FPG Nieuws

Kamerdebat: wel of niet grondgebonden in nieuwe mestwet

Op 10 april debatteerde de 2e Kamer over de door LTO/NZO voorgestelde definitie van Grondgebonden Melkveehouderij. Minister Schouten gaf aan dat zij die definitie  niet zomaar zal overnemen.  In die definitie werd uitgegaan van '65% eiwitproductie van eigen grond in 2025'. FPG liet zich eerder al kritisch uit over dit technocratische voorstel (hier). De alternatieven waaraan FPG meewerkte kwamen tijdens het debat ook aan de orde. Zowel minister als regeringsfracties willen zich echter momenteel überhaupt niet op een definitie vastleggen. Zij wachten eerst de mestvoorstellen af waarmee het kabinet in het najaar komt.

Definitie grondgebonden actueel

De discussie over grondgebondenheid wordt wel weer actueel nu het kabinet een aanpassing van de meststoffenwet voorbereid. Eerder speelde het onderwerp bij de invoering van het fosfaatrechtenstelsel. FPG bepleitte toen met een aantal andere partijen om grondgebonden melkveehouders bij de invoering van dat stelsel te ontzien.

Momenteel drukt de discussie over kringlooplandbouw die over grondgebondenheid enigszins weg. De minister noemde grondgebondenheid "geen doel op zich, maar wel een belangrijk middel". Grondgebondenheid zal wel een van de uitgangspunten zijn bij het mestbeleid, naast andere uitgangspunten. “We zijn de puzzel aan het leggen”, aldus de minister. Zodra die helder is, komt ze op basis daarvan mogelijk ook tot een definitie van grondgebonden groei.

Oppositie wil nu wel definitie

Het Kamerdebat was al een jaar geleden aangevraagd door Kamerlid Futselaar van de SP. Tijdens het Kamerdebat vroeg Futselaar om een definitie van grondgebondenheid in de mestwet op te nemen. Wat hem betreft is dat de definitie geformuleerd door Netwerk Grondig / Comité Gras (hier), waarbij ook FPG betrokken was. Ook PvdA en GroenLinks willen dat de minister meer maatregelen neemt om grondgebondenheid vast te leggen. GroenLinks benadrukte daarnaast dat de LTO / NZO definitie leidt tot intensivering van het graslandbeheer en daarmee niet gunstig uitpakt voor onder andere weidevogels. Ook Lodders (VVD) wil niet dat de LTO / NZO definitie wordt omgezet in overheidsbeleid, vanuit huiver voor nog meer regels.

Kamerlid Geurts (CDA) gaf aan dat achteraf gezien wellicht een aanscherping van de Wet Grondgebonden Groei uit 2016 goed was geweest. Nu bepleit hij rust, gelet op alle wijzigingen waarmee melkveehouders al te maken kregen. Wel wees Geurts nog op zijn eerdere motie uit 2016 (hier) die vroeg te onderzoeken of op termijn de fosfaatrechten voor melkveehouderij gekoppeld kunnen worden aan de bij het bedrijf in gebruik zijnde hectares. Wellicht komt ook deze onderschatte motie die in 2016 door de Kamer werd verworpen weer terug in de discussie over het mestbeleid.

Aanscherpen Wet Grondgebonden Groei

In het Kamerdebat probeerde Futselaar (SP) zijn collega Geurts (CDA) nog te bewegen tot een uitruil. Meer ruimte voor voer/mest-contracten, maar tegelijkertijd de Wet Grondgebonden Groei nu aanscherpen. Over dat laatste diende Futselaar ook een motie in. De motie vraagt de Wet Grondgebonden Groei zo aan te passen dat verdere uitbreiding van de veestapel niet mogelijk is zonder volledige dekking met grond. Deze optie is ook opgenomen in het FPG standpunt (notitie hier). De Wet Grondgebonden Groei zou zijn naam zo meer eer aan doen. Deze simpele oplossing maakt op termijn ook het door FPG verfoeide stelsel van fosfaatrechten overbodig. In plaats van een historisch (en daarmee altijd discutabel) referentiepunt zoals bij fosfaatrechten, legt het bovendien de referentie in de toekomst. Groei is dan mogelijk voor ondernemers, mits deze grondgebonden is.

Dag van grondgebonden landbouw

Op vrijdag 26 april organiseert FPG samen met Netwerk GRONDig voor de eerste keer de 'Dag van de GRONDgebonden melkveehouderij'. Deze dag staat in het teken van de voordelen van grondgebonden melkveehouderij. Over deze voordelen spreken we graag met onze leden, andere organisaties en beleidsmakers. Programma en uitnodiging vindt u hier.

Verdere achtergrond

De FPG maakt een duidelijke keuze voor grondgebonden als toekomst voor de melkveehouderij. Die reden voor die keuze is drieledig: duurzaam produceren, vereenvoudiging van het systeem en zorg voor de waarde van de grond.

Eerder verschenen FPG-artikelen hierover vindt u onder andere hier: