FPG Nieuws

Wel begrip maar geen budget voor groene handhaving

In coronatijd is weer heel duidelijk geworden hoe belangrijk toezicht en handhaving is op natuurterreinen en het buitengebied. FPG constateert echter dat er opnieuw weinig beweging zit in de uitvoering van het plan van aanpak versterking toezicht en handhaving buitengebied. FPG ging hierover in gesprek met minister Grapperhaus.

Lees meer...

Vertraagde regeling natuurherstel aanleiding voor werkbezoek directeur Natuur van LNV

Onlangs kreeg FPG te horen dat de regeling voor natuurherstel in het kader van stikstofproblematiek nogmaals vertraagd is. Om het belang van deze regeling voor onze leden duidelijk te maken, nodigden we de directeur Natuur van het ministerie LNV uit bij Stichting Maatschappij van Weldadigheid op woensdag 29 juli.

Lees meer...

Raad voor de Leefomgeving: ‘’Verstevig rechten van verpachter om eisen te stellen’’

De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) pleit voor meer mogelijkheden voor verpachters om eisen te stellen aan het bodembeheer door pachters. Dit schrijft de Raad in haar advies over de vitaliteit van de bodem ‘de bodem bereikt’.

Lees meer...

EU laat capping los [Update 11-09]

De Europese regeringsleiders hebben op 21 juli overeenstemming bereikt over de nieuwe meerjarenbegroting. Hieruit blijkt dat het zogenaamde capping van betalingen aan bedrijven wordt losgelaten maar ook dat het GLB-budget met 10% daalt.

Lees meer...

Onderhandelingen met telecombedrijven zonder resultaat definitief beëindigd

De telecomsector heeft het redelijke eindbod van de samenwerkende grondeigenaren en -gebruikers voor een passende vergoeding bij aanleg van glasvezelkabels afgewezen.

Lees meer...

EU biodiversiteitsstrategie streeft naar meer beschermde natuur in Europa

De Europese Commissie streeft in haar biodiversiteitsstrategie naar het verhogen van de biodiversiteit door meer en beter beschermde natuur aan te wijzen. FPG steunt het streven naar de verbetering van de biodiversiteit maar is kritisch op deze aanpak.

Lees meer...

Vacature belangenbehartiger/projectmedewerker

De FPG zoekt een belangenbehartiger/projectmedewerker voor Gelderland en Noord-Brabant (junior, 36 uur).

Lees meer...

Akkoord over hoofdlijnen Programma Natuur

Na veel overleg hebben Rijk en Provincies overeenstemming bereikt over de hoofdlijnen van het Programma Natuur. De vandaag verschenen Kamerbrief hierover geeft meer zicht op de bestedingsrichting van de forse budgettaire impuls voor natuur.

Lees meer...

Zonnepanelen op rijksmonumenten en NSW: iets meer handvatten

Afgelopen week maakte de RCE bekend dat het haar adviesbeleid voor zonnepanelen op rijksmonumenten versoepelt.

Lees meer...

AO Natuur: Natuurnetwerk Nederland loopt achter

De gezamenlijke provincies hebben aan de Tweede Kamer laten weten dat zij de doelstellingen voor het Natuurnetwerk Nederland niet gaan halen. Deze boodschap domineerde het Algemeen Overleg Natuur op 22 juni.

Lees meer...

PBL: Onteigening is niet de goede oplossing

Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft nuance aangebracht in het onteigeningsdebat. PBL legt in haar nieuwe rapport meer accent op volledige schadeloosstelling in plaats van onteigening. Volgens PBL moeten provincies vaker volledige schadeloosstelling aan grondeigenaar aanbieden om realisatie van natuurdoelstellingen te bespoedigen.

Lees meer...

Kamerdebat over Bomenplan blijft steken in ambitie

Vorige week besprak de Tweede Kamer het Nationaal Bomenplan van GroenLinks en SP. In de Kamer bleken de ambities voor nieuw bos opnieuw groot. Opvallend hierbij is dat beide ambities opnieuw vrij willekeurig zijn en de praktische en financiële realiteit van de plannen onbesproken blijven.

Lees meer...

Wijziging vermogensrendementsheffing uitgesteld

Staatssecretaris Vijlbrief heeft de plannen voor een nieuwe vermogensrendementsheffing vanaf 2022 terzijde gelegd. FPG is blij met het besluit maar vraagt om meer actie dan alleen het niet door laten gaan van verdere belastingverzwaring.

Lees meer...

Pacht: it takes two to tango

Zonder verpachters geen pacht. Dat is de reactie van de FPG op de LTO-pachtvisie. 

Lees meer...

Dividendvrijstelling NSW-landgoederen definitief

Het is nu zeker, NSW-vennootschappen hoeven geen dividendbelasting meer in te houden wanneer zij dividend uitkeren.

Lees meer...

Vacature FPG-beleidsadviseur

De FPG zoekt een beleidsadviseur/secretaris (HBO/WO) die onze leden succesvol vertegenwoordigt richting politiek en maatschappij.

Lees meer...

Nog meer pachtnormen lager dan de vermogensrendementsheffing

Berekeningen van FPG wijzen uit dat inmiddels voor 56% van de door de fiscus gehanteerde landbouwgebieden, de pachtopbrengst lager is dan de vermogensbelasting.

Lees meer...

Geborgde zetels waterschappen handhaven! (Update 29-06)

FPG is kritisch over het advies van de commissie Boelhouwer om de geborgde zetels in waterschapsbesturen af te schaffen. Grondeigenaren, zoals natuurterreineigenaren en agrariërs zijn hard nodig om alle uitdagingen bij het waterbeheer te kunnen realiseren. Hun stem moet daarom geborgd zijn in het waterschapsbestuur.

Lees meer...

Adviescollege Remkes : geen oog voor fouten in het verleden, grondgebonden landbouw de dupe

Het vandaag gepresenteerde rapport van het adviescollege stikstof zal de komende maanden de gemoederen nog flink bezighouden. Het college, onder leiding van Johan Remkes, zet vol in op natuurbeleid, waarvoor de grondgebonden landbouw moet inschikken. Volgens FPG spant de commissie daarmee het paard achter de wagen. 

Lees meer...

Kritisch op wetsvoorstel stikstofreductie

FPG is kritisch op het vorige week gelanceerde wetsvoorstel 'stikstofreductie en natuurverbetering'. Het wetsvoorstel introduceert in de Wet Natuurbescherming een streefwaarde om de depositie van stikstof op gevoelige habitats in Natura 2000-gebieden te verminderen.

Lees meer...

alleen voor FPG-ledenNiet alle berichten zijn zichtbaar, omdat u niet bent ingelogd. Dat kunt u in de linker kolom doen. Bent u FPG-lid en heeft u nog geen inlogcode, neem contact op!