FPG Nieuws

ALV FPG: Respect voor eigendom en het landgoedmodel als oplossing.

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 30 november roept FPG-voorzitter Roel  Robbertsen het Rijk op om meer regie te nemen en dat het  hoogtijd is voor echt leiderschap, te beginnen bij het rijk, d.m.v. helder integraal afgewogen nationale kaders zodat er, - met respect voor eigendom -, weer voor de langere termijn een duurzaam ontwikkelingsperspectief ontstaat voor bedrijven, maatschappelijke organisaties, boeren, burgers en buitenlui. En dat niet alleen in de Randstad maar in heel Nederland!

De NOVI (Nationale Omgevingsvisie) van het Kabinet was het centrale thema, de strategische langetermijnvisie voor de leefomgeving.‘We staan aan het begin van grote ruimtelijke keuzes’ zo sprak Erik Jan van Kempen, directeur-Generaal van het ministerie van BZ.

Toenemende mate ernstige ruimtelijke conflicten

Roel Robbertsen constateert dat er in snel toenemende mate ernstige ruimtelijke conflicten optreden in ons land. De druk op het landelijke gebied is enorm en zal als maar groter worden als de vele claims, zoals grondgebonden landbouw, natuur en infra, wonen-werken, recreatie, zonnen- en windparken, meer bos in verband met vastlegging CO2, gehonoreerd moeten worden. Per dag verdwijnt er nu al 8 ha landelijk gebied. Sinds 1950 bij elkaar opgeteld zo’n 500.000 ha.

Een probleemstelling die vraagt om een integrale benadering. Sectorale plannen zoals zonering rond natuur en sanering van de melkveehouderij haalt een van de belangrijkste economische dragers uit het buitengebied en zal ten koste gaan van een duurzaam beheer van het landelijk gebied. Een integrale benadering van het landgoedmodel waar economie, ecologie en cultuur in balans al eeuwen samengaan, is de oplossing.

We plegen roofbouw

Van Kempen waarschuwt dat we roofbouw plegen. Hij noemt de 4 geformuleerde prioriteiten voor de NOVI, klimaatadaptatie en energie transitie, duurzaam economisch groeipotentieel, sterke en gezonde steden en regio’s en toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied. Deze vragen volgens van Kempen om een integrale aanpak, waarbij combineren boven enkelvoudig moet gaan, kenmerken en identiteit belangrijk zijn en afwentelen moet worden voorkomen. Dat vraagt wat hem betreft om samenwerkingsafspraken tussen Rijk en Provincies.
Van Kempen noemt natuurherstel als de grootste opgave die nu voorligt. FPG benadrukt dat je natuur alleen herstelt als je een kostendrager hebt, dat is vooral ook landbouw en dat staat haaks op het Mondriaan denken van vakjes tekenen, alles weghalen en zoneren.


Nederland is niet als landgoed beheerd

We hebben Nederland niet als landgoed beheerd, constateert Bart Krol vervolgens, voorzitter NRP en oud-gedeputeerde provincie Utrecht. De regie ontbreekt, op dit moment is goed rentmeesterschap nodig en gevoel voor de volgende generatie. Ruimte wordt alleen nog maar schaarser de komende jaren met de vraag om meer woningen, meer energie, meer datacentra. Krol bepleit dat de Rijksoverheid de ruimte moet krijgen voor meer regie om als stevige regisseur alle zeilen bij te zetten om de vele opgaven te combineren.
FPG-leden kunnen, na inloggen, hier de presentaties van de heren Van Kempen en Krol lezen.

Belangenbehartiging

Zoals gebruikelijk is in deze vergadering presenteerde Berend Pastoor aan de leden een aantal actuele dossiers in de belangenbehartiging. Belangrijke items waarbij langer werd stilgestaan waren de vermogensrendementsheffing (zie FPG stellingname hier) en de stikstofcrisis (zie meer van FPG daarover, hier) Strekking van geschetste ruimtelijke problematiek is dat particuliere grondeigenaren hard nodig zijn om het voorgestane gebruik te kunnen realiseren. Grondeigenaren mogen zo stelt FPG als voorwaarde nooit tot onteigening worden gedwongen.

Landgoed Baest

Na de lunch gaf Roland Pessers, onze gastheer en uitvoerend secretaris-bestuurder van Baest, een presentatie over het schitterend gelegen landgoed. Dit beekdallandschap van de Grote en de Kleine Beerze kenmerkt zich door afwisseling, rust en groen. De geschiedenis van het 500 ha grote landgoed, dat merendeels bestaat uit bos, weiden en waterpartijen, gaat ruim 800 jaar terug. Huis Baest en de monumentale 18e-eeuwse Eikehoef zijn omgeven door de historische tuin. Na de presentatie konden leden kiezen uit één van de drie themawandelingen: een historische wandeling over het landgoed, de rondgang door de tuin of een stevige wandeling naar de unieke natuurbegraafplaats.
Na terugkomst op de Eikehoef was er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje en daarmee werd een boeiende dag afgesloten.

Al met al konden de aanwezigen terug zien op een geslaagde en interessante ALV FPG.

FPG gepubliceerde eerder artikelen rond de NOVI

21-11-2019: PBL: Beschikbare ruimte vooral in handen van particulieren

15-10-2019: Nationale omgevingsvisie: neem gronddruk serieus 

05-06-2019: Debat Nationale Omgevingsvisie: ruimtelijke concurrentie groot