FPG Nieuws

Bezwaar tegen nieuw systeem waterschapsbelastingen

Op 14 december 2018 gaat de ALV van de Unie van Waterschappen (UvW) wederom praten over de waterschapsbelasting. Het bestuur van de UvW heeft voorgesteld om een aantal verstrekkende “voorlopige keuzes” te maken. Daarbij kiezen zij bij voorbaat al voor het gebiedsmodel in de watersysteemheffing. De VBNE en de LTO hebben hier, mede namens FPG, expliciet bezwaar tegengemaakt in een brief aan de UvW en alle waterschappen.

Tegen voorlopige besluiten

De FPG, VBNE en LTO vinden dat een herziening van het huidige belastingstelsel de voorkeur heeft boven een geheel nieuw stelsel, zoals de Unie van Waterschappen dat nu voorstelt. Daarom is expliciet bezwaar gemaakt tegen de voorlopige beslissing om nu al in te stemmen met een nieuw stelsel tijdens de ledenvergadering van de Unie op 14 december aanstaande. Deze ‘voorlopige keuze’ is namelijk te verstrekkend en beperkend.

Geen draagvlak voor gebiedsmodel

In oktober 2018 zijn de  waterschappen -mede door inbreng van de organisaties vooralsnog niet akkoord gegaan met de door de Unie van Waterschappen voorgestelde wijziging van de watersysteemheffing. Daarbij is besloten twee commissies in te stellen die nader onderzoek doen. Een commissie van waterschapsdeskundigen gaat verduidelijken hoe de kosten aan de eigenaren van gebouwen, gronden en natuur worden toegerekend. Vervolgens zal een 'commissie van wijzen' zich er over buigen door wie die kosten die voortvloeien uit maatregelen voor de natuur moeten worden opgebracht. FPG is blij met het instellen van die commissies, en is van mening dat deze hun werk moeten kunnen afronden voordat verdere besluitvorming plaatsvindt.

Expliciet bezwaar tegen voorlopige beslissing tot nieuwbouw

Desalniettemin stuurt het Uniebestuur aan op een besluitvorming over de stelselherziening voor haar ledenvergadering van 14 december aanstaande. De nadere uitwerking van de watersysteemheffing zal dan plaatsvinden binnen de kaders van de genomen voorlopige beslissingen. Van de voorgenomen integrale afweging in december 2019 kan zodoende geen sprake meer zijn. Dit is onwenselijk en daarom is er expliciet bezwaar aangetekend.

Update 12-12-2018: De UvW stelt de besluitvorming uit met tenminste een half jaar. De reden is dat  besturen van de verschillende waterschappen niet op één lijn zitten over de aanpassing van het stelsel. De bezwaren van VBNE, LTO en FPG zijn door de schappen ter harte genomen. De besluitvorming over het nieuwe stelsel zal pas na de waterschapsverkiezingen plaatsvinden.