FPG Nieuws

Gedragscode voor zon op land

Trouw opende vandaag een artikel met de woorden “Nederland is vanaf vandaag een mini-Klimaatakkoord rijker.” Gedoeld werd op de gedragscode van branchevereniging Holland Solar voor zon op land die deze ochtend is gelanceerd. FPG houdt dit dossier al een tijd in de gaten, sprak met Holland Solar en informeert u in dit artikel graag verder over deze nieuwe code.  

Basisprincipes van de gedragscode en Zonneladder 
Met het initiatief voor de gedragscode werd een moratorium op nieuwe zonneparken voorkomen. Een Kamermotie daarvoor werd afgezwakt nadat de sector aanbood om op korte termijn met een gedragscode te komen. Zie ook ons eerder bericht hier. 

De gedragscode gaat uit van principes. Ten eerste worden zonneparken altijd ontwikkeld in samenwerking met de omgeving. Eisen en wensen wat betreft locatie, inpassing en deelnemende partijen worden in dit verband vanaf de eerste gesprekken meegenomen. De tweede leidraad is spannender; aan subjectiviteit onderhevig. De ontwikkelingen moeten altijd meerwaarde opleveren, dus geen mooi gebied aantasten, goed vormgegeven worden en niet lelijk zijn. Als derde geldt dat de projecten eindig zijn. Het zijn geen woonwijken of snelwegen; het is tijdelijk landgebruik. Wanneer ze worden opgedoekt, mag er geen enkel zichtbaar of onzichtbaar spoor worden achtergelaten. Bovendien mag de grond onder een zonnepark nooit slechter tevoorschijn komen dan het was. 

In de gedragscode beloven energiebedrijven ook panelen te blijven plaatsen op daken van huizen en bedrijven. Hiermee komen ze duidelijk tegemoet aan de wens van de Tweede Kamer. Die nam in 2018 een motie aan voor gebruik van de zogenaamde ‘Zonneladder’. Die geeft een hiërarchie aan in het beoordelen van de geschiktheid van locaties voor zonneparken. 

Steun natuurorganisaties 
Veel natuurorganisaties hebben de gedragscode onderschreven. Daken vullen is onvoldoende om het Klimaatakkoord van Parijs te halen, daarom stemmen ze nu (onder voorwaarden) in met de komst van zonneparken.  

Afgesproken is dat de natuur niet mag lijden onder de zonneparken. In de gedragscode staat dat er voldoende ruimte open moet blijven tussen de zonnepanelen, zeker een kwart van de grond. Dit moet er voor zorgen dat de bodem voldoende water en zonlicht krijgt, essentieel voor een gezond bodemleven. Zonneparken mogen daarnaast niet in beschermd Natura2000-gebied komen. Voor de meeste overige natuurgebieden geldt in de gedragscode een ‘nee tenzij regeling, waarbij een zonnepark slechts kan worden aangelegd als de ontwikkelaar kan aantonen dat dit geen natuurverslechtering oplevert. Denk bijvoorbeeld aan dubbel functies, waar het zonneveld tegelijk ook een dierenroute of insectenveld is. Ten slotte is ook het gebruik van bestrijdingsmiddelen onder panelen verboden.

Ultieme sanctie: publiek maken overtreding en royement 
Juridisch afdwingbaar zijn de afspraken in de nieuwe gedragscode nietEigenaren moeten er dus zelf op letten dat de ontwikkelaar en energiebedrijven de afspraken naleven. Maar een partij die zich niet aan de regels houdt zal wel door Holland Solar worden aangesproken, publiekelijk worden berispt of zelfs uit de koepel worden gezet, hebben ze beloofd.

Advies aan FPG leden 
FPG is ervoor dat de grondeigenaar vrijheid van handelen heeft over zijn eigendom, binnen de gedragskaders die de sector opstelt. Ben u geïnteresseerd in meer gedetailleerde informatie over de gedragscode? Kijk dan hier.