FPG Nieuws

Debat over grondgebonden melkveehouderij is los

De uitkomst van de voorjaars-ALV over grondgebonden melkveehouderij heeft gediend als input voor een conceptnotitie die door FPG is gepresenteerd bij de Commissie Grondgebondenheid van LTO/NZO. FPG levert die inbreng ook tijdens een symposium van Netwerk Grondig over het onderwerp op 29 november. Graag diept FPG haar stellingname verder uit met geïnteresseerde leden.

Lees meer...

Lesmateriaal Van Luchtkasteel tot Dassenburcht vernieuwd

Vanaf januari 2018 bevat het lesmateriaal Van Luchtkasteel tot Dassenburcht naast natuureducatie ook erfgoededucatie.

Lees meer...

Ook bosbouwers btw-plichtig

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de btw-landbouwregeling afgeschaft. Deze afschaffing treft naast agrariërs ook boseigenaren/bosbouwondernemers.

Lees meer...

Fosfaatrechten bij verpacht land

Update 28 november 2017: Nog altijd is onduidelijk aan wie de waarde van de fosfaatrechten toekomt, de pachter of de verpachter. Er is een proefproces in voorbereiding. Voor verpachters die hun rechten willen voorbehouden heeft de FPG een modelbrief beschikbaar.

Lees meer...

Gezamenlijke aanpak voor biodiversiteit

Een groep van 18 leiders uit de land- en tuinbouw, retail, agro-industrie, wetenschap en natuur- en milieuorganisaties gaat een Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor de groene ruimte van Nederland uitwerken. De Federatie Particulier Grondbezit is één van hen.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: thema 13 'Huizen en ander rood' online

Woningen en kantoren leveren bij erfpacht en verhuur geld op voor natuurbeheer. Paradoxaal genoeg vertegenwoordigt niet-bouwen ook waarde. Met groengaranties kan de grondeigenaar profiteren van omwonenden die bijdragen aan het in stand houden van het aangrenzende bos. Natuur en landschap verhogen op hun beurt ook de waarde van gebouwen. Thema 13 van ons digitale Dossier Verdienmodellen gaat in op de kansen voor natuur van 'huizen en ander rood.

Lees meer...

FPG over biodiversiteit: stel boeren in staat juiste maatregelen te nemen

Dinsdag 21 november spreken wetenschappers, natuurorganisaties en vertegenwoordigers uit de agrarische sector over een ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’. Biodiversiteitswinst is volgens de FPG niet alleen te halen in natuurgebieden, maar ook in de agrarische sector. Dat begint bij de bodem. 

Lees meer...

Nieuw startpunt voor gronddossier Assen

Het college van B&W van Assen moet op zoek naar een nieuwe manier om haar 400 hectare bos en natuur te beheren. Dat lijkt het logische gevolg van een op 9 november tijdens de begrotingsbehandeling aangenomen motie van de gemeenteraad.

Lees meer...

Dossier Verdienmodellen: thema 12 'Publiekstrekkers' online

Voorzieningen zoals een theehuis, een restaurant, camping en bed & breakfast kunnen natuurbezoek voor recreanten aantrekkelijk maken en hen er toe verleiden geld uit te geven. Maar terreineigenaren profiteren doorgaans nauwelijks van horeca en grote evenementen, tenzij ze deze zelf exploiteren, of er huur of erfpacht van ontvangen. In dit nieuwe thema van ons digitale Dossier Verdienmodellen volop voorbeelden van innovatieve constructies waarbij bezoek bijdraagt aan de natuur.

Lees meer...

EU: Slechts beperkt ruimte voor nationale regels grondverwerving

De EU biedt weinig ruimte voor nationale beperkingen bij de (ver)koop van landbouwgrond. Deze conclusie lijkt gerechtvaardigd op basis van een interpretatieve nota van de Europese Commissie over de verwerving van landbouwgrond en het recht van de Europese Unie. Het document richt zich met name op buitenlandse investeringen in grond in Oost-Europese lidstaten, maar kan ook worden betrokken bij actuele Nederlandse discussies.

Lees meer...

Doorrekening PBL: extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen

Het rapport laat zien dat er nog veel beslissingen genomen moeten worden het komende jaar over aanvullende klimaatmaatregelen. Het kabinet heeft al aangegeven hier in 2018 het gesprek over aan te willen gaan met betrokken partijen. Ook in Europa is er volop beweging in de discussie over klimaatmaatregelen in de 'LULUCF-sector'.

Lees meer...

Ook VNG tegen onteigening door private partijen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is het niet eens met het voorstel van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) om onteigening door private partijen zoals woningcorporaties en projectontwikkelaars mogelijk te maken. Dat schrijft de organisatie in een brief aan het kabinet. 

Lees meer...

PBL-rapport: impact klimaatbeleid op land- en bosbouw niet onderschatten

In het regeerakkoord gaat het nieuwe kabinet voor ambitieuze klimaatdoelstellingen. De precieze betekenis hiervan wordt pas duidelijk in de uitwerking. In een vorige week gepubliceerd rapport inventariseert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) alvast mogelijke maatregelen. Daaruit blijkt opnieuw dat de impact van het klimaatbeleid op het landelijk gebied niet valt te onderschatten.

Lees meer...

Nieuw procedurevoorstel verkoop gronden Assen

Update 19 oktober: Het agendapunt partnerschap bos- en natuurterreinen is op 19 oktober níet door de gemeenteraad behandeld. Het college van B&W heeft gevraagd om extra tijd voor een reactie. De raadsbehandeling is daarom uitgesteld. DPG is voornemens in te spreken op het moment dat het onderwerp wordt behandeld in de gemeenteraad.

Lees meer...

Regeerakkoord: het komt aan op de uitwerking

De FPG is optimistisch gestemd over de ambities van het nieuwe kabinet. De werkelijke betekenis van het beleid wordt echter pas duidelijk in de uitwerking.

Lees meer...

Alternatieve financieringsbronnen voor de landbouw

Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 zijn banken voorzichtiger geworden met het verstrekken van kredieten. In een artikel beschrijven Harold van der Meulen en Marcel van Asseldonk (Wageningen Economic Research) alternatieve financieringsbronnen voor agrarische ondernemers. 

Lees meer...

Knelpunten Vogel- en Habitatrichtlijn centraal tijdens werkbezoek Brussel

Eind september was de heer H. Delgado Rosa, director Natural Capital (directoraat-generaal Environment, Europese Commissie), op bezoek in Overijssel op initiatief van de fractie van de Europese Volkspartij. Centraal stonden de knelpunten bij de verbetering van de uitvoering van de Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Lees meer...

“Duurzame groei telt” - rol voor landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheer

“Niet groei telt, maar duurzame groei.” Dat waren de woorden van minister van Financiën Dijsselbloem. FPG is het daarmee grondig eens. Grondgebonden landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren.

Lees meer...

Beheerdersdag 2017: u bent van harte uitgenodigd

Dé kennis- en netwerkdag voor Nederlandse bos- en natuurbeheerders staat weer voor de deur. Op 29 september bent u voor de negende editie van de Beheerdersdag welkom op Landgoed Mariënwaerdt. De FPG is partner van de Beheerdersdag, die wordt georganiseerd door onze VBNE.

Lees meer...

Succesvolle Landgoeddag Epemastate

Tijdens de halfjaarlijkse Landgoeddag op 16 september werden zo'n 60 FPG-leden warm ontvangen op Epemastate in IJsbrechtum, de indrukwekkende 17e eeuwse state van de familie Van Eysinga. Naast persoonlijke ontmoetingen en kennismaking met het landgoed werden de leden bijgepraat over actuele politieke ontwikkelingen. Ook werd de nieuwe website van, voor en door landgoederen gepresenteerd.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!