FPG Nieuws

Vogel- en Habitatrichtlijnen onvoldoende effectief en efficiënt

De Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen zijn in de dagelijkse praktijk onvoldoende efficiënt en effectief. Eigenaren en beheerders van natuurgebieden worden geconfronteerd met veel onnodige regelgeving en belemmeringen in de praktijk, terwijl er juist behoefte is aan ruimte om een goede balans te zoeken tussen ecologie en economie.

Dat heeft de Federatie Particulier Grondbezit laten weten in haar brief aan de Europese Commissie naar aanleiding van de huidige evaluatie van de Vogel- en Habitatrichtlijnen, de zogenaamde ‘Fitness Check’. De FPG benadrukt in haar bijdrage onder meer de volgende punten:

  • Eigen verantwoordelijkheid. Particulieren grondeigenaren zijn trots op hun bezit, dat vaak van generatie op generatie binnen de familie is overgegaan. Grondeigenaren zien het als hun taak en verantwoordelijkheid om het bezit voor de volgende generatie duurzaam in stand te houden, met voldoende kansen en ontwikkelingsperspectief voor de generaties die na hen komen. Daar hoort ook het natuur- en landschapsbeheer en het borgen van de biodiversiteit bij.
  • Een integrale benadering. De sectorale benadering van de overheid staat vaak haaks op de integrale benadering van de eigenaar. Vaak bestaat een particulier bezit uit een combinatie van sociale, ecologische en economische activiteiten (bijv. een landgoed). Daar zou de overheid rekening mee moeten houden in haar wetgeving. Dat zou ook aansluiten op de Natuurvisie van het kabinet.  
  • Vertrouwen in de beheerder. De natuur die nu als doelstelling wordt geformuleerd in Natura2000-gebieden is vaak ontstaan en/of behouden dankzij het gevoerde beheer van de particuliere eigenaar. Het is daarom vreemd dat diezelfde eigenaar geconfronteerd wordt met extra eisen voor de instandhouding en bescherming van die natuur. Hierdoor wordt de eigenaar beperkt in zijn bedrijfsvoering. Het eigendomsrecht, het beheer en de exploitatie (bosbouwkundige en agrarische activiteiten, jachtrechten en dergelijke) mogen niet onnodig worden beperkt.
  • Betere afstemming en harmonisatie. Aan de bestaande EU-richtlijnen zouden de lidstaten geen eigen nationale regels mogen toevoegen. Een ‘kop’ op de Brusselse regelgeving leidt tot nog meer bureaucratie en regeldruk, hetgeen ongewenst is. Vrijwillige certificering is een betere oplossingsrichting. Betere afstemming en harmonisatie tussen de lidstaten is bovendien wenselijk, zeker bij grensoverschrijdende natuurgebieden.
  • Gebiedsgericht werken. De soortenbescherming moet alleen op gebiedsniveau worden georganiseerd en alleen worden geëffectueerd in gebieden met voldoende schaalgrootte.

Download de volledige brief van de Federatie Particulier Grondbezit aan de Europese Commissie (PDF).