FPG Nieuws

“Duurzame groei telt” - rol voor landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheer

FPG over miljoenennota

“Niet groei telt, maar duurzame groei.” Dat waren de woorden van minister van Financiën Dijsselbloem. FPG is het daarmee grondig eens. Grondgebonden landbouw, landgoederen en particulier natuurbeheerders kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Dit vraagt wel een evenwichtig fiscaal beleid, faire vergoedingen en ruimte voor beheer en ondernemen, ook in het buitengebied. Alleen dan zijn particuliere investeringen in de kwaliteit en leefbaarheid van het landelijk gebied en duurzame groei mogelijk. Omdat het huidige Kabinet daaraan geen concrete impulsen meer geeft, wordt het des te belangrijker dat de Tweede Kamer en het volgende Kabinet hierop bijsturen.

FPG vraagt in het kader van de begroting 2018 bijzondere aandacht voor de knellende vermogensrendementsheffing, behoud van de monumentenaftrek, middelen voor groene boa’s en ontwikkelruimte voor grondgebonden landbouw en landgoederen.

Streven naar een gezonde duurzame bodem
In de troonrede en miljoenennota is er zoals verwacht de nodige aandacht voor klimaat en beperking van CO2-uitstoot. Ook de vastlegging van CO2 verdient aandacht. De aankondiging van een bodemstrategie door het ministerie van EZ, wordt door FPG dan ook verwelkomd. Een gezonde bodem is van belang voor het stimuleren van natuurlijke bodemvruchtbaarheid, optimaliseren van het waterbergend en vochtleverend vermogen van de bodem en voor het vastleggen van koolstof in de bodem om klimaatdoelstellingen te realiseren. Grondgebonden landbouw en particuliere natuurbeheerders kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren.

Belastingdruk knelt
Het Kabinet geeft in de miljoennota aan dat de komende jaren verschillende fiscale regelingen voor landbouw en natuur onder de loep worden genomen of worden doorgelicht. FPG wil hierbij nauw betrokken zijn.

Momenteel vormt met name de hoogte van de vermogensrendementsheffing een grote kopzorg bij particuliere grondeigenaren. Het verschil met het werkelijk rendement is door de verzwaring begin dit jaar alleen nog maar groter geworden, en daarmee hoogst unfair. FPG acht het daarom teleurstellend dat het Kabinet in het Belastingplan 2018 kiest voor handhaving van de verzwaarde forfaitaire vermogensbelasting, ondanks de eerder aangenomen Kamermotie die aanpassing per 2018 bepleitte naar werkelijk rendement.

Met de eerder genoemde optie om in de toekomst uit te gaan van een gemiddeld werkelijk rendement zijn verpachters en landgoedeigenaren weinig geholpen. Verpachters hebben immers te maken met een van overheidswege gemaximeerde reguliere pacht. Bij landgoederen zijn de gebouwen belast voor een fictief rendement van 4%, terwijl het feitelijk genoten rendement vaak niet uitkomt boven de 0%.

Monumentenaftrek volhouden
De miljoenennota geeft aan dat de fiscale aftrek van de uitgaven voor monumentenpanden wordt omgevormd naar een uitgavenregeling. De beoogde invoeringsdatum voor de omvorming is uitgesteld van 2017 naar 2019. De korting die met deze omvorming gepaard ging, draait het Kabinet terug. FPG beschouwt uitstel van de omvorming en het terugdraaien van de korting als positief signaal. Het biedt tijd en ruimte voor een gedegen discussie over de monumentale vergissing om de monumentenaftrek af te schaffen.

Investeren in veiligheid op het platteland
Bij de verdeling van de extra middelen (€ 116 miljoen) voor Veiligheid moet het toezicht en de handhaving in het buitengebied niet worden vergeten. Zoals eerder al geconstateerd door de Commissarissen van de Koning is daartoe alle aanleiding. Het lijkt daarom logisch een deel van de extra middelen in te zetten voor ‘groene boa’s’. Dat zijn buitengewone opsporingsambtenaren die toezicht houden in het buitengebied. Hun aantal is drastisch afgenomen, terwijl tegelijkertijd zaken als illegale afvaldumping en recreatie-overlast drastisch toenemen. FPG vond hiervoor eerder steun vanuit de Kamer; dit verzandde echter in interdepartementaal gesteggel tussen de ministeries van EZ en V&J.

Ontwikkelruimte bieden voor grondgebonden landbouw
Een grondgebonden groei van de landbouw kan bijdragen aan duurzame ontwikkeling. De FPG pleit in dat verband voor het samenvoegen van de Wet grondgebonden groei melkveehouderij en het wetsvoorstel fosfaatrechten.

FPG vraagt om meer ontwikkelruimte voor landgoederen door werk te maken van de in juli 2017 door de Kamer aangenomen motie om oplossingen te zoeken voor maatwerk voor economische dragers op landgoederen.

Door verkoop van niet-strategische Rijksgronden kan verder overheidsbudget worden vrijgemaakt en fysieke ruimte gecreëerd voor particulier beheer en ondernemen.

Zekerheid over eigendomsrecht nodig
Zekerheid over het eigendomsrecht is een andere, belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Dat het Kabinet er vanwege de complexiteit voor kiest om de nieuwe Omgevingswet met een jaar uit te stellen kan in dat verband rekenen op sympathie van FPG. FPG benadrukt daarbij dat vereenvoudiging van procedures bij onteigening niet mag leiden tot verzwakking van het eigendomsrecht. De rechts- en onderhandelingspositie van de grondeigenaar bij het opleggen van een gedoogplicht vraagt bovendien versterking.