FPG Nieuws

Urgenda-uitspraak Hoge Raad verhoogt (ruimte)druk op kabinet

Op 20 december heeft de Hoge Raad bepaald dat de Nederlandse Staat in rap tempo extra CO2-maatregelen moet nemen. Het reductiebevel verhoogt de druk op het kabinet voor een integrale aanpak van de grote vraagstukken waarvoor Nederland staat. FPG vindt dat zorgvuldigheid daarbij voorop moet staan.

Met de uitspraak in de klimaatzaak van Urgenda is het reductiebevel dat eerder al door de Rechtbank Den Haag was opgelegd, onherroepelijk geworden. Samengevat komt het neer op verplichte vermindering van de uitstoot van broeikasgassen per eind 2020 – op heel korte termijn dus – met minstens 25% ten opzichte van 1990. Als juridische basis geldt het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM).

FPG: snelheid goed, zorgvuldigheid beter

Het reductiebevel dwingt het kabinet versneld klimaat-maatregelen te nemen. Dat kan leiden tot extra druk op de groene ruimte. FPG is van mening dat door het slim combineren met andere doelen de snelste klimaatwinst mogelijk is. FPG ziet hierin ook goede kansen voor grondeigenaren, om een bijdrage te leveren aan het vastleggen van extra CO2. Het vraagt echter nog steeds zorgvuldige procedures, respect voor eigendom en duidelijkheid over kosten en de verdeling ervan. Het vraagt ook openheid over de grote financiële opgave die ermee voor de overheid gepaard gaat.

Zorg over extra maatregelen

Urgenda dringt in reactie op de uitspraak aan op het sluiten van nog een kolencentrale en andere punten van haar eerder gepresenteerde 50-puntenplan. Daarin zijn ook maatregelen met grote impact op de landbouwsector opgenomen. Eerder heeft de FPG in dat verband kritisch gereageerd op ‘Urgenda-maatregel 12 – vernatten veenweide'. Meer daarover leest u in ons bericht hier: Plan voor versneld vernatten: verzuipen in veenweide.

Klimaatopgave leidt tot grote druk op groene ruimte

Al langer benadrukt FPG dat de klimaatopgave leidt tot grote druk op de groene ruimte (zie ook ons artikel hier). Naast de opgave die er nu al ligt voor zonne- en windparken, voor meer bos in verband met vastlegging CO2, voor de stikstofopgave, de woningbouwopgave en voor meer grondgebonden landbouw, levert iedere nieuwe uitdaging meer gronddruk. Per dag verdwijnt op deze manier nu al 8 hectare landelijk gebied, sinds 1950 bij elkaar opgeteld zo’n 500.000 hectare. De druk die dit geeft op het landelijk gebied moet niet worden onderschat.

Grondbeheerders blijven echter meewerken aan oplossingen, maar wel tegen redelijke en billijke voorwaarden, en op basis van vrijwilligheid, zo benadrukte FPG-voorzitter Roel Robbertsen nogmaals tijdens onze laatste ALV (hier).