FPG Nieuws

FPG vraagt opheldering over strengere regels Omgevingswet

Op initiatief van de FPG is, samen met LTO en RECRON, in de Eerste Kamer aandacht gevraagd voor het risico van een mogelijke aanscherping van regelgeving voor activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk. Minister Schultz heeft daarop toegezegd haar Nota van Toelichting op dit punt aan te passen. Dat deed zij tijdens het debat op 30 mei in de Eerste Kamer over vier AMvB's die voortvloeien uit de Omgevingswet.

Beleidsneutraal
Volgens de FPG, LTO en Recron moet de Wet Natuurbescherming beleidsneutraal worden overgebracht naar de Omgevingswet. Dat had het kabinet zich ook voorgenomen. Uit antwoorden van de minister op voorbereidende vragen van kon echter worden opgemaakt dat de overheid bij de toetsing van activiteiten rond het Nationaal Natuurnetwerk strengere normen toe wil passen, vergelijkbaar met de regels rond Natura 2000-gebieden. Omdat de toelichting van de minister onderdeel is van de jurisprudentie was het belangrijk dat de Eerste Kamer om opheldering vroeg.

Onzekerheid over vergunningen
Op basis van de stukken kon geconcludeerd worden dat provincies geen enkele achteruitgang in natuurgebieden meer mogen accepteren, zelfs als deze niet-significant zijn. Bij natuurcompensatie zouden de compenserende maatregelen bovendien vóór de aanvang van de betreffende activiteit zijn gerealiseerd. Daarbij heeft de ondernemer al die tijd geen zekerheid dat hij uiteindelijk de gewenste vergunning ook krijgt. Ontoelaatbaar, zo schreven de FPG en LTO in hun brief aan de Eerste Kamer. 

Minister nuanceert
Discussie over het punt volgde in het debat dankzij de inbreng van de woordvoerders van het CDA (Flierman) en SGP (Van Dijk). De minister antwoordde dat volgens haar uit de AMvB’s niet volgt dat de compensatienatuur al gerealiseerd moet zijn voorafgaand aan een ingreep. Wel gaf ze naar aanleiding van de vragen aan dat “mijn toelichting op dit punt in de Nota van Toelichting volgens mij wel moet worden aangepast en dat zal ik doen."

Ze benadrukte daarbij wel rekening te moeten houden met een eerder door de Tweede Kamer aangenomen motie van D66, die oproept tot het borgen van hoogwaardige natuurcompensatie, maar dat ze de verandering zo klein mogelijk wil laten zijn. Kamerlid Van Dijk (SGP) benadrukte daarop nogmaals dat de Omgevingswet moet voorzien in een beleidsneutrale omzetting en er niet is om te sleutelen aan de inhoudelijke normen. Met name Partij voor de Dieren maar ook GroenLinks drukten net als in de Tweede Kamer juist in de omgekeerde richting en vroegen om verdere aanscherping van de regels voor natuurcompensatie. Ook vroegen deze partijen om verplichte instructieregels van provincies voor de bescherming van het landschap. 

Attentie blijft nodig
FPG zal nauwgezet volgen of het ministerie inderdaad de toelichting aanpast en hoe deze wordt doorgevoerd in de uiteindelijke AMvB's. Het is overigens aan de provincies om de bescherming en de compensatieverplichting verder uit te werken in de Omgevingsverordening. Op dat niveau volgen de Provinciale Verenigingen van de FPG het onderwerp.

Dit bericht is bijgewerkt op 8 juni 2017.