FPG Nieuws

Debat Nationale Omgevingsvisie: ruimtelijke concurrentie groot

In mei vonden verschillende Kamerdebatten plaats over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) die momenteel in ontwikkeling is. Eerder deelde Ollongren de regeringskaders daarvoor met de Kamer. De ontwerp-NOVI wordt deze zomer verwacht (zie hier).

Grote ruimtelijke concurrentie in Nederland

In debat werd door verschillende Kamerleden de kritiek geuit dat in de eerste beoordeling door het  kabinet nog geen keuzes worden maakt: "alles wordt belangrijk gevonden". Vervolgens wisten Kamerleden nog wel extra zaken toe te voegen die "belangrijk" zijn. Daarvoor werden ook verschillende moties ingediend. Duidelijk werd daarbij weer dat de concurrentie om de ruimte alleen maar groter wordt in Nederland. Dit is ook een thema dat consequent terugkomt tijdens de Algemene Ledenvergaderingen van FPG.

Bijna een moratorium op nieuwe zonneparken

Meest spraakmakende motie was die van Dik-Faber, waarin een moratorium werd bepleit op zonneparken, zolang de zonneladder nog niet is ingevuld. Deze motie kon rekenen op een Kamermeerderheid en support van Minister Ollongren. De motie zou geleid hebben tot het stilleggen van veel concrete initiatieven. Onder druk van de sector werd de motie voor de stemming op het allerlaatste moment afgezwakt. De sector bood daarbij aan op korte termijn te komen met een gedragscode. FPG is daarbij betrokken. De motie die uiteindelijk is aangenomen bepaalt dat nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden worden getoetst aan de op handen zijnde zonneladder. Uitgebreide berichtgeving hierover vindt u hier.

Veel aandacht voor landschap

Tijdens het debat over de NOVI ging het sowieso veel over landschap. Het leidde onder andere tot  een aangenomen motie waarin de regering wordt gevraagd een nationaal landschaps-monitoringsprogramma op te zetten. Ook waren er moties die vroegen om in navolging van nationale parken ook nationale landschappen aan te wijzen. De moties vindt u hier.

Achtergrond

In oktober 2018 presenteerde minister Ollongren het kabinetsperspectief over de richting van de NOVI. De NOVI is onderdeel van de nieuwe Omgevingswet. Naast de landelijke insteek bij ruimtelijk beleid is het voorzien als mede richtinggevend voor lagere overheden die ook elk hun eigen omgevingsvisie moeten opstellen. De FPG reactie op het kabinetsperspectief  vindt u in ons artikel van 12 oktober 2018 met de titel  “Nationale Omgevingsvisie: veel wensen, groter ruimtebeslag” (hier). FPG benadrukt daarin onder andere dat alle nationale opgaven tezamen leiden tot een toenemende druk op de grond.