FPG Nieuws

Concept Rangschikkingsbesluit NSW gelanceerd: verruimingen en aanscherpingen

Vandaag heeft het kabinet het nieuwe concept-Rangschikkingsbesluit van de Natuurschoonwet gepubliceerd en de internetconsultatie (hier) geopend. Het conceptbesluit (hier) bevat zowel verruimingen als aanscherpingen van de huidige regeling. Het concept kent weinig verrassingen ten opzichte van het lange voortraject dat al startte in 2013. Wel heeft het kabinet nog besloten de vorig jaar aangenomen motie Lodders – Geurts tegen een breedtecriterium te verwerken, zo stelt FPG tevreden vast. 

Aanscherpingen en verruimingen
Belangrijke verruiming van de regels is dat het mogelijk wordt om agrarische gronden ook met natuur te omzomen, waar dat nu alleen met houtopstanden kan. Dit sluit aan bij de voorstellen die de FPG deed naar aanleiding van het rapport van het Molengraaff-instituut. Ook wordt de definitie van buitenplaatsen versoepeld. De regels voor aanleunende landgoederen en golfbanen worden zoals al langer bekend was juist strenger.

Een ongelukkige wijziging vindt FPG nog steeds dat rangschikken van NSW-landgoederen, pas ná realisatie van nieuwe natuur plaats kan vinden. Momenteel is dat mogelijk op basis van o.a. een beplantingsplan. Deze wijziging zal met name problemen opleveren voor de financiering van nieuwe landgoederen, omdat de overdrachtsbelasting wel al direct opgebracht moet worden. In onze reactie op de internetconsultatie zullen we hier wederom aandacht voor vragen.

Administratieve lasten
FPG is ingenomen met de voorstellen die leiden tot minder administratieve lasten. Zo wordt voor de definitie van natuurterreinen nu aansluiting gezocht bij de bestaande Index Natuur en Landschap die al in het kader van de SNL-regeling is vastgesteld.

Te rangschikken natuur moet volgens de conceptregeling minimaal 0,5 ha groot zijn. Voor deze oppervlakte geldt echter geen minimumbreedte meer. Eerder stelde LNV nog voor om een minimumbreedte van 30 meter in het rangschikkingsbesluit op te nemen. De motie van Kamerleden Geurts en Lodders om dat breedtecriterium te schrappen is daarmee goed verwerkt. Deze motie had eerder nog de nodige voeten in de aarde (zie hier).

Impact
Het aantal onder de NSW gerangschikte landgoederen waarvoor dit besluit gevolgen heeft, wordt geschat op 1200. Ingeschat wordt dat 600 daarvan zich tijdens de overgangsperiode van 10 jaar kunnen aanpassen. Bij de overige 600 gaat het grotendeels om aanleunende landgoederen van minder dan 1 hectare en landgoederen tussen de 1 en de 5 hectare met minder dan 50% natuur. Ook wordt een aantal golfbanen getroffen, waarvoor volgens het kabinet de regeling niet was bedoeld en wat directe aanleiding was voor de evaluatie. 

Naar verwachting zullen zo’n 50 tot 100 extra buitenplaatsen NSW-gerangschikt worden, wat recht doet aan een aantal fraaie buitens die dateren van ná 1850. Het aantal hectaren van reeds gerangschikte landgoederen zal toenemen door de mogelijkheid het met natuur te omzomen.

Het kabinet stelt in haar impactanalyse dat door de verruimingen en aanscherpingen de NSW zich meer richt op landgoederen die daadwerkelijk een belangrijke bijdrage leveren aan het natuurschoon en aan het cultuurhistorisch erfgoed.

Volledige FPG-reactie later
Deze zomer zal FPG het voorstel nader analyseren en na bespreking met de fiscale werkgroep NSW van FPG, een zienswijze indienen. We roepen u op om ons uw aandachtspunten toe te sturen via fpg@grondbezit.nl. U kunt ook zelf direct naar het ministerie reageren via bovenstaande link, dat kan tot uiterlijk 19 augustus.