FPG Nieuws

Download nu de FPG-reactie op de Aanvullingswet Grondeigendom

De FPG heeft haar definitieve reactie ingestuurd op de ontwerp Aanvullingswet Grondeigendom. De Federatie is zeer kritisch over de gevolgen van het wetsvoorstel voor de rechtsbescherming van grondeigenaren bij onteigening. "Een procedurele vereenvoudiging rechtvaardigt nimmer een achteruitgang van de inhoudelijke kwaliteit van een onteigeningsbesluit. Daarvoor weegt het eigendomsrecht te zwaar."

Download nu de volledige reactie. De kritiek richt zich in het kort op de volgende concrete punten:

  • Onteigeningsbesluiten (nu een ‘Koninklijk Besluit’) zullen straks niet meer standaard en volledig worden getoetst door de Kroon. Toetsing vindt enkel nog plaats op onderdelen, die getroffen eigenaren zelf moeten aandragen.
  • Lagere overheden kunnen na de wetswijziging zelfstandig onteigeningsbesluiten nemen. Omdat gemeenten kunnen optreden als marktpartij op de grond- en woningmarkt, leidt deze bevoegdheid tot een dubbelrol die de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid van de besluitvorming onder druk zet.
  • In het wetsvoorstel kan de onteigenaar volstaan met slechts de openbare publicatie van het onteigeningsbesluit. De FPG vindt een persoonlijke kennisgeving het minimale bij de inzet van zo'n zwaar middel als onteigening. Zeker omdat het zeer wel denkbaar is dat een onteigende een openbare publicatie mist, bijvoorbeeld door langdurig verblijf in het buitenland. Hij zou volgens het voorstel daarmee zijn toegang tot de rechter verspelen. 
  • Het feit dat de schadeloosstellingsprocedure al wordt gestart terwijl het onteigeningsbesluit nog niet onherroepelijk is, zadelt de te onteigenen partij reeds op met kosten in tijd en geld, waarvan nog moet blijken of die investering nodig is. Daarmee wordt vooruit gelopen op het onteigeningsbesluit. 

Lees ook: