FPG Nieuws

Bossenstrategie ook als economische drager

Op 20 mei 2019 stuurde de minister van LNV de Kamer een brief over de ontwikkeling van een bossenstrategie. De minister schets daarin de dilemma’s waarvoor zij antwoorden zal zoeken in haar bosstrategie.

Houtproductie niet vergeten

FPG vindt het waardevol dat in de opsomming van keuzes en dilemma’s houtproductie als eigenstandige functie wordt benoemd. In het publieke debat wordt die momenteel nog wel eens gemist. Daarbij lijkt het alsof het hierbij uitsluitend gaat om een keuze tussen biodiversiteit of klimaat. Voor FPG kan dat niet los van elkaar worden gezien, en ook niet los van economie.  Wat ons betreft had de houtproductie in de brief daarom nog wel zwaarder mogen worden aangezet: houtproductie als klimaatvriendelijke economische activiteit.

Economische drager

Bosbouw is een belangrijke economische drager in het buitengebied. De rentabiliteit van bosbouw staat echter al onder druk, zo werd ook weer bevestigd in een onderzoek dat juist deze week verscheen (zie verder). Zonder houtproductie zal instandhouding van de bossen nog lastiger zijn, daarnaast draagt het bij aan structuurrijk bos en  diversiteit. Het is bovendien niet de verwachting dat de overheid bereid zal zijn bij te dragen in de maatschappelijke kosten die gepaard gaan met het verder inperken van de mogelijkheden voor duurzaam bosbeheer. Voor een duurzame aanpak van het bos is het derhalve essentieel dat economische aspecten niet uit het oog worden verloren.

Inhoud van de Bossenstrategie

De minister geeft in haar brief aan dat het belangrijk is om nu te komen tot deze strategie om tot meer samenhang te komen tussen verschillende beleidsonderwerpen. Daarnaast zal de discussie over types bosbeheer een belangrijk element hierin zijn. Met de strategie wil ze daarin een zorgvuldige afweging kunnen maken. Ze somt daarbij op:

  1. hoe omgaan met de keuzen en dilemma’s bij het natuur – en bosbeheer;
  2. relatie en belang van bossen in kader van klimaatbeleid.
  3. bossen in kader van internationale biodiversiteit benoemen

Coproductie met provincies

Eerder hebben provincies aangekondigd via de klimaattafel te komen met een bosvisie. De wens van de minister is dat deze bossenstrategie en provinciale bosvisie aansluiten op elkaar. Ook geeft de minister aan graag samen te werken alle relevante partners waaronder ook particuliere boseigenaren. FPG heeft hierover nauw contact met het ministerie.

Ook EU aan de slag

Ook de EU gaat opnieuw aan de slag met een bosbouw. De EU-Raad heeft de Europese Commissie verzocht (zie hier) een EU-bosstrategie na 2020 te ontwikkelen. In de visie van de EU wordt naast het belang van ecosysteemdiensten door de bosbouwsector, het belang van bosbouw voor plattelandseconomie benadrukt. Meer samenhang tussen het beleid van de lidstaten lijkt daarbij voor de hand te liggen.

Update 31 mei 2019: Resultaten bosbouw in 2017 verder omlaag

Juist deze week publiceerde Wageningen University & Research de negatieve bedrijfsuitkomsten in de Nederlandse particuliere bosbouw over 2017. De Nederlandse particuliere bosbedrijven hebben gemiddeld in 2017 een negatief resultaat geboekt van -44 euro per ha bos.

Het WUR-onderzoeksrapport biedt een overzicht van de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven. Hierbij gaat het om particuliere boseigenaren met meer dan 5 ha bos, met uitzondering van de particuliere natuurbeschermingsorganisaties. Het resultaat in 2017 is nog weer lager dan in de eraan voorafgaande jaren: -8 euro in 2016 en 14 euro in 2015. De daling is het gevolg van hogere arbeidskosten en iets lagere houtopbrengsten. Het rapport  vindt u hier. De auteurs Huib Silvis en Martien Voskuilen publiceren ook  regelmatig over het onderwerp in De Landeigenaar.

Negatieve bedrijfsresultaten zetten de bosbouwsector onder druk. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de plattelandseconomie en andere belangrijke maatschappelijke doelstellingen zoals klimaat en biodiversiteit is een evenwichtig economisch perspectief van groot belang.