FPG Nieuws

FPG-reactie concept Rangschikkingsbesluit NSW: verder vereenvoudigen

Het concept-Rangschikkingsbesluit NSW kan volgens FPG verder worden vereenvoudigd. Ook moet er meer ruimte zijn voor nieuwe economische dragers. FPG heeft daarvoor een aantal voorstellen opgenomen in haar reactie op de consultatie van de ministeries van LNV en van Financiën. 

De volledige FPG-reactie bij de consultatie vindt u hier, onderstaand gaan we hierop nader in. Inmiddels zijn ook de overige publieke reacties bekend gemaakt op de website van de Rijksoverheid, deze vindt u hier.

Verruimingen en aanscherpingen

De FPG constateert in het concept-Rangschikkingsbesluit zowel verruimingen als aanscherpingen van de huidige regeling. Een deel daarvan kan op instemming van de FPG rekenen. Dat geldt onder meer voor de nieuwe mogelijkheden tot het omzomen van agrarische grond met natuur, de ruimere definitie van buitenplaatsen en het achterwege laten van een breedtecriterium voor natuur (zie hiervoor ons eerder bericht hier). Een aantal zaken behoeft volgens FPG echter nog nadere aandacht.

Vereenvoudiging

Het Rangschikkingsbesluit kan volgens FPG nauwer aansluiten bij de definities uit het bestaande natuurbeleid. Dat leidt tot minder administratieve lasten, zonder het doel van de wet te schaden. Hetzelfde geldt voor een aantal regels op het gebied van aanleunende landgoederen.  

FPG is content dat het nieuwe Rangschikkingsbesluit voor de definitie van natuur aansluit bij het bestaande natuurbeleid. Dat betreft echter slechts de typering van de natuur. Wanneer het gaat om de bijbehorende oppervlakte, of de realisatie van nieuwe natuur, vaart het Rangschikkingsbesluit een eigen koers. Dat kan beter, en dat is uitgewerkt in de FPG-reactie.

Ruimte voor economische dragers

FPG roept de regering ook op meer werk te maken van ruimte voor economische dragers. Bij de behandeling van de evaluatie van NSW-wet in de 2e Kamer is daartoe een motie aangenomen van kamerleden Geurts en Lodders (hier). Door een aantal aanscherpingen in het concept-Rangschikkingsbesluit wordt juist het tegendeel bereikt.  

Met name op het gebied van de rangschikbaarheid van opstallen kan de NSW veel voor landgoederen betekenen, juist op dat vlak schiet het nieuwe besluit tekort. De FPG blijft erop hameren dat deze ruimte steeds meer nodig is, zowel voor de instandhouding van landgoederen als voor de maatschappelijke opgaven van de komende decennia.

 Overgangstermijn essentieel 

In de regeling wordt een periode van 10 jaar aangekondigd waarin landgoedeigenaren de tijd krijgen om aan de nieuwe voorwaarden te voldoen. In een groot aantal situaties zal dat voldoende zijn, waar het de fysieke inrichting van het terrein betreft. Maar in situaties waarin bijvoorbeeld zakelijke rechten als erfpacht en vruchtgebruik zijn gevestigd is dat niet altijd mogelijk. Eigenaren mogen volgens FPG niet geconfronteerd worden met een regels waar zij niet op kúnnen anticiperen.