FPG Nieuws

Ongenoegen over Pachtnormen 2018

Afgelopen week heeft minister Schouten de jaarlijkse pachtnormen bekend gemaakt. Die pachtnormen 2018 zijn in alle pachtprijs-gebieden lager dan de pachtnormen 2017, uitgezonderd de IJsselmeerpolders. In bepaalde gevallen is daarbij zelfs sprake van een veranderpercentage van -34%. Ook in 2017 daalden de normen ook al in bijna alle pachtprijs-gebieden.

Doordat de pachtnormen wederom dalen, staan de pachtopbrengsten voor gereguleerde pacht verder onder druk. Van verpachterszijde neemt het ongenoegen over het pachtbeleid daarmee toe.

In de knel met fiscus

Met alweer de tweede pachtprijsverlaging op een rij staat het rendement op verpacht vermogen onder druk. Dat is extra zwaar voor verpachters in box 3, voor hen geldt per 1 januari 2017 ook nog eens een forse verhoging van de forfaitaire vermogensrendementsheffing.

Het door de Rijksoverheid gemaximeerde rendement op verpacht bezit staat zo steeds verder af van het door diezelfde Rijksoverheid gehanteerde fiscaal beleid (zie ook hier). Dit leidt tot toenemend ongenoegen.

Relatie met grondmarkt neemt af

De fiscale normen zijn gebaseerd op de grondprijs. De pachtnormen worden daarentegen vastgesteld op basis van de gemiddelde bedrijfsresultaten in de agrarische sector in de afgelopen vijf jaar. Die  pachtnormen lijken ook steeds verder af te staan van de ontwikkelingen op de grondmarkt.

 De animo bij verpachters voor onder andere reguliere pacht neemt zo zienderogen af. Dit blijkt ook uit de cijfers over de ontwikkeling in reguliere pacht. Daarnaast maken alle voorwaarden bij reguliere pacht, zoals continuatierecht, voorkeursrecht, pachtprijstoets en recht op indeplaatsstelling dat deze vorm als uiterst onaantrekkelijk voor verpachters wordt beschouwd. Eerder dit jaar leidde dit al tot de oproep van FPG dat nieuwe pachtvormen hard nodig zijn (zie hier).

Schommelingen ongewenst

Ook de grote schommelingen in de normwaarden leiden tot ongenoegen. De Federatie Particulier Grondbezit is een voorstander om die grote schommelingen in veranderpercentages en pachtnormen in te kaderen. Hierdoor kunnen uitschieters naar boven en naar beneden worden voorkomen. Met een aantal partijen van het eerdere Spelderholt-akkoord onderzoekt FPG voorstellen voor aanpassing van de bandbreedte.

Achtergrond

De pacht veranderpercentages en de nieuwe pachtnormen worden jaarlijks vastgesteld. De pachtnormen worden op 1 juli van kracht. Deze hoogst toelaatbare pachtprijzen voor 2018 zijn door Wageningen Economie Research (WUR) berekend conform de uitgangspunten van het Pachtprijzenbesluit 2007. 

FPG is van mening dat nieuwe vormen van langdurige pacht nodig zijn en heeft zich daar in het kader van het Spelderholt overleg  hard voor gemaakt., vooralsnog zonder resultaat (zie hier en hier)

De pachtnormen en bijbehorende Kamerbrief vindt u hier.

Update 30 mei 2018

Aanstaande dinsdag 5 juni komt de FPG-werkgroep Grond en Pacht bijeen om te spreken over het ongenoegen bij de pachtnormen 2018.