FPG Nieuws

Doorrekening PBL: extra maatregelen nodig om klimaatdoelen te halen

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft de effecten van de klimaatplannen van het nieuwe kabinet doorgerekend. In de sector landbouw en landgebruik wil het kabinet de uitstoot van broeikasgassen met 3,5 megaton extra terugdringen, maar met de concrete maatregelen die in het regeerakkoord zijn aangekondigd wordt dat niet gehaald. 

Deze tellen slechts op tot maximaal 0,6 megaton minder uitstoot. Dat gaat dan om flexibel peilbeheer / onderwaterdrainage in het veenweidegebied, vermindering van de methaanuitstoot bij mestopslag en minder intensief landgebruik rond Natura 2000 gebieden (via agrarisch natuurbeheer). Daarnaast gaat het kabinet uit van één megaton reductie in de glastuinbouw, via het al bestaande programma ‘Kas als Energiebron’.

De doorrekening bevestigt wederom dat er nog veel beslissingen genomen zullen worden over aanvullende klimaatmaatregelen. De FPG wees er eerder deze maand al op dat de impact van het klimaatbeleid niet onderschat moet worden. Het kabinet heeft aangegeven in 2018 hierover het gesprek aan te willen gaan met betrokken partijen. 

LULUCF
De klimaatmaatregelen van het kabinet hangen nauw samen met de discussie in Europa over maatregelen in de LULUCF sector (Land Use, Land Use Change and Forestry) om de doelstelling van Parijs te halen. Eerder deze maand bereikte de Milieuraad van de EU overeenstemming over een voorstel om het gebruik van land en bossen in de Unie duurzamer en klimaatvriendelijker te maken in de periode 2021-2030. Het voorstel richt zich op een reductie van de uitstoot van 30% in 2030 ten opzichte van 2005. De volgende stap in de besluitvorming is onderhandeling over het voorstel met het Europees Parlement.