FPG Nieuws

Terecht uitstel advies waterschapsheffingen

Concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst
Concept-eindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst

De FPG is blij dat de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) van de Unie van Waterschappen haar definitieve advies over de waterschapsheffingen uitstelt. Het concepteindrapport van de Commissie van eind december 2017 kreeg terecht veel weerstand, vanuit zowel de natuur- als de landbouwsector. Daar wil de CAB nu eerst mee aan de slag. 

De Commissie stelt nu dat ze de voorstellen uit het concepteindrapport Waterschapsbelastingen: klaar voor de toekomst gaat aanpassen, aanvullen, beter motiveren en aanscherpen. Het eindvoorstel wordt nu 1 juni gepresenteerd aan het bestuur van de Unie, waar dat eerder gepland stond voor begin maart. De waterschappen beslissen definitief over de voorstellen tijdens een ledenvergadering van de Unie op 12 oktober.

Stevige kritiek
Ook de Federatie Particulier Grondbezit is kritisch op het conceptadvies. De voorstellen kunnen leiden tot ongewenste  belastingverhogingen voor eigenaren van bossen, natuurterreinen en landbouwgronden. Het advies stelt voor om bos- en natuurterreinen hoger aan te slaan voor kosten die het waterschap maakt, terwijl een onderbouwing daarvan ontbreekt.

Agrarische ondernemers zouden mogelijk waterschapslasten moeten betalen voor emissies die zij niet veroorzaken. Verder wordt de weeffout niet hersteld die ertoe leidt dat de waarde van nieuwe infrastructuur wordt toegerekend aan de categorie ongebouwd. De FPG heeft overleg over het advies met de VBNE en LTO. 

Lees meer: