FPG Nieuws

FPG: efficiëntieslag doorvoeren bij omzetting wet natuurbeheer

FPG grijpt de omzetting van de wet natuurbeheer in aanvullingsbesluiten natuur Omgevingswet aan om een efficiëntieslag door te voeren. FPG heeft met oog daarop in de consultatieronde over de aanvullingsbesluiten punten benoemd waar we hernieuwd aandacht voor vragen. FPG wil daarbij onnodige regeldruk terugdringen.

Verschillende aandachtspunten

FPG vraagt concreet aandacht voor drie onderdelen:

  • Ten eerste gaat het om het wel/geen aanscherping van een aantal criteria rond het Natuurnetwerk.
  • Ten tweede gaat het om alsnog invulling geven aan art 4.6 uit de Wet natuurbeheer voor duidelijkheid over bevoegdheden tussen provincies en gemeenten op het gebied van houtopstanden.
  • Ten derde vraagt FPG om het wegnemen van hoge administratieve lasten, regeldruk en kosten bij beheer & schadebestrijding door uitbreiding van de wildlijst in de wet zelf.

Ingelogde leden kunnen hier de FPG-reactie lezen.

Behandeling ontwerp besluiten Eerste Kamer

Eerder al bij behandeling van de ontwerp aanvullingsbesluiten natuur in de Eerste Kamer is door FPG, samen met LTO en RECRON aandacht gevraagd voor het risico van een mogelijke aanscherping van regelgeving voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Minister Schultz heeft daarop toegezegd haar Nota van Toelichting op dit punt aan te passen. Dat deed zij tijdens het debat op 30 mei in de Eerste Kamer over vier AMvB's die voortvloeien uit de Omgevingswet. Zie voor de eerdere berichtgeving van FPG daarover hier.

Achtergrond

Via een consultatieronde zijn betrokken organisaties en partijen gevraagd commentaar te leveren op de aanvullingsbesluiten Natuur Omgevingswet. De meeste regels van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming belanden in de AMvB 's van de Omgevingswet (Besluit activiteiten leefomgeving, Besluit kwaliteit leefomgeving, Omgevingsbesluit). De overgang gebeurt beleidsneutraal, zo heeft de minister aangegeven. Informatie over de aanvullingsbesluiten natuur is hier terug te vinden.

FPG heeft haar reactie afgestemd met een aantal andere organisaties