FPG Nieuws

De wolf is terug: beheer en vergoeding beter regelen

Update: Europese Commissie standvastig

22 februari 2019

De Europese Commissie blijkt standvastig in het beleid rondom de bescherming van de wolf. Dit blijkt uit een brief aan de Europese ministers van 11 februari, waarover we deze week beschikking kregen. 
Deze brief werd ook aan minister Schouten gestuurd, juist een dag voorafgaand aan het AO natuur. De reactie van de minister blijkt ook in lijn met de brief te liggen.

EU-commissaris van landbouw Phil Hogan en milieucommissaris Karmenu Vella schrijven in hun brief dat “Lethal control should not be a substitute for a comprehensive system of measures to attain favourable conservation status.” Wel wijzen de Eurocommissarissen de nationale ministers op hun financiële verantwoordelijkheid en mogelijkheden voor het vergoeden van schade en preventieve maatregelen.

 

De wolf is terug: beheer en vergoeding beter regelen

19 februari 2019

De wolf is terug in Nederland en grondeigenaren krijgen er mee te maken. De FPG vindt het essentieel dat vergoeding voor preventiemaatregelen, schadevergoeding en het beheer goed geregeld worden. Afspraken op regionaal niveau over de ruimte voor wolven zijn nodig. En als de maatschappij er voor kiest om wolven een plek te geven, moet de maatschappij ook de kosten van preventiemaatregelen en schade, zowel indirecte als directe, volledig en snel vergoeden.

De wolf is terug

Er leven in ieder geval twee wolven al enkele maanden op de Veluwe. Dat blijkt uit een analyse van de Wageningen Universiteit en uit monitoring van de natuurorganisatie Wolven in Nederland. Tien rondtrekkende wolven zijn in totaal dertig keer door mensen gezien. Om hun maag te vullen hebben de wolven in 2018 meer dan 165 schapen doodgebeten. Dat is met DNA-onderzoek vastgesteld. Om fiasco’s achteraf bij te grote schade, zoals bij de bever en de gans, te vermijden, is daarom een plan van aanpak voor de wolf gewenst. Het beheer moet aan de voorkant geregeld worden, vindt de FPG.

Habitatrichtlijn

De bescherming van de wolf is vastgelegd op Europees niveau, in de Habitatrichtlijn, en deze is in Nederland doorvertaald naar de Wet Natuurbescherming. De wolf staat in bijlage IV, de lijst van diersoorten die strikt moeten worden beschermd. Dieren op deze lijst mogen niet gevangen of gedood worden en mogen niet verstoord worden bij het grootbrengen van jongen. Er mag wel afgeweken worden van deze bescherming als er andere belangen in het geding zijn, zoals de voorkoming van ernstige schade aan gewassen of veehouderijen.  Het is dan wel zo dat eerst alles gedaan moet worden om met preventieve maatregelen de schade te voorkomen. Denk daarbij aan afrasteringen, stallen en zelfs herders. Alleen als preventie faalt, er aanzienlijke schade is en er geen andere mogelijkheden zijn, kan de Provincie ontheffing verlenen voor afschot. 

Aanpassing beschermde status

De FPG vindt dat als de omvang van de populatie wolven leidt tot te veel schade voor mens en dier, er ook ingegrepen moet kunnen worden. Als de wolf in bijlage V van de Habitatrichtlijn zou worden opgenomen, is getalsmatig beheer beter mogelijk. Een stap in de richting van een wijziging van de beschermde status is gezet, want in mei 2018 steunde het Europees Parlement een initiatief van Schreijer-Pierik om deze te gaan herzien. Een dergelijke wijziging zou echter een eerste zijn, en het zal in ieder geval nog jaren duren voordat hij gerealiseerd is.

Kamervragen

Dat de wolf leeft, en dat er problemen voorzien worden, blijkt wel uit gestelde Kamervragen. In haar reactie meldt de minister dat in Europa verschillend wordt omgegaan met het oprukken van de wolf. De omvang van de wolvenpopulaties, de conflicten en de oplossingen verschillen namelijk ook. In het algemeen hebben landen een wolvenplan waarin de aspecten instandhouding, omgang met conflicten en voorlichting een belangrijke rol spelen. De meeste landen hebben programma’s om dierhouders  te compenseren voor verloren vee en subsidies te verstrekken voor het nemen van preventieve maatregelen om vee te beschermen.

Kosten van schade en preventiemaatregelen

In Nederland heeft het Interprovinciaal Overleg (IPO) in januari 2019 een Wolvenplan vastgesteld. In dit plan staat dat er alleen directe kosten van schade door wolven vergoed worden. Vervolgschade of bijkomende schade komen niet in aanmerking. En daar is de FPG het niet mee eens. Als de maatschappij van mening is dat wolven een plek hebben in Nederland, dan moeten degenen die daar schade van ondervinden, volledig en snel worden gecompenseerd. Deze lijn moet ook doorgetrokken.