FPG Nieuws

Duurzaam bodembeheer de nieuwe ‘standaard’

Alle landbouwbodems in 2030 duurzaam beheerd, dat is het streefdoel van minister Schouten. FPG vindt het een goede zaak dat de minister in haar werkzaamheden hieraan prioriteit geeft. Voor onze leden is een gezonde bodem van essentieel belang voor toekomstbestendig particulier grondbeheer. Als FPG blijven wij daarom onverminderd actief in het meedenken en deelnemen aan vervolgsessies over dit onderwerp. FPG is dan ook blij met de volgende stap die minister Schouten maakt in de op 25 april verschenen Kamerbrief nationaal programma landbouwbodems.

Concretiseren streefdoel

De Kamerbrief stelt dat ‘het doel van het landbouwbodems programma is om publieke en private partijen te committeren aan het streefdoel: alle Nederlandse landbouwbodems duurzaam beheerd in 2030 en gezamenlijke (publiek en privaat) inspanningen daarop te verrichten.’ Onduidelijk blijft nog wat duurzaamheid hier precies betekent en op welke wijze dit kan worden gemeten. Hoewel er veel betrokkenheid is rondom dit onderwerp mist de FPG daarmee nog slagkracht in de concretisering.

Een aantal uitgangspunten waar minister Schouten de focus op wil leggen, zijn:

  • kennis ontwikkelen en delen als basis voor het programma;
  • eenduidige en praktische instrumenten om bodemkwaliteit te meten en duurzaam bodembeheer te monitoren;
  • aansluiten bij de praktijk en bestaande initiatieven;
  • duurzaam bodembeheer economisch aantrekkelijk maken.


FPG ziet met name het tweede en laatste punt als essentiële factoren om duurzaam bodembeheer te versterken. Als het gaat om het meetbaar maken van het streefdoel heeft de nulmeting naar de status van de landbouwbodems die de minister noemt onze specifieke interesse. Maar ook de in de Kamerbrief genoemde bijdragen die duurzaam bodembeheer levert aan ‘het herstellen van de balans tussen landbouw en natuur’ is een punt dat nog meer mag worden uitgelicht. Dit sluit namelijk naadloos aan bij het eeuwenoude landgoedmodel, waar eigenaren een synergie creëren tussen economie, ecologie en cultuur (zie ook ons eerdere artikel hier).


Inzet middelen klimaatenvelop

De middelen uit de klimaatenvelop voor 2019 (6 miljoen euro) wil de minister onder meer inzetten voor kennisprojecten, opschaling van ingezette praktijkprojecten koolstofvastlegging en duurzaam bodembeheer, maar ook voor nieuwe projecten gericht op eenduidige en praktische instrumenten voor bodemkwaliteit.

De FPG is al jaren op nationaal en regionaal niveau actief als het om bodem gaat (denk aan de Groene tafel Bodempioniers, cursussen duurzaam bodembeheer voor verpachter en pachter, grondgebonden melkveehouderij - zie hier - en projecten rondom natuurinclusieve landbouw). Wij waarderen het daarom zeer dat dit onderwerp nu een steeds belangrijkere rol krijgt en we gaan graag verder het gesprek aan om te kijken op welke wijze onze leden de nieuwe streefdoelen kunnen helpen realiseren.

Bundelen krachten stakeholders

Na publicatie van de bodemstrategie vorig jaar (zie FPG artikel hier) volgde een jaar van overleg over het beleidsvoornemen. Dit vond zijn besluit op 10 april j.l. tijdens een stakeholdersbijeenkomst op het ministerie van LNV. FPG was daar uiteraard bij. Gedeelde basis van aanwezigen: duurzaam bodembeheer is van groot belang voor een toekomstbestendig vitaal platteland.

Er werd gesproken over nieuwe verdienmodellen, een heldere boodschap vanuit de overheid (nationaal en regionaal) en over een duidelijke ‘stip op de horizon’. Vertrouwen in de lange termijn visie, werken vanuit gedeelde belangen en het maken van heldere afspraken zijn daarbij essentieel. 

Ook in de Kamerbrief nationaal programma landbouwbodems noemt de minister meerdere malen het belang van samenwerken en het betrekken van stakeholders.

Vervolg

Het ministerie van LNV probeert de komende maanden te komen tot een verdere (concrete) uitwerking van het door de minister gezette streefdoel. Rond de zomer zal er vervolgens een grote bodemtop worden georganiseerd om de voortgang te delen met alle betrokken partijen, FPG zal hier bij aanwezig zijn.