FPG Nieuws

Commissies moeten watersysteemheffing voor eigenaren concretiseren

De waterschappen zijn vooralsnog niet akkoord met de door de Unie van Waterschappen voorgestelde wijziging van de watersysteemheffing. Besloten is twee commissies in te stellen die nader onderzoek doen.

Een commissie van waterschapsdeskundigen gaat verduidelijken hoe de kosten aan de eigenaren van gebouwen, gronden en natuur worden toegerekend. Vervolgens zal een 'commissie van wijzen' zich buigen door wie die kosten die voortvloeien uit maatregelen voor de natuur moeten worden opgebracht. De FPG constateert dat de waterschappen deze knelpunten oppakken en hoopt dat de uitkomst bevredigend is. Zeker is dat echter niet. De FPG blijft het dossier daarom volgen, samen met LTO en VBNE.

Stevige kritiek op nieuwe stelsel

Hoewel de FPG van mening is dat het huidige belastingstelsel van de waterschappen -op enkele weeffouten na-  voldoet, willen de waterschappen een nieuw belastingstelsel. De Unie van Waterschappen heeft haar voorstellen op 12 oktober jl. aan haar leden voorgelegd. De FPG heeft, samen met de VBNE en LTO, stevige kritiek geuit op deze voorstellen (zie hier en hier), en heeft daarin gehoor gevonden.

Nieuwe watersysteemheffing nog onduidelijk

Voor de watersysteemheffing vindt de Unie van Waterschappen dat op twee onderdelen meer tijd nodig is voor nadere studie en uitwerking. De voorstellen van de Unie ten aanzien van de zuiveringsheffing en de verontreinigingsheffing kunnen op meer steun van de waterschappen rekenen.

Commissie van wijzen voor natuur

Eén punt van kritiek van de FPG betrof de hoogte van de tarieven voor natuur. De categorie natuur wordt ondergebracht bij de categorie ongebouwd. Maar daar waar de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) nog adviseerde om voor natuur een tarief van 20% van de categorie ongebouwd toe te passen, werd door de Unie zelfs een tarief van 30% voorgesteld. De kosten voor bos- en natuureigenaren zouden daarmee nog verder omhoog gaan. En een tarief van 20% was al een forse verhoging voor de natuur.

Dit punt van kritiek hebben de waterschappen opgepakt. De Unie stelt nu voor dat een externe commissie van wijzen gaat onderzoeken wat een redelijke en verdedigbare bijdrage van bos- en natuureigenaren zou zijn. Men zou hierbij, net zoals in het huidige systeem van watersysteemheffing, moeten uitgaan van het profijtbeginsel, en niet van het kostenveroorzakersprincipe.

Bestuurlijke commissie voor verduidelijking van heffing voor eigenaren

De FPG constateerde dat de Unie de financiële consequenties van al haar voorstellen niet eenduidig kon aangeven. Daarom stelt de FPG op prijs dat de waterschappen hieraan toch verder handen en voeten willen geven. Het plan is om een commissie in te stellen die de zogeheten BBP-systematiek voor kostentoedeling aan eigenaren van gebouwen en grondeigenaren verder verbetert en verduidelijkt. Hoewel de FPG deze inspanning kan waarderen, is zij er voorstander van om het huidige systeem van waterschapbelastingen te handhaven, en deze op onderdelen bij te schaven.

FPG blijft dossier volgen

De FPG zal, samen met LTO en VBNE de vinger aan de pols blijven houden in dit dossier. Want daar waar in de voorstellen van de CAB nog sprake was van verontreinigingsheffing voor uit- en afspoeling uit de landbouw van één vervuilingseenheid per hectare, heeft de Unie dit niet overgenomen. Ook is de 'weeffout ' in het huidige stelsel, waardoor de economische waarde van infrastructuur wordt toegerekend aan de categorie ongebouwd, aangepakt. Er zijn positieve resultaten, maar er blijft werk aan de winkel.