FPG Nieuws

Stukken Omgevingswet over Grondeigendom en Natuur naar Kamer

De aanvullingswetten voor de Omgevingswet over Grondeigendom en Natuur zijn onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Hetzelfde geldt voor de aanvullingsbesluiten. De FPG zet in op een gedegen inbreng in de consultatierondes en bij de politiek. Op tafel liggen de regels voor voorkeursrecht, onteigening, inrichting van het landelijk gebied, kavelruil en kostenverhaal. Samen met de partners in landbouw en natuur, geeft FPG vorm aan de analyse van de omvangrijke stukken en de daaropvolgende lobby.

Grondeigendom

Op 1 februari 2019 is de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze zal dit voorjaar worden behandeld.  Het wetsvoorstel regelt de integratie in de Omgevingswet van onder andere het voorkeursrecht, onteigening, landinrichting en kavelruil in het landelijk gebied. Deze zijn nu geregeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten, de Onteigeningswet en de Wet inrichting landelijk gebied. Ook maakt de Aanvullingswet kavelruil in het stedelijk gebied mogelijk . En verder bevat de wet de mogelijkheid voor een regeling voor kostenverhaal, die ook toepasbaar is bij organische gebiedsontwikkeling.

Voor het Aanvullingsbesluit, waarin de onderwerpen uit de Aanvullingswet nader geregeld worden, zal binnenkort een (internet)consultatieronde starten. Dan zal ook het ontwerp Aanvullingsbesluit gepubliceerd worden.

Vinger aan de pols bij grondeigendom

De FPG heeft zich in de aanloop naar de Aanvullingswet grondeigendom verzet tegen de versoepeling van procedures bij onteigening. De minister heeft daardoor toch een verplichte rechterlijke betrokkenheid opgenomen in de Aanvullingswet.

Verder heeft de FPG haar zorgen geuit over de gedoogplicht, die grondeigenaren kan dwingen om de aanleg van ‘werken van algemeen belang’ toe te staan op hun grond. Ook hier dreigden procedures versoepeld te worden, ten koste van de zorgvuldigheid.

Natuur

De Aanvullingswet natuur Omgevingswet is al medio vorig jaar aan de Tweede Kamer gestuurd. Maar de Tweede Kamer heeft de besluitvorming aangehouden tot de resultaten uit de consultatieronde voor het Aanvullingsbesluit bekend zijn. Deze consultatieronde bij belangen- en koepelorganisaties is op 29 januari jongstleden gestart en duurt acht weken.

De Aanvullingswet natuur is een integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. De wet natuurbescherming is pas op 1 januari 2017 in werking getreden. En omdat de oude wetgeving beleidsneutraal in de Omgevingswet moet worden overgenomen, zouden hier geen verrassingen verwacht mogen worden.

Vinger aan de pols bij natuur

Toch heeft de FPG al eerder opheldering moeten vragen over de integratie van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet.  Op initiatief van de FPG is, samen met LTO en RECRON, in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het risico van een mogelijke aanscherping van regelgeving voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Het leidde ertoe dat de minister de Eerste Kamer toezegde om de Aanvullingswet op de door FPG aangedragen punten aan te passen.

De FPG blijft daarom de komende tijd op Natuur, en zeker op Grondeigendom, een stevige vinger aan de pols houden. En dit in samenwerking met haar partners in landbouw en natuur.

Het onderwerp heeft een directe link met onze inzet op het dossier van de Omgevingswet.