FPG Nieuws

Stand van zaken stikstofproblematiek; nog grote onzekerheid

De kamerbrief van 1 november over de stikstofproblematiek geeft weer verder inzicht in de spoedmaatregelen die het kabinet laat onderzoeken. De uitkomst ervan is echter nog hoogst ongewis. Nieuw is dat het eerder aangekondigde extra budget (begrotingsreserve) om de stikstofproblematiek aan te pakken op €500 miljoen wordt vastgesteld. Minister Schouten gaat met de provincies in overleg om te vragen wat hun financiële bijdrage kan zijn.

Gericht op vlottrekken vergunningverlening
In haar brief geeft minister Schouten aan dat in 10 van de 12 provincies vergunningverlening weer mogelijk is. In de week van 4 november informeert het kabinet de Kamer over de maatregelen die vergunningverlening voor de woningbouw op korte termijn weer vlot te trekken, onder andere door verkeersmaatregelen. Inmiddels is een handreiking voor vergunningverlening gereed en is een informatiepunt (hier) beschikbaar voor iedereen met vragen over stikstof. Vervolgens op 1 december wil het kabinet haar afspraken rond hebben met de provincies over snelle uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak en toestemmingsverlening om projecten weer mogelijk te maken. Of dan ook al meer duidelijk is over de door het kabinet voorgestelde vrijwillige, warme sanering van boerenbedrijven is hoogst onzeker. Het wetsvoorstel dat dit mogelijk moet maken ligt momenteel bij de Raad van State. Ook buigt de Raad van State zich over een generieke drempelwaarde die het kabinet mogelijk wil maken door een breed pakket aan bronmaatregelen. (zie ook eerder artikel FPG hier).

Eigendomsrecht respecteren!
De Raad van State zal zich daarbij volgens FPG ook moeten buigen over de vraag of eigendomsrecht voldoende wordt gerespecteerd in het door het kabinet beoogde pakket aan bronmaatregelen. De Kamerbrief gaat niet in op het verwijt aan het kabinet dat het oneigenlijk ingrijpt op eigendomsrecht. Het innemen van vergunningsruimte, afroming van rechten bij overdracht van stikstof en koppeling van dierrechten aan stikstof hangen daarmee nog steeds boven de markt.

Meten is weten
In kader van meten is weten kondigt de brief een wetenschappelijke commissie aan om de bestaande meet- en rekenmethode voor stikstofdepositie te toetsen, inclusief vergelijking met het buitenlandse methoden.

Kabinetsinzet nog ongewijzigd
De brief van het kabinet volgt op het Kamerdebat op 17 oktober. Tijdens dat kamerdebat bleef de strekking van de kabinetsinzet van 4 oktober (hier) overeind. De inbreng van de verschillende fracties vindt u hier. Wel werd een drietal moties aangenomen. Meer daarover in onderstaand artikel.

 

Drie Kamermoties aangenomen over stikstof

Op 29 oktober stemde de Tweede Kamer over de moties uit het stikstofdebat van 17 oktober. De 3 aangenomen moties worden door het Kabinet betrokken in haar beraadslagingen over de stikstofcrisis.

Prioriteitstelling binnen N2000
Meest opvallende aangenomen motie is die van Kamerlid Bisschop (SGP), voor meer prioriteitstelling binnen het Natura 2000-beleid (hier). De motie benadrukt dat Nederland ervoor koos alle in een gebied aanwezige Natura 2000-habitattypen strikt te beschermen, ook als het gaat om een voor dat habitattype relatief heel klein oppervlak. De motie verzoekt om een betere prioriteitstelling, zodat voor genoemde snippers van een bepaald habitattype een minder strikt beschermingsregime kan gelden.

Erkenning emissiereductiemethoden
Ook werd een motie aangenomen van Bisschop die aandringt op snelle erkenning van emissiereductiemethoden zoals beweiding, beluchting en verdunning van mest, minder kunstmestgebruik en minder stikstof in het voer, op financiële ondersteuning en op benutting van deze methoden bij toepassing van de instrumenten interne en externe saldering.

Overzicht van maatregelen
Tenslotte werd de motie aangenomen van CDA/VVD die de regering verzoekt om er met de provincies voor te zorgen dat boeren inzicht hebben in alle beschikbare en nog uit te werken financiële regelingen voor de agrarische sector, zowel voor investering, verplaatsing als warme sanering, zodat zij over het gebruikmaken hiervan tijdig een goede afweging kunnen maken.

Andere moties verworpen
Een motie van Bisschop over vaststellen van een drempelwaarde van 0,05 mol per hectare werd verworpen. Hetzelfde gold voor de motie van FvD om de Raad van State te vragen om naar de juridische houdbaarheid van de Duitse toetsingsmethode te kijken.

 

Achtergrond
Over de FPG inzet leest u meer hier:

7 oktober 2019: FPG: Kabinetsbrief biedt nog geen oplossingen stikstofcrisis

17 september 2019: FPG: stikstofproblematiek, een rampscenario dreigt. Deze is ook verwoord in onze inbreng bij de het Adviescollege Stikstofproblematiek.

26 september: FPG: particuliere grondeigenaren hard nodig bij aanbevelingen. Deze is ook verwoord in een brief aan het Kabinet, voor leden op te vragen bij ons secretariaat.