FPG Nieuws

FPG verklaart reguliere pachtbeleid definitief failliet

Landgoed Ampsen bij Lochem
Landgoed Ampsen bij Lochem

Het huidige langjarige reguliere pachtbeleid is wat FPG betreft definitief failliet. De Belastingdienst gaf de genadeklap met de verhoging van de belastbare waarde van langjarig verpachtte grond van 50% naar 60% in box 3. De hoge belastingdruk in combinatie met de lage wettelijke pachtnormen zorgen ervoor dat er voor de particuliere verpachter niets meer overblijft. Dit is een onhoudbare situatie. In een brandbrief aan minister Schouten roept de FPG de minister op om zich in te zetten voor een verlichting van de fiscale druk en voor een herziening van het pachtbeleid met pachtvormen die wél perspectief bieden voor verpachters. Ook stuurde FPG een brief aan het ministerie van Financiën met een vergelijkbare boodschap (hier).

De fiscale werkgroep van de FPG heeft zich afgelopen week over het bericht van de Belastingdienst gebogen en besloten de ministers met een brandbrief te benaderen.

Belastingdruk verder uit het lood

Voor belastingjaar 2018 wordt in box 3 de waardering van regulier verpachte grond verhoogd van 50% naar 60% van de normwaarde van onverpachte grond. De Belastingdienst maakte dat in januari 2019 bekend in haar jaarlijkse publicatie ‘Waardering verpachte gronden in box 3 2018’.

De belastingdruk voor 2018 gaat daardoor, net als in 2017, verder omhoog. En dat terwijl de maximale pachtprijs voor reguliere pacht in alle pachtprijsgebieden, behalve de IJsselmeerpolders, juist werd verlaagd in 2018. Ook in 2017 daalden de normen in bijna alle pachtprijsgebieden. Deze combinatie van steeds lager wordende pachtnormen en hogere belastingheffingen is funest voor het rendement van de verpachter.

Ondanks hevig verzet FPG

Vorig jaar wist de FPG het voorstel voor hogere normwaarde nog te keren. In vervolg daarop heeft FPG zich ook in 2018 op vele fronten tegen de verdere belastingverhoging verzet, bij politiek, departement en Belastingdienst. FPG betreurt zeer dat desondanks de belastingdruk verder is verhoogd.

FPG kritisch over onderbouwing

De belastingdienst baseert de belastingverhoging op onderzoek van Wageningen UR naar de waardering van verpachte landbouwgrond. Uit dit onderzoek blijkt dat prijzen van verpachte grond voor het belastingjaar 2018 enorm zijn gestegen ten opzichte van 2017. FPG is kritisch over dat onderzoek en heeft afgelopen jaar herhaaldelijk gepleit voor nieuw onderzoek. In de nu verstuurde brieven doen we die oproep nogmaals.

Ernstige kritiek op belastingverzwaring

De kritiek van de FPG keert zich niet alleen tegen de waardering van het vermogen in box 3, maar ook tegen de eerdere onredelijke verhogingen van de vermogensrendementsheffing. In 2017 is de vermogensrendementsheffing toegenomen door het fictieve rendement voor grotere vermogens, dat op 5,39% is vastgesteld. Dat deze rendementsheffing in combinatie met verhoging van het belaste vermogen tot ophef leidt, stond ook centraal tijdens onze ledenbijeenkomst over pacht op 20 november jl.

NVR: “Overmatige verrijking door de overheid bij pacht”

Ook andere partijen roeren zich over het besluit van de Belastingdienst. Jan Willemink (voorzitter NVR-werkgroep Pacht) hierover in Boerderij: “Het directe gevolg van de wijziging zal zijn dat diverse particuliere grondeigenaren geld moeten meebrengen om pachters aan het werk te houden. Rekenwerk leert dat overal in het land de belasting hoger wordt dan de pachtnorm. Dan is de lol snel over en gaan particuliere eigenaren overwegen hun grond te verkopen.” (PDF). De FPG kan dit volmondig beamen.

Verlies van financieringsmiddel grondgebonden landbouw

Doordat de vermogensrendementsheffing voor grond inmiddels in veel gevallen hoger is dan de pachtopbrengst, zal het areaal verpachte gronden nog sneller af nemen dan het nu al doet. De reguliere pacht als relatief goedkoop financieringsmiddel voor grondgebonden landbouw wordt daarmee opgegeven. Bij deze ontwikkeling is niemand gebaat en het staat haaks op het beleid van de Minister van LNV.

Bij belastingaangifte afwijken van normen

Door een goede onderbouwing kan worden afgeweken van de normwaarden. De Belastingdienst moet immers de waarde vaststellen op basis van de werkelijke feiten en omstandigheden. Een door een deskundige opgesteld taxatierapport helpt daarbij. Mocht de Belastingdienst niet akkoord gaan met de aangifte, dan kan een bezwaarschrift worden ingediend.
De FPG roept leden op bezwaar te maken. We werken op dit moment aan een model bezwaarschrift.

Bemoedigende arresten

Arresten van de Hoge Raad en recente uitspraken van het Gerechtshof te Amsterdam geven enig houvast: Een rendement dat structureel en substantieel onder het fictieve rendementspercentage van de Belastingdienst ligt, kan als disproportioneel worden beschouwd.

FPG houdt druk op LNV en Financiën

Met de brieven aan de ministers van LNV en Financiën is de noodklok geluid. De FPG wil constructief werken aan oplossingen en heeft samen met haar partners in het Spelderholt-akkoord hiertoe een aanzet gedaan. Ook richting Financiën ziet FPG oplossingen. Naast het verlagen van normwaarden is het toepassen van de leegwaarde ratio, zoals die in de sociale huursector geldt, een optie. We gaan hierover opnieuw het gesprek aan.

Dit bericht is een vervolg op ons bericht van 10 januari jl. over de verhoging van de normwaarde. Meer over de actuele inzet van FPG in het pachtdossier vindt u hier.