FPG Nieuws

Voorstel aanpassing box-3-benadeelt grondbezit

De voorstellen van de staatssecretaris van Financiën voor aanpassing van box 3 pakken zeer nadelig uit voor particulier grondbezit. Doorrekening van de voorstellen uit de Kamerbrief van 6 september geven een onthutsend beeld. Verpachters en NSW-landgoedeigenaren met opstallen worden wederom geconfronteerd met verdere belastingstijging, terwijl het evenwicht tussen belasting en rendement al volledig zoek was.

Het nieuwe voorstel leidt daarmee tot een verdere ontmoediging van langjarige pacht en duurzame instandhouding van Natuurschoonwet landgoederen. Het fiscale beleid staat daarmee haaks op het beleid van het ministeries van OCW en LNV. Het voorstel is voorts onbegrijpelijk omdat eerder ook de staatsecretaris zelf al moest erkennen dat nu al de vermogensrendementsheffing soms hoger is dan de pachtopbrengst (zie ons eerder artikel hier).

Spaarders gaan erop vooruit
De belasting over spaargeld wordt in het voorstel aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld vastgesteld. Daarover wordt een rente berekend die aansluit bij de werkelijk spaarrente (op dit moment 0.09%). Dit betekent een stap vooruit voor spaarders. De regering was daartoe genoodzaakt gezien de grote discrepantie tussen de gehanteerde fictieve rente en de werkelijke rente.

Beleggers en vooral grondeigenaren kind van de rekening
Over andere bezittingen dan sparen wordt in het voorstel een fictief rendement van 5.33% (nu tot 72.797 euro: 1.80%; van 72.797 t/m 1.005.572 euro: 4.22% en meer dan 1.005.572 euro: 5.33%) gehanteerd. Voor schulden wordt uitgegaan van een negatief rendement van 3.03%. Over het belastbaar inkomen wordt 33% (nu 30%) betaald.
Dit betekent een aanzienlijke verzwaring voor verpachters en NSW-landgoederen met opstallen.

Verpacht bezit in box 3 exit!
De voorstellen van de Staatssecretaris laten blijkens een eerste berekening voor de verpachters een verdere belastingstijging van gemiddeld 100 euro per hectare zien!
De voorgestelde verhoging staat in geen verhouding tot het directe en door de minister van LNV gemaximeerde rendement van verpacht bezit. Die gemaximeerde pachtprijs wordt vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector in de afgelopen vijf jaar en staat daarmee zo goed als los van de ontwikkelingen op de grondmarkt.

De verhouding met het werkelijk rendement was bovendien al uit het lood geslagen door de eerdere verhoging van de vermogensrendementsheffing in 2017, gevolgd door een verhoging van de normwaarden voor verpacht bezit vanaf 2018 (zie hier).

Het betekent dat in sommige pachtregio’s zelfs de jaarlijkse eigenaarslasten niet meer uit de pachtopbrengsten worden betaald, zoals FPG eerder berekende (zie hier en hier). Volgens FPG werd met die laatste belastingverzwaring al de genadeklap voor reguliere pacht uitgedeeld bij particuliere grondeigenaren. De belastingdruk voor 2018 ging daardoor, net als in 2017, verder omhoog.
De FPG heeft begin dit jaar leden geadviseerd hoe daarmee om te gaan.

De problematiek van de vermogensrendementsheffing versterkt het pleidooi van FPG voor een dringende wijziging van het pachtstelsel.

NSW-landgoederen fiscaal vrijstellen

Ook bij landgoederen gaat een fictief rendement van 5,33% alle redelijkheid te boven. Landgoederen die landschap, cultuurhistorie en natuur beheren, hebben niets aan waardestijging. Het beheer ervan is immers gericht op continuïteit over generaties en het bijeenhouden van het landgoed. Eventuele inkomsten worden bovendien ingezet voor instandhouding en versterking van de natuur. FPG bepleit daarom al langer dat NSW-opstallen  moeten vrijgesteld van dit fictieve rendement worden of belast worden met ten hoogste 0,09%. Landgoederen leveren op die manier de grootste bijdrage aan de samenleving.

Overheidsdoelen realiseren
Door de impact van de voorstellen op landgoederen wordt de instandhouding van het particulier cultureel erfgoed nog moeilijker gemaakt. Dit staat haaks op het beleid van het ministerie van OCW voor behoud van cultureel erfgoed. De negatieve impact op verpacht bezit leidt ertoe dat het lastig zal worden voldoende pachtgrond beschikbaar te houden voor met name de jonge generatie boeren. Vanwege dat laatste krijgt FPG ook steun van de Bond van Landpachters in haar verzet tegen de plannen.

Kamerleden reeds op scherp gesteld
Een aantal fractiewoordvoerders in de Tweede Kamer is inmiddels door de FPG gevraagd de voorgenomen verzwaring van lasten te voorkomen.  Het voorstel van de Regering zal worden uitgewerkt in een wetsvoorstel, dat voor de zomer van 2020 aan de Tweede Kamer zal worden gestuurd. Het streven is dat het nieuwe systeem per 1 januari 2022 in gaat.