FPG Nieuws

Dossier groene BOA’s zit nog steeds vast

De begrotingsbehandeling Veiligheid en Justitie in de Tweede Kamer heeft niet geleid tot meer geld voor toezicht in het buitengebied. Met name Maarten Groothuizen (D66) vroeg aandacht om expliciete toezeggingen. Die kwamen niet, wel bood het debat perspectief op een vervolg van de discussie. Het lijkt daarmee een onderwerp van lange adem.

Groothuizen benadrukte tijdens de begrotingsbehandeling dat boswachters en toezichthouders in natuurgebieden er vaak letterlijk alleen voor staan. FPG pleit in dat verband samen met andere organisaties al langere tijd voor meer erkenning en ondersteuning van groene BOA’s. De inzet kan volgens FPG een belangrijke bijdrage leveren aan het ondervangen van de negatieve gevolgen van toenemende recreatiedruk, overlast en criminaliteit in het buitengebied en natuur. 

Beleid blijft achter
Het huidige toezicht is niet afdoende om die druk te voorkomen of daartegen op te treden. Dat heeft een negatief effect kwaliteit van natuur, milieu en de leefbaarheid in het buitengebied. De kranten staan er vol van, maar het beleid blijft achter. Terwijl de ernst van problematiek om meer inzet vraagt is het aantal groene BOA’s om verschillende redenen juist sterk gedaald en is de afstemming met de politie onvoldoende.

Politiek worstelt
Het is lastig het onderwerp op de politieke agenda te krijgen, doordat de verschillende ministeries vooral naar elkaar verwijzen. Zo vroeg vorig jaar Kamerlid Grashoff (GL) om extra voor groene BOA’s en om een plan van aanpak voor hoe de politie hen in de strijd tegen criminaliteit kan ondersteunen. De motie daarover werd aangehouden omdat staatssecretaris Van Dam doorverwees naar de minister van Veiligheid en Justitie.

De FPG heeft met oog daarop het onderwerp ook bepleit bij de commissie die de invoering van de Nationale Politie evalueerde. Het onderwerp kwam kort aan de orde in dat rapport, maar onvoldoende om het ten opzichte van andere punten eruit te laten springen.

Op de vragen nu van Groothuizen (D66) nu gaf minister Grapperhaus aan dat hij het buitengebied nadrukkelijk zal betrekken in zijn aanpak tegen onder andere de georganiseerde misdaad. Daarnaast zei hei dat een mogelijke aanpassing van de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafvaldumpingen momenteel in onderzoek is. Maar daarvoor verwees hij wel naar - weer een ander – ministerie, dat van Infrastructuur & Waterstaat.

Vervolgdebat en samenwerking
De FPG hoopt dat volgende week in het begrotingsdebat LNV het onderwerp wederom aan de orde wordt gesteld en dat Kamerleden het kabinet vragen aan te geven wat het concreet (randvoorwaarden en middelen) gaat doen om het tij te keren, en het aantal groene BOA’s weer op sterkte te brengen .

FPG trekt in dossier samen op met andere organisaties, waaronder Natuurmonumenten, LandschappenNL, Sportvisserij Nederland en de Jagersvereniging. De sterke reactie op onderstaande tweet maakte wel duidelijk dat het onderwerp sterk leeft.