk sprake was van staatssteun bij de Nederlandse regeling voor verwerving van natuur zoals die gold tot 2011.

Lees meer...

Nederland moet aan het landgoedmodel!

FPG is van mening dat het landgoedmodel ook van grote waarde kan zijn voor de meervoudige opgave waarvoor Nederland staat. Graag leveren we daarvoor bewijsvoering.

Lees meer...

Luc Groot nieuwe beleidsadviseur en bestuurssecretaris

Op 1 oktober start Luc Groot bij FPG als beleidsadviseur en secretaris van het landelijke bestuur.

Lees meer...

Terugblik ALV FPG: afscheid Ronnie van Woudenberg

Zaterdagochtend 15 augustus vormde de Hooge Schuur op Heerlijkheid Mariënwaerdt het decor voor de ALV van FPG. Na de lunch stond het afscheid van Ronnie van Woudenberg, onze secretaris en oud-directeur, centraal.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!