FPG Nieuws

LNV-begrotingsdebat: veel kringloop, beetje natuur

Het LNV-begrotingsdebat in de Tweede Kamer bevatte voor FPG twee belangrijke punten: handhaving en toezicht in natuur en de uitwerking van de LNV-visie over kringlooplandbouw. 

Plan van Aanpak Groene BOA’s

Juist op tijd voor het begrotingsdebat publiceerden ministers Schouten en Grapperhaus een plan van aanpak toezicht en handhaving in natuurgebieden (hier). Het initiatief voor dit plan kwam van FPG  en is opgesteld door ambtenaren van LNV en V&J. Het plan beschrijft de problematiek van de toegenomen druk op beheer en beheerskosten. In het plan worden maatregelen voorgesteld die helpen bij handhaving en toezicht. Op het punt van extra budget voor Groene BOA’s schiet het plan echter nog tekort, zo vindt de FPG. Daarover volgt nu een bestuurlijk gesprek met de minister. Een uitgebreider bericht over het Plan vindt u hier.

 

Wat is kringlooplandbouw

Centraal tijdens het begrotingsdebat stond vooral de onlangs door Minister Schouten gepresenteerde LNV-visie . Deze visie is typisch een stuk waar niemand tegen kan zijn. Wel is de Minister ermee geslaagd kringlooplandbouw centraal in het debat te stellen. Ook tijdens het begrotingsdebat ging het veel daarover en wat er precies mee wordt bedoeld. 

De Kamer verzocht tijdens het begrotingsdebat de minister om een krachtige regie te voeren over de transitie naar kringlooplandbouw. Voor mei 2019 moet ze met een uitgewerkt voorstel komen, inclusief concrete maatregelen (motie hier). Meest in het oog springend was de breed gedragen motie van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die vraagt hoe een norm gesteld kan worden voor kringloop-efficiëntie op bedrijfsniveau (motie hier). Het was ook De Groot die vorig jaar de term kringlooplandbouw in het politieke debat lanceerde (zie eerder FPG-bericht hier).

Jaco Geurts (CDA) kreeg steun van de Kamer met zijn pleidooi voor een uitvoeringsagenda voor verbetering bodemgezondheid, met acties zoals pilots en vereenvoudiging van mestwetgeving (motie hier). Over het gebruik van mest zei de minister alvast: “Wat in de discussie over kringlooplandbouw centraal moet staan is, wat de bodem nodig heeft. Wat hebben we eruit gehaald en wat moeten we er dus terug in stoppen.”

Kringlooplandbouw op basis grondgebondenheid

FPG ondersteunt volop de gedachte van kringlooplandbouw. Wij benadrukken daarbij wel het belang van grondgebondenheid. Grondgebonden gaat in de huidige wetgeving over plaatsingsruimte voor mest. Volgens FPG is dat een te beperkte opvatting. Ook zaken als bodem, kringloop, biodiversiteit, klimaat, weidegang en landschappelijke waarden vinden hun basis in grondgebondenheid.

De FPG strategie om grondgebonden landbouw te stimuleren werd ondersteund tijdens onze ledenbijeenkomst over grondgebonden melkveehouderij (verslag hier). Voor de korte termijn stelt FPG in dit verband voor om de Wet Grondgebonden Groei zo aan te scherpen dat uitbreiding in de melkveehouderij slechts mogelijk is bij volledige dekking met grond. FPG heeft daarvoor een concreet voorstel geformuleerd, door het aanscherpen van de wet grondgebonden groei (voor de details zie onze Notitie Grondgebonden). Deze simpele oplossing maakt op termijn het door FPG verfoeide stelsel van fosfaatrechten overbodig. FPG heeft dit standpunt ingebracht als input voor de aanstaande herziening van het mestbeleid. Momenteel zoeken we hier medestanders bij.