FPG Nieuws

Geslaagde eerste 'Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij'

Op vrijdag 26 april organiseerde FPG samen met Netwerk GRONDig de eerste 'Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij'. Het werd een geslaagde bijeenkomst. Centraal stond de voordelen van grondgebonden melkveehouderij en hoe die nog sterker kunnen worden geprofileerd. Dit is extra belangrijk nu de discussie over kringlooplandbouw die over grondgebondenheid enigszins wegdrukt. De bijeenkomst werd georganiseerd voor leden van FPG, GRONDig en beleidsmakers.

Het erf van Cock Verweij, melkveehouder in Weesp vormde een toepasselijke en ontspannen achtergrond voor deze middag. Met een zonnetje erbij en in de hand een door de barista in zijn mobiele koffiekar vers gemaakte espresso of thee, was vooraf ruim de tijd om te netwerken, voordat het inhoudelijke deel van het programma startte, met een flink interactief karakter.

Voorstanders tweesporenbeleid

Op inhoud waren de deelnemers het vrij snel met elkaar eens. Grondgebondenheid is niet te vangen in technocratische definities, zoals die van LTO/NZO. De definitie van grondgebonden melkveehouderij moet ook niet zodanig worden afgezwakt dat bijkans iedere melkveehouder daaraan vrij automatisch kan voldoen, zoals volgens sommigen bij de LTO-definitie. Veeleer is het zaak te komen tot een tweesporenbeleid, waarbij echt grondgebonden melkveehouderij met minder regeldruk wordt geconfronteerd dan intensievere bedrijven. Om te beginnen zou dat kunnen in het nieuwe mestbeleid waaraan het ministerie LNV momenteel werkt. Wat FPG en Netwerk GRONDig wordt daarvoor de definitie van Netwerk Grondig / Comité Gras (zie hier) voor grondgebonden melkveehouderij gekozen als uitgangspunt.

Geanimeerde discussie

Onder leiding van Dirk Strijker (hoogleraar Plattelandsontwikkeling) ontspon zich makkelijk een geëngageerde discussie rondom de vraag ‘hoe gaan we dat bereiken’. 4 sprekers gaven daarover een korte pitch. Frits van der Schans (CLM) pleitte ervoor de boodschap continue te vernieuwen. Bart van Opzeeland (Milieudefensie) benadrukte niet alleen naar regelgeving te kijken, maar ook naar onderscheidend vermogen op de markt. Berend Pastoor (FPG) benadrukte het belang van de gunfactor en van coalitievorming in moderne belangenbehartiging (zie ook zijn blog hier). Initiatieven zoals de Dag van GRONDgebonden melkveehouderij dragen daaraan bij. Jacob van Emst (Netwerk GRONDig) brak een lans voor meersporenbeleid. De ruim 40 deelnemers (beleidsmakers, leden en maatschappelijke organisaties), praatten mee, namen stelling, vroegen en beargumenteerden de verschillende opinies.

Definitie grondgebonden actueel 

De discussie over grondgebondenheid wordt weer actueel nu het kabinet een aanpassing van de meststoffenwet voorbereid. Eerder speelde het onderwerp bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. FPG bepleitte toen met onder andere Netwerk GRONDig, Natuurmonumenten en De Landschappen om grondgebonden melkveehouders bij de invoering van dat stelsel te ontzien. 

In het Kamerdebat op 10 april over het onderwerp noemde minister Schouten grondgebondenheid "geen doel op zich, maar wel een belangrijk middel". Grondgebondenheid zal wel een van de uitgangspunten zijn bij het mestbeleid, naast andere uitgangspunten. “We zijn de puzzel aan het leggen”, aldus de minister. Zodra die helder is, komt ze op basis daarvan mogelijk ook tot een definitie van grondgebonden groei. (zie verslag Kamerdebat: wel of niet definitie grondgebonden in nieuwe mestwet) 

Verdere achtergrond 

De FPG maakt een duidelijke keuze voor grondgebonden als toekomst voor de melkveehouderij. De reden voor die keuze is drieledig: duurzaam produceren, vereenvoudiging van het systeem en zorg voor de waarde van de grond. 

Eerder verschenen FPG-artikelen hierover vindt u onder andere hier: